วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ World - PEC for Monk ครั้งแรกของโลก เส้นทางสู่ "พ

ทบทวนบุญ

เรื่อง : ธีรนาถ

 
        พุทธบุตร คือผู้สืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอด พระพุทธศาสนาให้ยืนยงต่อไปในภายภาคหน้า ดังนั้นสมควรอย่างยี่งที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกั นสนับสนุนส่งเสรีมการศึกษา ในภาคปรียัติและภาคปฏิบัติของคณะสงฆ์ เพื่อให้ทุกรูป มีข้อวัตรปฏิบัติอันบริสุทธี์บริบูรณ์ สมกับความเป็น "พระแท้" ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเคารพบูชา และกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ 

        ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธี์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย จึง ได้ดำริให้มีการจัดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพโลก สำหรับบรรพชิต หรือ World-PEC for Monk ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พระภิกษุเกิดการตื่นตัว ในการศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อนำไปใช้ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ให้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์ ตลอดจนช่วยปลูกฝังให้พระภิกษุและสามเณรทุกรูป ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตน ในฐานะผู้นำสันติภาพโลก ด้วยการทำหน้าที่เผยแผ่ พระธรรมคำสอน และเป็นต้นแบบทางศีลธรรม ให้ชาวโลกได้ประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งในอนาคตหากชาวโลกได้มีโอกาส ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากเพียงใด โลกของเราก็จะสงบร่มเย็น ด้วยอำนาจแห่ง พุทธธรรมมากเพียงนั้น ด้วยเหตุนี้ พระแท้จึงเป็นผู้ที่จะนำสันติภาพ มาสู่โลก ใบนี้ได้อย่างแท้จริง
 

 

World-PEC บรรพชิต ครั้งแรกของโลก

        World-PEC สำหรับบรรพชิต ครั้งที่ ๑ ได้จัดการสอบขึ้นพร้อมกัน ณ ศูนย์สอบทั่วประเทศ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการจัดสอบโดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย วัดและศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย ศูนย์กัลยาณมิตรในภูมิภาคต่าง ๆ ชมรมพุทธศาสตร์ สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยของพระภีกษุ สามเณร เพื่อให้ทุกรูปเกิดความเข้าใจซาบซึ้งในหลักธรรม และน้อมนำไปปฏิบัติขัดเกลาตนเอง ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปเทศนาสั่งสอน สาธุชนได้

        การจัดสอบในครั้งนี้ใช้เนื้อหาจากหนังสือ "พระแท้ ผู้สร้างสันติภาพโลก" ซึ่งประมวลเนื้อหาจากพระสูตรต่าง ๆ นำมาเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ มีการอธิบายขยายความให้เข้าใจง่าย และสามารถ นำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพระแท้ได้จริง โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุ สามเณรทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมสอบเป็นทีม ทีมละ ๓ รูป และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร ที่มีผลการทดสอบความรู้ธรรมะดีเด่น ทั้งในระดับประเทศ ระดับหน และระดับศูนย์สอบ สำหรับผู้ชนะเลิศการสอบระดับประเทศจะได้รับโล่สมณเกียรติคุณ ของพระราชภาวนาวิสุทธี์ และมหามงคลสังฆรัตนวิสุทธิบัตร พร้อมได้รับปัจจัยกองทุนพระแท้ ผู้สร้าง สันติภาพโลก ซึ่งทีมที่ชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รับปัจจัยเพื่อมอบให้แก่วัดและผู้เข้าสอบเป็นจำนวนถึง ๑ ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ ที่จะมอบให้แก่ผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนรองลงไปตามลำดับ รวมถึงรางวัลศูนย์สอบดีเด่นอีกหลายรางวัลด้วยกัน

        ทั้งนี้ การมอบรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ และระดับหน จะจัดพิธีมอบในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนรางวัลศูนย์สอบดีเด่นระดับประเทศและระดับหน จะมอบในวันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

 


"พระแท้" ทั่วสังฆมณฑล

        การสอบ World-PEC สำหรับบรรพชิต ครั้งปฐมเรี่มนี้ได้ก่อให้เกิดกระแสความตื่นตัวแก่วงการคณะสงฆ์ โดยมีพระภิกษุ สามเณรจากทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมสอบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ทีม หรือกว่าแสน รูปเลยทีเดียว มีแนวโน้มว่าการสอบในครั้งต่อ ๆ ไป จะมีจำนวนผู้เข้าสอบเพี่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อเดีนหน้าไปสู่เป้าหมายในการสร้างพระแท้ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งสังฆมณฑล อันจะเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญ รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย ที่จะ นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชาวพุทธและชาวโลกทั้งมวล สืบไป

 


        การสอบครั้งนี้สำเร็จลุล่วงลงได้อย่างงดงาม ด้วยความเมตตาของเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ ที่ให้การสนับสนุนในการเปิดศูนย์สอบ และส่งพระภิกษุ สามเณร ในสังกัดเข้าร่วมการสอบ ส่งผลให้ในครั้งนี้มีการเปิดศูนย์สอบทั้งภายในและต่างประเทศรวม ๑๖๙ ศูนย์สอบ แบ่งเป็นภายใน ประเทศ ๑๖๖ แห่ง จาก ๗๑ จังหวัดทั่วประเทศ และต่างประเทศอีก ๓ แห่ง คือ สหภาพเมียนมาร์ มาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

         สำหรับสถิติของจำนวนศูนย์สอบแบ่งตามเขต การปกครองคณะสงฆ์ คือ หนกลาง ๕๐ ศูนย์สอบ (๒๖ จังหวัด) หนตะวันออก ๕๐ ศูนย์สอบ (๑๙ จังหวัด) หนเหนือ ๕๒ ศูนย์สอบ (๑๕ จังหวัด) และหนใต้ ๑๔ ศูนย์สอบ (๑๑ จังหวัด) ส่วนจังหวัดที่มียอด ของศูนย์สอบสูงสุดของประเทศคือกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒ แห่ง โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าคณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเจ้าคณะเขตทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ ที่ได้ให้การสนับสนุนการสอบครั้งนี้อย่างเต็มที่

 
 

         นอกจากนี้ ยังมีพระภิกษุชาวเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา และบังคลาเทศ ทั้งเถรวาทและมหายาน ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ได้รับการเชิญชวนจากเจ้าหน้าที่องค์กรยุวพุทธสงฆ์ โลก มาร่วมสมัครสอบในครั้งนี้ถึงกว่า ๑๐๐ ทีม โดยได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อนุญาตให้ใช้พื้นที่ของวัดเป็นศูนย์สอบ และใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า "ศูนย์สอบยุวพุทธสงฆ์โลก วัดสัมพันธวงศ์ฯ" ซึ่งในวันสอบท่านได้เมตตามาเป็นประธานในพีธีเปีดการสอบอีกด้วย และยังได้รับความเมตตาจากพระธรรมกีตตีเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวีหาร โฆษกและกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้ช่วยเลขาธิการคณะธรรมยุต เป็นประธานการจัดสอบ ซึ่งนอกเหนือจาก พุทธบุตรชาวต่างชาติแล้ว ก็ยังมีพระภิกษุ สามเณร ชาวไทยร่วมสอบที่ศูนย์แห่งนี้อีกกว่า ๔๐๐ ทีม ส่งผลให้ศูนย์สอบยุวพุทธสงฆ์โลก วัดสัมพันธวงศ์ฯ เป็นศูนย์สอบที่มียอดผู้เข้าสอบมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยพระธรรมกิตติเมธี
กรรมการมหาเถรสมาคม


ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร กทม.

        "การที่พระภิกษุ สามเณรได้มาสอบตอบปัญหา ศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกในครั้งนี้ จะมีผลดีต่อสังคม ในยุคข้างหน้านี้ ราจะได้นำหนังสือพระแท้ ไปเผยแผ่ ให้ชนทุกหมู่เหล่าได้เกิดสติปัญญา ซึ่งจะช่วย ทำให้สังคมโลกอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข..."

 


พระธรรมราชานุวัตร
เจ้าคณะภาค ๖

เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย

        "เป็นแนวทางที่จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความดีใจที่พระภิกษุ สามเณรได้เข้าทำการสอบ ในครั้งนี้ว่า ครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมกันตอบปัญหาธรรมะเพื่อสร้างสันติภาพให้แก่โลก"

 


พระธรรมคุณาภรณ์

รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง

เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กทม.

        "การสอบในครั้งนี้เป็นผลดีแก่พระภิกษุและสามเณรทั้งหลาย จะได้ขวนขวายกระตือรือร้นในการศึกษาให้มากขึ้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองว่า เราขาดตกบกพร่องสี่งใดอยู่ ก็ต้องพยายามเพี่มเตีมสี่งนั้น ให้มากขึ้น เพื่อจะได้นำความรู้นี้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคมสืบไป"

 


พระราชปรียัติสุธี
เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี

เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ จ.ลพบุรี

        "การสอบครั้งนี้ได้ทั้งประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวมไปพร้อมกัน ประโยชน์ส่วนตนทำให้พระได้ ศึกษาว่าการเป็นพระแท้ต้องทำอย่างไร ประโยชน์ ส่วนรวม คือเราจะได้เผยแผ่ความรู้เหล่านี้ไปสู่ชาวโลก เพื่อร่วมกันสร้างสันติภาพ ต้องยกย่องและอนุโมทนา บุญกับท่านเจ้าคุณพระราชภาวนาวีสุทธี์ ที่ได้รีเรี่มจัดให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้"

 


พระราชสุวรรณมุนี
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี

เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี

        "ถ้ามีการสอบตอบปัญหาอย่างนี้บ่อย ๆ จะทำให้พระสงฆ์ตื่นตัวในการค้นคว้า หรือวีจัยหลักธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกตาม ทำนองคลองธรรมและถูกต้องตามหลักทางสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทา"

 


พระราชชัยมุนี
เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ

เจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ จ.ชัยภูมิ

        "การจัดสอบนี้เป็นผลบวก ไม่มีผลลบ ก็อยากจะให้ทำไปเรื่อย ๆ ทุก ๆ ปี หรือปีละหลาย ๆ ครั้ง แล้วการตื่นตัวของพระสงฆ ์ที่จะศึกษาพระธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จะมากขึ้น แล้วจะส่งผลให้ประชาชนสนใจธรรมะ และสนใจการปฏิบัติธรรมมากขึ้นตามไปด้วย"

 


พระราชวิสุทธีเมธี
รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

        "การสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อพระภิกษุ สามเณรเป็นอย่างยี่ง เพราะทำให้พระภิกษุ สามเณร ตื่นตัว ในการค้นคว้าหาความรู้ หากไม่มีโครงการดี ๆ อย่างนี้ พวกท่านเหล่านั้นก็คงไม่มีโอกาสหยิบจับและศึกษา ตำราเล่มนี้ ซึ่งเป็นของแท้ในพระพุทธศาสนา"

 


พระวิสิฐคณาภรณ์
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง

เจ้าอาวาสวัดต้นสน จ.อ่างทอง

        "มีพระภิกษุ สามเณรจำนวนมากได้ให้ความสนใจและมาเข้าสอบในครั้งนี้ นับเป็นนิมิตหมายแห่ง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและพระธรรม คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อสันติสุขจะได้กลับมาสู่มนุษยชาติ"

 


พระภาวนาวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ

        "กิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้คณะสงฆ์เกิดความ ตื่นตัวในพระธรรมคำสอน เพื่อจะทำหน้าที่ของศากยบุตรพุทธชีโนรส นำพระธรรมของพุทธองค์ไป ประกาศให้ชาวพุทธและชาวโลกได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นแก่ตนเองและสังคมโลกตลอดไป"

 


พระเมธีรัตโนดม
รองเจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึงพระอารามหลวง

        "หนังสือพระแท้เล่มนี้ เท่าที่อาตมาได้ค้นคว้า ดูแล้วมีเนื้อหาสาระที่ดีมาก เพราะประยุกต์เอาเนื้อหา ของหนังสือหลายเล่มเอามาอยู่รวมกัน ซึ่งเหมาะสม แก่การนำไปใช้และประพฤติปฏิบัติ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง"

 


พระสามแปง ธมฺมวโร
เจ้าอาวาสวัดราชฐานหลวงป่าแดง

เมืองเชียงตุง สหภาพเมียนมาร์

        "อยากให้มีการจัดสอบแบบนี้ทุกปี จะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะมากขึ้น ถ้ามีหนังสือที่ดี และมีการถวายรางวัลจูงใจอย่างนี้ พระ เณร ก็จะอ่านหนังสือกันมากขึ้น ส่งผลให้เข้าถึงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้เพี่มมากขึ้น"

 


พระสุวันทา สุจิตโต
เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม

รองผู้อำนวยการมัธยมสงฆ์ตอนปลาย สปป.ลาว

        "โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญอย่างยี่งแก่สันติภาพโลก โดยเฉพาะอย่างยี่งจะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พระพุทธศาสนาก่อนเป็นอันดับแรก"

   

        

 

        การสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกสำหรับบรรพชิต ครั้งแรกของโลกนี้นับเป็นก้าวแรกแห่งเกียรติยศของบรรพชิตทุก
เชื้อชาติ ทุกนีกาย ที่ ได้มาร่วมกันศึกษาความรู้ ขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เพื่อมุ่งฝึกฝนอบรมตนเอง ให้เป็นพระแท้สามเณรแท้อันจะเป็นทางมาแห่งการทำพระนิพพาน ให้แจ้ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการบวชที่แท้จริง

        นอกจากนี้ ยังได้ช่วยสร้างบรรยากาศของความตื่นตัว ในการศึกษาพระธรรมวินัยและเกิดความ ภาคภูมิใจในเพศสมณะ ตลอดจนเกิดความสามัคคี ในหมู่พุทธบริษัท ๔ ส่งผลให้เกิดความเป็นปึกแผ่น แก่บวรพระพุทธศาสนา ซึ่งต้องขอกราบอนุโมทนาบุญ กับพุทธบุตรลูกพระธัมฯ ทุกรูป ที่เดินทางไปทำหน้าที่ พระธรรมาภิรักษ์ในทุกศูนย์สอบ รวมไปถึงยอดกัลยาณมิตรทุกคน ที่ได้ช่วยกันรับบุญในทุกขั้นตอน จนกระทั่งบังเกิดผลสำเร็จอันงดงาม ซึ่งนำความปลื้ม ปิติให้แก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย รวมถึงหมู่คณะทุกคน ซึ่งการสอบในปีต่อ ๆ ไป แน่นอนว่าลูกพระธัมฯ ทุกรูป ทุกคน จะได้ช่วยกันขยายศูนย์สอบ และจำนวนผู้เข้าสอบให้เพี่มขึ้นเป็นทับทวี เพื่อความสำเร็จในการเดินหน้า ไปสู่เป้าหมาย ที่จะสร้างพระแท้ให้เกิดขึ้นทั่วสังฆมณฑลสืบไป

 

 

 

 

 


 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 82 สิงหาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร