.....ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธยังมีอีกเรื่อง คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเศรษฐศาสตร์ให้กับมนุษย์กินคน
...อ่านต่อ
.....แม้ว่าทุกข์โทษบางประการจากการผิดศีล อาจเป็นสิ่งเหลือวิสัย ที่เราจะรู้เห็นได้ในชาตินี้
...อ่านต่อ
.....ท่านอนาถบิณฑิตเศรษฐีท่านนี้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ความสนิทสนม
...อ่านต่อ
.....เมื่อพูดถึงเรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้ว จำเป็นต้องหยิบเอากามโภคีสูตรขึ้นมาพูดด้วย
...อ่านต่อ
.....เรื่องที่ทีฆชาณุขอให้พระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมที่จะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลในภพนี้
...อ่านต่อ
....ทุกข์และโทษจากการล่วงละเมิดศีล ล้วนมีความรุนแรงและน่ากลัว ความรู้ในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
.....จาคะสัมปทา หมายถึง การที่บุคคลมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน
...อ่านต่อ
.....นอกจากนั้น ศรัทธายังเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญาพอตัวอีกด้วย เพราะหากไม่มีปัญญา
...อ่านต่อ
.....ในขณะที่อานิสงส์แห่งศีลนั้น พรั่งพร้อมด้วยความดีมากมาย จนมิอาจบรรยายได้หมดสิ้น
...อ่านต่อ
.....เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธที่กล่าวไปในตอนที่แล้วนั้น เอ่ยถึงเป้าหมายแห่งการทำการค้าเพียงครึ่งเดียว
...อ่านต่อ
.....จากเรื่อง "กุรุธรรม" นั้น ปรากฏชัดว่า ชาวกุรุ เป็นผู้มีความตั้งใจในการรักษาศีลอย่างดียิ่ง
...อ่านต่อ