เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


"วิชชา" หมายถึง ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้ง ความเห็นที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ จากกิเลสทั้งหลาย แล้วเกิดปัญญาบริสุทธี้ รู้เห็นไปตามความเป็นจริง รู้ทั่วถึง รู้พร้อม แล้วก็รูไปสู่เป้าหมาย
...อ่านต่อ
ที่มาของการสวดมนต์เช้า-เย็น ก่อนนั่งสมาธินั้น คือสมัยเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่ พระองค์มักให้โอวาทแก่ พระภิกษุและประชาชนที่มาเฝ้าเป็นประจำทั้งเช้าทั้งเย็น
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ทรงพบว่า พื้นฐานตามความจริงของชีวิตแล้วชีวิตทุกคนเป็นทุกข์ แต่ไม่รู้ เหมือนคนพิการหมดเมือง เลยไม่ทราบว่า คนที่เป็นคนสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไร มหาบุรุษเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตาม คนมีบัญญา ยิ่งอายุมากยิ่งรู้ตัวว่าเป็นทุกข์ ซึ่งได้เพียงรู้ แต่ไม่เห็น จึงไม่รู้จะแก้อย่างไร
...อ่านต่อ
งานยุ่งไม่เป็นเหตุให้ใจยุ่ง แต่ใจยุ่งเป็นเหตุให้งานยุ่ง
...อ่านต่อ
เมื่อ ๘๐ กว่าปีที่ผ่านมา หลวงพ่อวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนุทสโร) ท่านได้อุทิศชีวิตปฏิบัติธรรมจนค้นพบวิชชาธรรมกาย ณวัดโบสถ์ (บน) บางคูเวียง
...อ่านต่อ
ผลในชาตินี้ ทางการแพทย์ยืนยันว่าใครที่บริคจากโลหิตไป ร่างกายก็จะผลิตเม็ดเลือดขึ้นมาใหม่ที่บริสุทธิ์ และมีคุณภาพสูงกว่า เพื่อทดแทนโลหิตที่บริจาคไป
...อ่านต่อ
หากมนุษย์ยอมทำทุกอย่าง โดยยอมเสียเวลาทั้งชีวิต เพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแล้ว แต่ทำไมสิ่งที่แสวงหานั้น กลับให้ผลลัพธ์ที่มีความทุกข์พ่วงท้ายมาเสมอ
...อ่านต่อ
เวลาแม้น้อยนิด สามารถเปลี่ยนเป็นสมบัติมหาศาลได้ แต่สมบัติมหาศาล ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเวลา แม้เพียงหน่อยหนึ่งได้
...อ่านต่อ
ชาวสวนชาวไร่หลังจากเผาหญ้า ถางป่าแล้ว ต้องรีบปลูกพันธุพืชที่ต้องการลงไป หากปล่อยทิ้งไว้ หญ้าและวัชพืชต่างๆที่ไม่ต้องการ ก็จะกลับขึ้นมางอกงามใหม่อีก
...อ่านต่อ
วันนี้เป็นวันของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นด้วยกายเนื้อ ไต้ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้า แล้วก็เป็นวันที่คับขันธปรินิพพานมาตรงกันเป็นวันเดียวที่อัศจรรย์ยิ่ง
...อ่านต่อ
เป็นความจริงที่ว่า ความทุกข์เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบและวิธีการดับทุกข์ที่ดีที่สุด ก็คือการทำสมาธิเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ทางที่ดีเมื่อจะทำบุญควรให้เป็นบุญล้วนๆ คือ ครบองค์ประกอบ ทั้ง ๔ ข้างต้นนั่นแหละ และทำให้สม่ำเสมอ อย่าเปิดโอกาสให้บาปเก่าๆในชาติก่อนๆ ส่งผลได้เป็นอันขาด ชีวิตของเราจะได้มีความสุขราบรื่นตลอดไป
...อ่านต่อ
มื่อกิเลสมันเผาใจ ก็ต้องเอาไฟเผากิเลส แต่เป็นการใช้ไฟภายในเผา เราเรียกว่า บำเพ็ญตบะ เช่น การรักษาศีล การทำภาวนา การอยู่ธุดงค์ เป็นต้น
...อ่านต่อ
ไม่พอใจสิ่งที่มี ไม่ยินดีสิ่งที่ได้ ช่างโชคร้ายที่สุด ยินดีสิ่งที่ได้ พอใจสิ่งที่มี ช่างโชคดีที่สุด
...อ่านต่อ
การยึดถือมั่นเป็นสิ่งที่เราทำกันมาอย่างนับภพนับชาติไม่ถ้วน จึงเป็นเหตุให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้ เพราะสิ่งใดๆในโลกนี้ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
...อ่านต่อ
"คนที่เกิดมาจน อย่าเพิ่งโทษว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม คนที่เขาเกิดมารวย เพราะเขาเคยสร้างเหตุแห่งความรวยคนจนก็เช่นเดียวกัน เขาเคยสร้างเหตุแห่งความจนไว้ โลกนี้มีความเป็นธรรมเสมอ"
...อ่านต่อ
ชีวิตคนมีปัญหามาก ปัญหาเหล่านั้น ล้วนต้องแก้ด้วยปัญญา ทุกคนจึงปรารถนาปัญญา ใครมืปัญญามากก็เหมือนมีแก้วสารพัดนึกไว้ในตัว ย่อมสามารถฝ่าฟันปัญหา และอุปสรรคต่างๆโดยง่าย
...อ่านต่อ
เมื่อเราเลิกสิ่งไม่ดี เริ่มเลิก ก็เริ่มปลื้ม
...อ่านต่อ
การนั่งปฏิบัติธรรมรวมกันจะทำให้เกิดพลังหมู่พลังแห่งความเห็นแจ้ง พลังแห่งความรู้แจ้ง จะทำให้เกิดกำลังใจซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ
ทีนี้เวลาบุญส่งผล ถ้าปีติเท่ากันบุญก็ส่งผลเท่ากัน แต่ถ้าปีติมากกว่ากัน ปลื้มมากกว่ากัน เพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากกว่า เวลาบุญส่งผลจะส่งผลเร็วกว่า ต่างกันตรงช้ากับเร็ว แต่ถ้าตามระลึกนึกถึงบุญบ่อยๆมากกว่ากัน ก็จะส่งผลเป็นจำนวนชาติที่ได้เสวยบุญนี้มากชาติขึ้น
...อ่านต่อ
คนอื่นไม่รักไม่เป็นไร อย่าให้ตัวเองไม่รักตัวเอง คนอื่นไม่รักไม่น่าเสียใจ เท่าตัวเองไม่รักตัวเอง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร