หลวงพ่อคิดอย่างนี้ทุกวัน ตื่นมาเห็นผ้าเหลือง ก็คิดว่า วันนี้เราจะเป็นนักบวชที่สมบูรณ์


สมบัติเป็นของกลาง  ถ้ามีบุญจึงจะได้ครอบครอง  ถ้าหมดบุญก็หมดสิทธิ์ในการครอบครอง อย่าว่าแต่สมบัติภายนอก  
...อ่านต่อ
 พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่า วันนี้หลวงพ่อทำบุญหล่อทองหลวงปู่ องค์ที่ 8 เป็นปฐมเริ่มกองที่ 1 คนแรกของโลก
...อ่านต่อ
การที่เราให้วัตถุทาน ให้ข้าว ให้น้ำ ให้เสื้อผ้า แก่เพื่อนมนุษย์ที่ตกยาก
...อ่านต่อ
  ระหว่างทำบุญด้วยเงินแล้วอธิษฐาน กับเอาแรงช่วยงานพระพุทธศาสนาแล้วอธิษฐาน ผลที่ได้รับจะต่างกันอย่างไร
...อ่านต่อ
    หลวงพ่อเคยกล่าวไว้เสมอว่า " สิ่งที่ยากย่อมเป็นสิ่งที่เยี่ยม ใครทำได้สำเร็จ ก็คือ ยอดคน " ดังนั้น มหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
การให้มีอานุภาพมาก  เพราะเป็นต้นทางแห่งความสุขทั้งมวล อันดับแรก...ต้องให้แก่ตัวเราก่อนให้ความคิดที่ถูกต้องว่า...เราจะสร้างบารมีให้เต็มที่
...อ่านต่อ
 หากต้องการพ้นทุกข์จริงๆ จะต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8 ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ เรื่อยไปตามลำดับ  7ประการแรก ไม่อาจดับทุกข์ได้
...อ่านต่อ
ภิกษุผู้มีความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพในพระสงฆ์ มีความเคารพในสมาธิ
...อ่านต่อ
เพราะว่ามหาทานบารมีจะเป็นเสบียงติดไปในภพเบื้องหน้าให้เราได้มีโภคทรัพย์สมบัติ การมีโภคทรัพย์สมบัติโดยไม่ต้อง
...อ่านต่อ
ตั้งแต่พาลตัวเอง เราพาลคนอื่น คนอื่นพาลเราเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีใดๆ..ของวัด และ มูลนิธิฯคนไหนเราคุยแก้ได้ก็พูดไป
...อ่านต่อ
เราต้องช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสัปปายะ เกื้อกูลต่อการเข้าถึงธรรมยกชั้น
...อ่านต่อ
“องค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มาก องค์นี้สำคัญ แต่ให้เตรียมตัวต้อนรับไว้ให้ดี
...อ่านต่อ
 ความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต  ทั้งทางโลกและทางธรรม เราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ที่สมบูรณ์
...อ่านต่อ
บุญเป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่มีอานุภาพมาก  เกิดขึ้นเมื่อจิตของเราเป็นกุศล เมื่อเราให้ทาน  รักษาศีล  และเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
ถามว่า “เหนื่อยไหม” ในการที่เราจะไปชวนเขามาทำความดี ตอบว่า... “เหนื่อย”  แต่ไม่ว่าจะทำมาค้าขายก็เหนื่อย  
...อ่านต่อ
     เราเกิดมาสร้างบารมีคนเราอยู่ในโลกนี้อายุจะยืนสักร้อยปี แต่ถ้าไม่ได้สร้างบารมีก็งั้น ๆ ตายฟรีมีสมบัติมากมาย
...อ่านต่อ
ที่จริงแล้ว อุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้น มันเล็กน้อย แต่เพราะเราไปเอาแว่นขยายส่อง เหมือนส่องมดขยายใหญ่จนนึกว่า
...อ่านต่อ
  การที่เราจะออกแบบชีวิต  ให้ภพชาติต่อไป  เป็นเศรษฐีในระดับไหนนั้น   ก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุในปัจจุบันนี้เป็นหลัก
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้างบารมี  เราก็ต้องสร้างบารมี  ซึ่งมีทั้งหมด ๑๐ ทัศ   ข้อที่ ๑ คือ...ทานบารมี เป็นเรื่องที่สำคัญ  ทำไว้เถิดประเสริฐนัก
...อ่านต่อ
บูชาบุคคลที่ควรบูชา ต่อไปจะได้เกิดในตระกูลสูง ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ ใครๆก็อยากเข้าวัด ใจจะได้เกาะเกี่ยวกับบุญ
...อ่านต่อ
 จะต้องเป็นผู้ที่คิด แต่จะปรับปรุงตนเอง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร