ระบอบการปกครองในสมัยพุทธกาลและในอดีต ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอยู่ 2 ระบอบใหญ่ๆ คือ
...อ่านต่อ
ธรรมาธิปไตย หมายถึง มีธรรมเป็นใหญ่ มีธรรมเป็นอธิบดี กระทำกิริยาคือราชกิจทุกอย่างด้วยอำนาจธรรมเท่านั้น
...อ่านต่อ
จากอัคคัญญสูตรจะเห็นว่า  เป้าหมายเบื้องต้นของการเมืองการปกครองนั้น  คือการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยธรรม
...อ่านต่อ
จากเนื้อหาของอัคคัญญสูตร ได้กล่าวถึง การเกิดขึ้นของมนุษย์ยุคแรก ความเป็นอยู่ในสังคมของมนุษย์
...อ่านต่อ
เป้าหมายของรัฐศาสตร์ หรือการเมืองการปกครองในพระพุทธศาสนา อยู่ที่การสร้างภาพเอื้อให้มนุษย์
...อ่านต่อ
สิ่งมีชีวิตที่กล่าวมาข้างต้นนี้คืออดีตมนุษย์ทั้งสิ้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือ "อมนุษย์"
...อ่านต่อ
เป้าหมายชีวิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั้นมีอยู่ 3 ระดับ
...อ่านต่อ
มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ เช่น ไม่รู้ว่าทำไมตนต้องเกิดมา และมีชีวิตเป็นอย่างนี้
...อ่านต่อ
นิสัย หมายถึง ความประพฤติที่เคยชินคนที่มีนิสัยอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นบ่อยๆ เช่น มีนิสัยรักการให้ทาน
...อ่านต่อ
กิเลส หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมอง, ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต, ธรรมอันยังจิตให้เศร้าหมอง
...อ่านต่อ
ใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นศูนย์กลางการบังคับบัญชาความคิดคำพูด และการกระทำของมนุษย์
...อ่านต่อ
คำว่า "มนุษย์" มาจากภาษาบาลีว่า "มนุสฺส " ซึ่งมาจาก มน  อุสฺส "มน" แปลว่า "ใจ"
...อ่านต่อ
เพื่อให้เห็นภาพรวมของประวัติศาสตร์โลกและมนุษยชาติได้ชัดเจนขึ้น จึงแบ่งยุคของโลกและมนุษย์ออกเป็น 3 ยุค
...อ่านต่อ
 คำสอนในพระไตรปิฎกเน้นเรื่องมนุษยศาสตร์เป็นหลัก จะเห็นว่า โดยสรุปแล้วคำสอนทั้งหมดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
สำหรับหลักธรรมต่างๆ ในพระไตรปิฎกอันเป็นหลักปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานนั้น เป็นหลักธรรมที่มีความเชื่อมโยง
...อ่านต่อ
จีโนม (Genome) จึงหมายถึง หน่วยที่เป็นที่บรรจุอยู่ของโครโมโซม ยีน และสารพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งพืชและสัตว์
...อ่านต่อ
สตีเฟน ฮอว์กิ้ง ให้ความหมายของหลุมดำ (Black hole) ไว้ว่า ตามความเชื่อเดิมหลุมดำคือเขตแดนที่อวกาศมีความโค้งงอมาก
...อ่านต่อ
เมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเกี่ยวกับเอกภพ ก็ได้พยายามหาคำตอบเกี่ยวกับกำเนิดเอกภพ โดยคิดทฤษฎีขึ้นมาหลายทฤษฎี
...อ่านต่อ
โดยทฤษฎีสัมพันธภาพจะอธิบายโครงสร้างของเอกภพในระดับมหภาคหรือระดับใหญ่จาก
...อ่านต่อ
เอกภพ (Universe) หมายถึง ระบบรวมของทุกสรรพสิ่งในธรรมชาติ ตั้งแต่สิ่งที่เล็กที่สุดที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ
...อ่านต่อ
แพทยศาสตร์ หมายถึง วิชาการป้องกันและบำบัดโรค ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร