ชฎิลเศรษฐีดำรงอยู่อย่างมีความสุข คราใดเขาปรารถนาทองคำ ก็จะใช้จอบเพชรมีด้ามเป็นทอง ขุดเอาทองจากหลังเรือนของตน ซึ่งมีเพียงชฎิลเศรษฐีเท่านั้น ที่สามารถใช้จอบนี้ขุดทองคำได้
...อ่านต่อ
ย้อนไปในครั้งพุทธกาล ณ.มหานครอันยิ่งใหญ่ นามว่า ตักกสิลา ราชธานีแห่งแคว้นคันธาระ นครแห่งนี้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของมหาชน นับแต่สามัญชนกระทั่งพระราชาแห่งแว่นแคว้นอันเกรียงไกร
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ณ กรุงพาราณสีได้มีบ้านช่างไม้อยู่ภายนอกพระนคร. ในบ้านนั้นมีพราหมณ์ช่างไม้ผู้หนึ่ง หาไม้มาจากป่า ทำรถขายเลี้ยงชีวิต
...อ่านต่อ
เล่ากันมาว่า บุตรเศรษฐีคนหนึ่ง เกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ ๘๐ โกฏิในกรุงพาราณสี. ครั้งนั้น มารดาบิดาของเขาคิดว่า ในตระกูลของเรามีโภคะสมบัติเป็นอันมาก
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล เมื่อพระเจ้าพรหมทัต ครองราชย์สมบัติอยู่ในนครพาราณสี พระฤาษีท่านหนึ่ง เลี้ยงอัตภาพด้วยผลไม้น้อยใหญ่ ในป่าหิมพานต์เป็นเวลาช้านาน
...อ่านต่อ
ครั้งนั้น พิภพของท้าวสักกะหวั่นไหวด้วยเดชแห่งศีลของดาบสเหล่านั้น. ท้าวสักกะเล่าก็ยังทรงระแวงอยู่นั้นเองว่า ฤาษีเหล่านี้ยังน้อมใจไปในกามอยู่หรือไม่
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ ในพระนครพาราณสี  พราหมณ์มหาศาลคนหนึ่ง มีสมบัติมากถึง ๘๐ โกฏิ.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ดาบสหลอกลวงรูปหนึ่ง อาศัยอยู่ในกาสิกคามตำบลหนึ่ง. ตระกูลหนึ่งบำรุงเธอ คือ: ย่อมถวายส่วนหนึ่งแม้แก่เธอ
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  ท้าวเวสสุวรรณมหาราชที่ทรงอุบัติพระองค์แรกจุติ(ตาย) 
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี มีพราหมณ์คนหนึ่งในบ้านตำบลหนึ่ง รู้มนต์ ชื่อเวทัพพะ. ได้ยินว่ามนต์นั้นหาค่ามิได้ ควรบูชายิ่งนัก เมื่อได้เวลาฤกษ์ เจ้าของมนต์ร่ายมนต์นั้น
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  วันหนึ่ง พระองค์เสด็จไปสู่พระอุทยาน พร้อมบริวารเป็นอันมาก เสด็จเที่ยวไปในละแวกป่า
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล  ฤาษีสองพี่น้อง บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่อาศรมริมฝั่งแม่น้ำคงคา ฤาษีผู้น้องมีปกติอยู่ด้วยธรรมคือเมตตาวิหารธรรม ด้วยอานุภาพแห่งเมตตา
...อ่านต่อ
           เล่ากันมาว่า ในหมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเท่าใดนัก มีภรรยาของกุฏุมพีคนหนึ่ง นางเป็นหญิงหมัน. พวกญาติของกุฏุมพีนั้น พากันกล่าวกับเขาว่า
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ในกรุงพาราณสี บิดาของคฤหบดีคนหนึ่ง ได้ตายไป. เพราะบิดาตายไป เขาจึงเพียบพร้อมไปด้วยความเศร้าโศกมีหน้านองไปด้วยน้ำตา นัยน์ตาแดงกร่ำ คร่ำครวญอยู่ เดินเวียนขวาเชิงตะกอน เป็นที่น่าสมเพชยิ่งนัก.
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสี พราหมณ์ท่านหนึ่งในตระกูลอุทิจจพราหมณ์เจริญวัยแล้ว บวชเป็นฤาษี มีฤาษี ๕๐๐ เป็นบริวาร
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิคมแห่งชาวถูลูชื่อว่า อุตตรกา ในถูลูชนบท. ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคเจ้านุ่งห่มแล้ว ถือบาตรจีวร มีโอรสเจ้าลิจฉวีสุนักขัตตะ เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปบิณฑบาตที่อุตตรกานิคม,
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี  ฤาษีผู้ทรงอภิญญาท่านหนึ่ง พำนักอยู่ในหิมวันตประเทศ ท่านมีปกติอยู่ด้วยสุขในฌาน
...อ่านต่อ
ในอดีตกาล ครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติ อยู่ใน พระนครพาราณสี  เศรษฐีผู้มีสมบัติมากท่านหนึ่ง ภรรยาของท่านคลอดบุตรเป็นชาย
...อ่านต่อ
เล่ากันมาว่า พระเถระนั้น  เป็นผู้มีปุญญาธิการอันกระทำไว้ดีแล้ว ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อน ๆ สั่งสมบุญไว้เป็นอันมากในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ จากภัทรกัปนี้
...อ่านต่อ
เล่ากันมาว่า ในวันหนึ่ง ท่านพระลักขณเถระ ซึ่งเป็นพระภิกษุในจำนวนชฎิลหนึ่งพัน และท่านพระมหาโมคคัลลานเถระคิดว่า เราจะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์  จึงลงจากภูเขาคิชฌกูฏ
...อ่านต่อ
ได้ยินว่า บุรุษเข็ญใจคนหนึ่งในบ้านมหาคาม เลี้ยงชีวิตด้วยการขายฟืน. เพราะเหตุนั้นเขาจึงมีชื่อว่า ทารุภัณฑกมหาติสสะ. 
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร