วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สืบสานวัฒนธรรมของชาวพุทธ หล่อหลอมให้หัวใจ.. "รักการให้"

ตักบาตรพระล้านรูป

เรื่อง : อุบลเขียว

 
 

สืบสานวัฒนธรรมของชาวพุทธ
หล่อหลอมให้หัวใจ.. "รักการให้"

________________________________________

ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

________________________________________

 

        การทำบุญตักบาตรพระทุกยามเช้า ที่หล่อหลอมดวงใจที่รักการให้ อันเกิดจากแนวทางปฏิบัติที่ได้รับการบ่มเพาะจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของชาวพุทธ ที่สืบทอดต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

        โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย คืออีกหนึ่งความภูมิใจในการธำรงรักษาประเพณี ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลมิให้เลือนหายไปจากสังคมไทย และยังเป็นการช่วยฟื้นฟูประเพณีอันดีงามนี้ ให้รุ่งเรืองสว่างไสวต่อไปอีกนานแสนนาน

        กิจกรรมการตักบาตรในโครงการนี้ สร้างความปลื้มปีติและความประทับใจมิรู้ลืมแก่ทั้งพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนที่มีใจรักพระพุทธศาสนา และที่สำคัญเมื่อภาพอันงดงามเหล่านี้ ส่งผ่าน สายตาผู้คนนับพันล้านทั่วโลก ก็จะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดปราจีนบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ ถนนเจ้าสำอาง บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระราชภัทรธาดา เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าอาวาสวัด บางกระเบา (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนางสาวจิตรา พรหมชุติมา รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส  นายรุ้งชัย ใบกว้าง นายอำเภอกบินทร์บุรี กล่าวรายงานการจัดงานตักบาตรในครั้งนี้

  

        พิธีตักบาตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทำบุญจังหวัดปราจีนบุรี ต้อนรับศักราชใหม่ และเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมทั้งเป็นการ ส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามโครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย

 


 

ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป จังหวัดตรัง

        เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป ณ บริเวณหน้าหอนาฬิกา ถึงสถานีรถไฟอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็น การจัดตักบาตรระดับหมื่นรูปครั้งแรกของจังหวัด โดยมีคณะสงฆ์จาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เมตตาไปเป็นเนื้อนาบุญ

        พิธีครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระพรหม-จริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ไปเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายชัยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส กัลฯ สุนันทา ก้วนกาญจนะ ประธานศูนย์กัลยาณมิตร ตรัง เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน และ ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร เป็นผู้แทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

  

        การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง และส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด พร้อมทั้งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเพื่อบูชาธรรมพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เนื่องในโอกาสที่มีอายุได้ ๗ รอบ ๘๔ ปี และเพื่อฉลองการเลื่อนสมณศักดิ์ของเจ้าคณะจังหวัดตรังเป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวรากร

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๐๒๐ รูป จังหวัดจันทบุรี

        เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๒๐ รูป ที่อำเภอสอยดาว จังหวัด จันทบุรี ในโอกาสครบ ๒๐ ปี อำเภอสอยดาว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดอายุพระพุทธ-ศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา

        พิธีกรรมจัดขึ้น ณ บริเวณริมถนนจันทบุรี สระแก้ว หน้าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระศรีศาสนโมลี เจ้าคณะอำเภอสอยดาว เป็นประธานสงฆ์ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เช่น คุณโสภณ เนื่องจำนง นายอำเภอสอยดาว ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร รวมทั้งข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และประชาชนในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งผู้ไปร่วมงานทุกท่านได้กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อยืนยันการเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

  

        ในโอกาสนี้ พระศรีศาสนโมลีได้กล่าวสัมโมทนียคาถา มีใจความว่า การทำหน้าที่ชาวพุทธคือการปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา

        ส่วนหนึ่งของอาหารตักบาตรครั้งนี้ จะนำไปถวายแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ และมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย

 


 

ตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป จังหวัดเชียงใหม่

        เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๕๐ รูป ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

        พิธีในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระโพธิรังษี เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีผู้ไปร่วมพิธีอีกเป็นจำนวนมาก เช่น นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายสุรศักดิ์ โอสถิตพร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ ดอยสะเก็ด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง

  

        การตักบาตรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง ฟื้นฟูศีลธรรมโลก รวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร ๒๘๖ วัด ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องมากว่า ๘ ปี ตามโครงการ ตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๗ จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 113 มีนาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร