อารยธรรม แปลว่า ธรรมอันดีงาม ธรรมของอารยชน
...อ่านต่อ
อิทธิปาฏิหาริย์ แปลว่า ความอัศจรรย์
...อ่านต่อ
.....อารยธรรม แปลว่า ธรรมอันดีงาม ธรรมของอารยชน
...อ่านต่อ
อาสวกิเลส แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต
...อ่านต่อ
อิทธิปาฏิหาริย์ แปลว่า ความอัศจรรย์
...อ่านต่อ
อาสวกิเลส แปลว่า กิเลสที่หมักดองอยู่ในจิต
...อ่านต่อ
อารยธรรม แปลว่า ธรรมอันดีงาม ธรรมของอารยชน ธรรมที่ทำให้เป็นอริยะ ในคำวัดใช้ว่า อริยธรรม
...อ่านต่อ
อิฏฐารมณ์ แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนา ตรงกันข้ามกับ อนิฏฐารมณ์
...อ่านต่อ
อิฏฐารมณ์ แปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนา ตรงกันข้ามกับ อนิฏฐารมณ์
...อ่านต่อ
อาสภิวาจา แปลว่า วาจาที่องอาจ วาจาที่กล่าวด้วยความกล้าหาญ คำพูดที่ยิ่งใหญ่
...อ่านต่อ
อาสภิวาจา แปลว่า วาจาที่องอาจ วาจาที่กล่าวด้วยความกล้าหาญ
...อ่านต่อ
อาทิกัมมิกะ แปลว่า ผู้ทำคนแรก ผู้ประกอบกรรมครั้งแรก
...อ่านต่อ
อาทิกัมมิกะ แปลว่า ผู้ทำคนแรก ผู้ประกอบกรรมครั้งแรก
...อ่านต่อ
อาณาสงฆ์ หมายถึงอำนาจปกครองของสงฆ์ คำสั่งของสงฆ์ อำนาจบังคับของสงฆ์
...อ่านต่อ
อาชีวะ แปลว่า ความเป็นอยู่ การดำรงชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
อาชีวะ แปลว่า ความเป็นอยู่
...อ่านต่อ
อาจารย์ หมายถึงผู้สั่งสอนวิชาความรู้มาจากคำวัดว่า อาจริยะ
...อ่านต่อ
อาจารย์ หมายถึงผู้สั่งสอนวิชาความรู้มาจากคำวัดว่า อาจริยะ
...อ่านต่อ
อาจิณ แปลว่าประพฤติมาแล้ว ประพฤติประจำ ปฏิบัติมาแล้ว
...อ่านต่อ
อาจิณ แปลว่าประพฤติมาแล้ว ประพฤติประจำ
...อ่านต่อ
อาจริยวัตร แปลว่า กิจที่พึงทำต่ออาจารย์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร