วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการตักบาตรพระ 5 แสน พฤษภามหามงคล จุดเริ่มต้นสู่หลักหมื่นรูป

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

       การทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร เป็นอริยประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน เป็นภาพ
ความผูกพัน ความอนุเคราะห์ เกื้อกูลกันของพุทธบริษัททั้ง ๔ ถือว่าเป็นการให้ กำลังแก่พระภิกษุสามเณร เป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา เพราะเมื่อพระสงฆ์ได้สละออกจากเรือนเพื่อมุ่งแสวงหาโมกขธรรม ศึกษาพระธรรมคำสอน และประกาศธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านก็ต้องอาศัยปัจจัยในการหล่อเลี้ยงสังขารจากญาติโยมทั้งหลาย และสาธุชนก็ได้อาศัยธรรมะจากท่านที่คอยอบรมสั่งสอนเป็นอาหารหล่อเลี้ยงใจเป็นหลักการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม ซึ่งยังผลให้บ้านเมืองบังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข

         โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จึงเป็น การสนับสนุนวัฒนธรรมชาวพุทธ อันดีงาม และช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่า หลังจากที่ได้จัดพิธีตักบาตรในระดับพันจนถึงหลายพันรูป
นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในที่สุดเมื่อถึงเดือนพฤษภามหามงคล โครงการนี้ก็สามารถจัดพิธีตักบาตรในระดับหมื่นรูป
ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของการทำความดีในระดับโลกได้อย่างเป็นอัศจรรย์ สำหรับการจัดกิจกรรมตักบาตรในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีดังนี้

         ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพระนคร ชมรมคนรักษ์พระนคร วัดราชบูรณะราชวรวิหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพาะช่าง และหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้จัด ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐ รูปขึ้นในเวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๑ สะพานพุทธ กทม. โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค ๓ เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

         และวันเสาร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณถนนอินทยงยศ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
ได้มีการจัดงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสำคัญของจังหวัดลำพูน ที่นับตั้งแต่สร้างเมืองมา ๑,๓๐๐ ปี ยังไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อน และเป็นจังหวัดแรกของโลก ที่มีพระภิกษุสงฆ์จาก ๑๖ จังหวัดในภาคเหนือจำนวน ๑๐,๕๐๐ รูป มาเป็น เนื้อนาบุญในพิธีมหาสังฆทานและตักบาตร โดยได้รับ ความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะภาค ๗ กรรมการมหาเถรสมาคม มาเป็นประธานสงฆ์ นายอมรพันธ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยที่สองข้างทางเต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจากจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง ๓๓,๐๐๐ กว่าคน ที่ได้พร้อมใจ
กันใส่ชุดขาวมาตักบาตร ซึ่งภาพเหล่านี้หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน งานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้โดยความร่วมมือ ของคณะสงฆ์จังหวัดลำพูน คณะสงฆ์ ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา คณะกัลยาณมิตรจังหวัดลำพูน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนา ๑๖ จังหวัดภาคเหนือ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
สมาคมรวมใจไทยล้านนา และสมาคมสันติพัฒน์ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก และเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พุทธศาสนิกชน จังหวัดลำพูนได้ตักบาตรพระภิกษุเป็นจำนวนถึง ๑๐,๕๐๐ รูป

         วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๕๑ ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ มีพิธีตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป โดยมี พระเดชพระคุณพระราชสมุทรเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน นับว่าเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งประวัติศาสตร์ของ จังหวัดสมุทรปราการโดยมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัด ใกล้เคียงมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก บรรยากาศ เต็มไปด้วยความสงบ สง่างาม และศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็น การสืบสานอริยประเพณีของเยาวชน และประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ

         วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ถนนจอมพล ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๑,๒๐๐ รูป โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวีรากร เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจาก
นายเชิดศักดิ์ ชูศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีตักบาตรในครั้งนี้นอกจาก จะมีพุทธบุตร ๑,๒๐๐ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญแล้วยังได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ซึ่งได้แก่ คณะสงฆ์จังหวัดตาก สมาคมพุทธศาสตร์ล้านนา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ คณะกัลยาณมิตรจังหวัดตาก โรงเรียนตากพิทยาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ชมรมตะวันดอย และสำนักงานเทศบาลเมืองตาก

        และในวันเดียวกันนี้ ที่ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒,๐๐๐ รูป
โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชวรธรรมโกศล เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมมือของคณะสงฆ์ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง คณะกัลยาณมิตรหาดใหญ่ สมาคมส่งเสริมศีลธรรมภาคใต้ และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

         และวันเดียวกัน คือ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดินแดนแห่งทุ่งดอกกระเจียวสวยงาม ณ ถนนหฤทัย บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล จังหวัดชัยภูมิ มีการรวมพลังชาวพุทธในพิธีตักบาตรพระ ๓,๕๐๐ กว่ารูป
ช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๒๖๖ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชชัยมุณี เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานสงฆ์ ได้รับเกียรติจากนายถาวรพรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นับเป็นครั้งแรกครั้งประวัติศาสตร์ ที่สร้างเมืองชัยภูมิมาเกือบ ๒๐๐ ปี ยังไม่เคยจัดงานแบบนี้มาก่อน
กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จได้โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ ชมรมส่งเสริมศีลธรรมชาวพุทธ ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดชัยภูมิ ชมรมสื่อสีขาว สมาคมบัณฑิตรัตน์ และสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ

           บรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทุกคนอิ่มเอิบในบุญท ี่ได้กระทำด้วยกัน

             โครงการตักบาตรพระ ๕ แสนรูป ๗๖ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุใน ๔ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ หนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) จะยังคงเดินหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบทั้ง ๗๖ จังหวัด ซึ่งกิจกรรมบุญดังกล่าวล้วนสำเร็จ ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพุทธศาสนิกชน จากทั่วประเทศในทุกภาคส่วน เป็นพลังความสามัคคีอันบริสุทธิ์ของชาวพุทธ สมดังภาษิตที่ว่า "พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มี ดวงเดียว" กิจกรรมบุญครั้งนี้ถือเป็น การพัฒนาศีลธรรมกล่อมเกลาจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนให้ดีงาม อีกทั้งยังเป็น ภาพประวัติศาสตร์ให้ชาวโลกเห็นว่า ความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนยังคงเหนียวแน่นไม่ เสื่อมคลาย อีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังของชาวพุทธส่งเป็นกำลังใจ ช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ ๒๖๖ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือ พุทธบุตรกับประชาชนที่ประสบภัย พิบัติธรรมชาติจากพายุไซโคลนนาร์กีสในสหภาพเมียนมาร์ ถวายเป็น พุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก และอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          เราเชื่อมั่นว่าอีกไม่ช้าเมื่อผืนแผ่นดินอบอวลไปด้วยกระแสแห่งการสร้างบุญ พุทธบริษัทก็จะสมัครสมาน สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขก็จักบังเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยอย่างแน่นอน

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 68 มิถุนายน ปี 2551

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร