เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


การสร้างวัดมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เริ่มตั้งแต่ครั้งเสด็จ โปรดพระเจ้าพิมพิสาร หลังจากตรัสรู!ด้ประมาณ ๙ เดือน
...อ่านต่อ
งานยากที่สุดในโลก คืองานปลูกฝังความคิดเห็นถูก เพราะฉะนั้น ใครสอนความเห็นถูกให้ จงกราบไหว้บูชาจนกว่าจะตายจากกัน
...อ่านต่อ
เพียงแต่เห็นผู้อื่นนั่งหลับตาทำสมาธิให้ใจสงบ คนส่วนมาก ก็มักจะนึกเลยไปถึงสุดยอดแห่งความปรารถนาของพระภิกษุ ผู้กำลังบำเพ็ญเพียรเพื่อละกิเลส
...อ่านต่อ
วัดไม่ว่าจะตั้งอยู่ ณ สถานที่ใดๆ ย่อมเป็นสถานสักดสิทธี์ ของชาวพุทธทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์
...อ่านต่อ
คนส่วนมากเมื่อเกิดความเครียดจากหน้าที่การงานแล้ว มักใช้ยาระงับประสาทคลายความเครียดบ้าง บางทีก็เล่นไพ่หวังจะคลายความเครียดบ้าง
...อ่านต่อ
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือจบได้ปริญญานั้น คือบัณฑิต ความจริงนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยังไม่ใช่บัณฑิตที่แท้จริง
...อ่านต่อ
การสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของคนเรา ก็เหมือนไต่บันไดทีละขั้น
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนอยากจะดีและเด่นทั้งนั้น แต่เป็นไม่ได้ทุกคนสาเหตุใหญ่ที่เป็นไม่ได้ ก็เพราะวินิจฉัยเสีย
...อ่านต่อ
นับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว การพัฒนา "เศรษฐกิจ" กับ "จิตใจ" ต้องก้าวไปพร้อมกัน เพราะสองเรื่องนี้เปรียบเสมือนขา ทั้งสองข้างของคนเราที่จะต้องมืความสมดุลกัน
...อ่านต่อ
พวกเราเองก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่รู้ว่า ทำอย่างไรชีวิตจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริง เพราะความสุขที่ทำท่าจะแท้จริงในชีวิตมักเป็นความสุขชั่วคราว
...อ่านต่อ
มีข้อสังเกตอันหนึ่งก็คือ ปัญหาที่เข้ามาหาเรานั้น โดยมากมาจากคนปัญหาคนจึงหนักกว่าปัญหางาน เพราะว่า คนมักสร้างปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาเข้ามาใหัแก้ไข
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีมาตั้งแต่ก่อนเราเกิด และเราก็รู้สีกเหมีอนๆ ว่า เรารู้จักพระพุทธศาสนามานานแต่เมื่อเราย้อนกลับมาถามตัวเราว่า พระพุทธเจ้าคือใคร พระพุทธศาสนาสอนอะไร
...อ่านต่อ
การปร้บตารางเวลาย่อมมีผลต่อนิสัยใจคอของเรา โดยเฉพาะน้องใหม่ไฟแรงเวลางานจะมุ่งเอางาน โดยไม่สนใจผลกระทบ บางครั้งจึงเกิดการกระทบกระทั่งได้ง่าย
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า พระเถรีมีอายุได้ ๑๒๐ ปีโดยกำเนิด เที่ยวบิณฑบาตได้บิณฑบาตแล้ว เห็นภิกษุรูปหนึ่งในระหว่างถนน ได้ถามโดยเอื้อเฟื้อด้วยบิณฑบาต
...อ่านต่อ
มีตระกูลหนึ่ง ณ กรุงสาวัตถี ได้มีบุตร๗ คนและธิดา ๗ คน บุตรและธิดาทั้งหมดนั้นเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในเรือน
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่า เป็นปัญหาที่ เกิดจากความโลภ ความโกรธ ความหลงของคนเราบังคับบัญชาใจสังให้กายทำความชั่วบาป
...อ่านต่อ
วันหนึ่ง เมื่อนางเป็นคฤหัสถ์ วิสาขอุบาสกผู้เป็นสามี ฟังธรรมในสำนักของพระศาสดา บรรลุอนาคามิผลแล้วคิดว่า ‘การที่เราให้นางธรรมทินนา ได้รับทรัพย์สมบัติทั้งปวงย่อมสมควร’
...อ่านต่อ
ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์ มีอายุ ย่าง ๑๖ ปี มีรูปสวย น่าดู.ครั้งนั้น มารดาบิดาให้ธิดานั้นอยู่ในห้องอันมีสิริ บนพื้นชั้นบนแห่งปราสาท ๗ ชั้น
...อ่านต่อ
ทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก จึงล้วนแต่นับถือศาสนาอื่น ไม่ไดันับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นบ่อเกิดของปัญญา
...อ่านต่อ
ในวัยนักคืกษาที่มือายุเพิ่ง ๒๐ ปี อย่างพวกเรานี้นอนอย่าให้เกิน ๔ ทุ่ม แล้วตื่นให้ได้ตีสีหรีอตีสิครื่ง เป็นช่วงเข้ามืดที่เหมาะแก่การอ่านอะไรก็จำได้ดีเหลือเกิน
...อ่านต่อ
พระศาสดาทรงทราบที่นางผู้มีความโศก เบาบางแล้วทรงเตือนอีก แล้วตรัสว่า “ปฏาจารา ขึ้นชื่อว่า ปิยชนมีบุตรเป็นต้น ไม่อาจเพื่อเป็นที่ต้านทาน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร