ในช่วงที่อชาตศัตรูราชกุมารได้เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเอง เป็นเวลาที่พระเทวทัตผู้เป็นสาวกองค์หนึ่งของพระพุทธองค์กำลังคิดหาทางเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
 พระเจ้าแผ่นดินผู้ครองแคว้นมคธในขณะนั้นคือ พระเจ้าพิมพิสาร พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทั้งในด้านการบริหารประเทศและการสงคราม
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล แคว้นมคธขึ้นชื่อลือนามว่า เป็นแว่นแคว้นที่อุดมสมบูรณ์ยิ่ง เพราะตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีแม่น้ำใหญ่ 3สาย
...อ่านต่อ
 การศึกษาสามัญญผลสูตร จะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า เหตุใดมนุษย์เราจึงควรบวช เมื่อบวชแล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างใดบ้าง
...อ่านต่อ
  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสามัญญผลสูตรว่า "ฆราวาสเป็นทางคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลีบรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง" หมายความว่า
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ยึดถือ เหตุ และผล เป็นหัวใจสำคัญสามัญญผลอันจะบังเกิดแก่นักบวชนั้น ใช่ว่าจะมีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ
...อ่านต่อ
ในปลายสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ในเขตกรุงราชคฤห์
...อ่านต่อ
 คำว่า "สามัญญผล" ในสามัญญผลสูตร หมายถึง ผลหรืออานิสงส์ของความเป็นสมณะ หรือผลดีของการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล