วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มาฆบูชา ...รวมศรัทธานานาชาติ ...ประกาศธรรม

ทบทวนบุญ ๑

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

มาฆบูชา

...รวมศรัทธานานาชาติ ...ประกาศธรรม

           เป็นความจริงและน่าคิดว่า... วันมาฆบูชาแท้จริงก็คือวันแห่งความรักและความปรารถนาดีต่อชาวโลก เพราะเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นแบบแผนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อนำพาชาวโลก ทั้งหลายไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์ได้อย่างแท้จริง และในวันมาฆบูชาปีนี้ มีปรากฏการณ์ อันยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนา ที่ชาวพุทธทั้งภายในและต่างประเทศได้มาร่วมกันประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระธรรมกาย เป็นจำนวนมาก ถือเป็นการรวม ศรัทธาชาวพุทธนานาชาติมาทำกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง ๔ ประการ เมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมา คือ

           ๑. เป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ พระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

           ๒. พระสงฆ์จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อเข‰าเฝ„าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

           ๓. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา

           ๔. พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนได้รับการอุปสมบทแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บวชให้

 

กระแสแห่งศรัทธาของมหาชน เริ่มต้นตั้งแต่อรุณรุ่งด้วยพิธีตักบาตร

ภาพแห่งความปลาบปลื้ม

ที่ประทับใจตลอดกาล

           วาระสำคัญของงานบุญใหญ่ปีนี้ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ อันเป็นวันมาฆบูชา ที่ชาวพุทธถือว่าเป็นวันสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดพระธรรมกายจัดพิธีกรรมอย่างยิ่งใหญ่ รวมพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน ทั้งจากทั่วประเทศและต่างประเทศปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา นับตั้งแต่เริ่มอรุณรุ่ง ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ ได้ปรากฏมีกระแสแห่งศรัทธาของมหาชนในชุดขาว สะอาดจากทั่วทุกสารทิศทั้งในและต่างประเทศ เดินทางไปร่วมพิธีตักบาตร โดยมีพระภิกษุสงฆ์ แปรแถวมารับบิณฑบาตด้วยความสงบสำรวม ท่ามกลางบรรยากาศอันสดชื่นยามเช้า

           หลังจากพิธีตักบาตรเสร็จสิ้น คลื่นสาธุชนต่าง เคลื่อนตัวหลั่งไหลเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ณ สภาธรรมกายสากล แล้วพร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า จากนั้นเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. เป็นการทำสมาธิภาวนา เพื่อเตรียมกาย วาจา ใจ ให้ผ่องใสบริสุทธิ์ พร้อมที่จะรองรับบุญกุศลที่เกิดขึ้นได้อย่างเต็มที่ ต่อจากนั้นเป็นพิธีถวายดวงประทีปและพิธีถวาย ภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

เกียรติคุณ เกียรติยศ

ปรากฏแก่ชาวโลก

           พิธีในช่วงบ่าย มีพิธีอัญเชิญโล่พระราชทาน และโล่เกียรติยศทางก้าวหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลโล่พระราชทานการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๓๑ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ อุดมศึกษา (มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ถึง ๕ ล้านกว่าคน) รวมทั้งระดับนักเรียนนายร้อยทหาร ตำรวจ และระดับครูอาจารย์ โดยมีโล่เกียรติยศ ทั้งสิ้น ๑๘ โล่ และยังมีพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ แก่ผู้ชนะเลิศการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพ โลก (World-PEC) ครั้งที่ ๗ ซึ่งในปีนี้มีการสอบเป็น ภาษาไทยและภาษาจีน และมีผู้สนใจสมัครเข้าสอบ ประเภทเยาวชนนานาชาติในประเทศไทยร่วมกับเยาวชน ในหมู่เกาะโซโลมอนจำนวนเกือบหมื่นคน โดยมีโล่วัชรเกียรติยศทั้งสิ้น ๘ โล่

           พิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ มีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานในพิธี และมีผู้มีเกียรติทั้งจากในและ ต่างประเทศเป็นผู้มอบโล่รางวัล ป”ดท‰ายด‰วยการ กล่าวให้โอวาทของพระภาวนาวิริยคุณปีนี้มีนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม ได้โล่พระราชทานเป็นปีแรก

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 125 มีนาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร