วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีหล่อรูปทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

Untitled Document

 

  


            วันนี้ เป็นวันมหามงคลครบ ๑๒๑ ปี ของการบังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้นำแสงสว่างมาให้กับโลก ท่านเป็นผู้เปิดโลกให้สว่างด้วยพระธรรมกาย ทำให้มวลมนุษยชาติได้รู้จักทางมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพระรัตนตรัย เรื่องกิเลสอาสวะ เรื่องของพญามาร ทำให้เราดำเนินชีวิตถูกทาง และตั้งเป้าหมายชีวิตได้ถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

            พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่ควรบูชาอย่างยิ่ง วันนี้พวกเราจึงได้พร้อมใจกันมาหล่อรูปทองคำของท่าน ขนาดเท่าองค์จริง องค์นี้เป็นองค์ที่ ๓ องค์แรกเราได้ร่วมกันหล่อไปแล้ว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ เพื่อประดิษฐานไว้ในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี องค์ที่ ๒ ก็หล่อกันไปเมื่อปีที่แล้ว ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ วันนี้เป็นองค์ที่ ๓ กำลังจะบังเกิดขึ้นในโลก เพื่อที่จะนำไปประดิษฐานในอนุสรณ์สถานเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ อันได้แก่

            สถานที่บังเกิดขึ้นด้วยรูปกายเนื้อของท่าน บนแผ่นดินรูปใบบัวที่ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สถานที่บังเกิดขึ้นในเพศสมณะ ที่ท่านได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี สถานที่บังเกิดขึ้นด้วยพระธรรมกาย ที่ท่านได้บรรลุธรรมที่วัดโบสถ์บน อ.บางคูเวียง จ.นนทบุรี และก็สถานที่ที่ท่านได้เผยแผ่พระธรรมกายเป็นครั้งแรกที่วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม รวมทั้งหมดก็ต้องหล่อ ๕ องค์ ซึ่งจะค่อย ๆ ทยอยหล่อกันไป

            เหตุที่เราจะต้องนำทองคำมาหล่อองค์ท่านนั้น เพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ควรสักการบูชาอย่างยิ่ง เนื่องจากท่านได้สละชีวิตอุทิศเพื่อค้นคว้าคำสอนดั้งเดิมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เรารู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมอะไร และตรัสรู้ด้วยวิธีการอย่างไร โดยที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่านได้บำเพ็ญเพียรสมาธิภาวนาอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน และด้วยบุญญาธิการบารมี กอรปกับภูมิปัญญาของท่าน ในที่สุดท่านก็ค้นพบพระธรรมกาย พบหนทางมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้หวนกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ ทำให้มวลมนุษยชาติได้ทราบว่า พระธรรมกายเป็นกายตรัสรู้ธรรมของทุกๆ คนในโลก เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นไม่ใช่ แล้วทุกคนก็มีพระธรรมกายอยู่ภายในตัว และสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง โดยเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗

            เมื่อท่านค้นพบความรู้อันยิ่งใหญ่นี้แล้ว ตั้งแต่นั้นมาท่านก็ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองเรื่อยมา จนกระทั่งขยายวิชชาธรรมกายออกไปได้กว้างไกล แล้วก็รวมทีมงานค้นคว้าความรู้ภายในที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งศึกษาค้นคว้าและก็เผยแผ่วิชชาธรรมกายไปด้วย

            การเผยแผ่ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ทำให้เราได้เข้าใจความเป็นจริงเกี่ยวกับพระรัตนตรัยทั้งภายในและภายนอก เมื่อเราลงมือปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม เราก็จะเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งด้วยตัวของเราเอง แล้วก็รู้ว่าพระรัตนตรัยนั้นเป็นของสากลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ ไม่ว่าจะมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีหรือความเชื่ออย่างไร แม้จะมีความหลากหลายในภายนอก แต่มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ภายใน คือมีพระธรรมกาย หรือมีพระรัตนตรัยภายในตัว และทุกคนก็สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีการหยุดใจ ซึ่งท่านมักจะพูดยํ้าๆ อยู่เสมอว่า " หยุดเป็นตัวสำเร็จ " คือ ถ้าหยุดใจไว้ภายในกลางกายฐานที่ ๗ จะต้องสำเร็จได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันอย่างแน่นอน

            ตลอดชีวิตของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ท่านได้เมตตาเฝ้าเพียรสอน เคี่ยวเข็ญให้ทุกๆ คนได้ลงมือปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจัง เพราะท่านรักในการปฏิบัติธรรมมาก และอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงพระธรรมกาย เนื่องจากรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารได้

            ดังนั้นท่านจึงทุ่มเทชีวิตจิตใจ มุ่งมั่นในการทำวิชชาปราบมาร ท่านได้ตั้งมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ โดยท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่า " ตราบใดที่มารยังไม่หมด ท่านก็จะยังไม่เข้านิพพาน จะรื้อสัตว์ขนสัตว์เรื่อยไป และจะขอเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย...

            บุคคลผู้เสียสละเยี่ยงท่าน ผู้มีนํ้าใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ และมีมโนปณิธานอันสูงส่งยิ่งใหญ่เช่นนี้ นับเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก และหาได้ยากมากในธาตุธรรม หากไม่มีการมาบังเกิดขึ้นของท่าน เราก็จะหมดโอกาสที่จะได้มาพบกับหนทางสว่างในชีวิต ดังนั้นการที่เราหล่อองค์ท่านขึ้นมาประดิษฐานเอาไว้ให้มนุษย์และเทวาได้กราบไหว้ ได้สักการบูชานี้ ถือเป็นการสมควรอย่างยิ่ง เป็นการแสดงออกถึง ความกตัญญูกตเวทีต่อ มหาปูชนียาจารย์ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ และเป็นการประกาศคุณงามความดีของท่านให้ชาวโลกได้รับรู้ ได้ประจักษ์แจ้งว่า ท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างไรต่อโลกและจักรวาล

            ซึ่งต่อไปในอนาคต เมื่อชาวโลกได้มาศึกษาเรียนรู้ ประวัติการสร้างบารมี ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ โดยศึกษาตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างบารมี ในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เจริญขึ้น จะพบกับความสุขที่แท้จริง จะมีที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงในชีวิต การขยายความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเรื่องราวเกี่ยวกับวิชชาธรรมกาย ก็จะได้รับการสืบทอดกันต่อไป เราเองก็จะได้มีส่วนแห่งบุญใหญ่ ในการที่จะทำให้ชาวโลกได้พบกับสรณะอันประเสริฐ ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา ท่านเป็นผู้ให้สรณะอันประเสริฐนี้กับเราก่อน

            บุคคลผู้ให้สรณะ ให้ที่พึ่ง ที่ระลึกที่แท้จริง ถือว่าเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่ ที่ได้ให้กำเนิดในทางธรรม เป็นบุคคลที่ผู้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายพึงนอบน้อม พึงเคารพสักการบูชาเหนือเศียรเกล้า ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องหล่อองค์ท่านด้วยทองคำ ซึ่งเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์ที่มีคุณค่า คู่ควรกับบุคคลผู้มีความบริสุทธิ์ ที่ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและคุณวิเศษอย่างจะหาที่เปรียบมิได้ แม้จักรวาลก็แคบเกินไป ที่จะลิขิตพรรณนาคุณธรรม คุณวิเศษ และพระคุณของท่านได้หมดสิ้น

            ในวันนี้เรามาตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่าน จึงได้มาประชุมกันพร้อมเพรียงในมหาสมาคม เพื่อที่จะร่วมกันสถาปนาท่านผู้รู้ด้วยการหล่อรูปทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ให้ชีวิตอันประเสริฐกับเรา สิ่งที่เราได้แสดงออกต่อท่านนี้ เป็นแค่เพียงสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เมื่อเทียบกับภูมิรู้ภูมิธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่าน และพระคุณอันหาประมาณมิได้ของท่าน

            เราได้รู้เรื่องราวของท่านโดยย่อพอเท่าที่ภูมิปัญญาเราจะรับรู้ได้ แต่ภารกิจที่ท่านทำอยู่มีความยิ่งใหญ่และลึกซึ้งมากเกินกว่าที่เราจะหยั่งรู้ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความหมายอย่างยิ่งต่อตัวเราและต่อชาวโลก ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาลอนันตจักรวาล นับไม่ถ้วน ดังนั้นสิ่งที่เราทำนี้จึงเป็นสิ่งน้อยนิด แต่ถึงกระนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อบูชาธรรม บูชามหาปูชนียาจารย์ พระต้นวิชชาผู้ควรแก่การสักการบูชา

 www.kalyanamitra.org

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 37 พฤศจิกายน ปี 2548

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร