วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วิสาขบูชา สร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด รวมพุทธบุตรทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน

เรื่องจากปก
เรื่อง : กองบรรณาธิการ

       "วิสาขบูชา"  วันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นวันสว่างของโลกวันก่อ
กำเนิดกายมหาบุรุษของพระบรมโพธิสัตว์ ผู้บังเกิดมาเพื่อนำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากห้วงสังสารวัฏ และยังเป็นวันแห่งการ
อุบัติขึ้นของกายธรรมที่ยังโลก ให้สว่างไสว ด้วยพระธรรมคำสอนของพระผู้มี พระภาคเจ้า มาตลอด ๒,๕๐๐ กว่าปีที่ผ่านมา

        ด้วยเหตุนี้ บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้ถือเอาวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญในการระลึกนึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชา และการปฏิบัติบูชา ตามหลักทาน ศีล ภาวนา เพื่อเพิ่มพูนบุญบารมีให้แก่ตนเองและเพื่อ
เป็นการถากถางหนทางไปสู่พระนิพพาน

เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด รองรับหลังคาชั้น ๒ ของมหารัตนวิาหรคด

บุญใหญ่เสาค้ำฟ้าฯ รองรับพุทธบุตรทั่วโลก
       ในวันวิสาขบูชาปีนี้ ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ลูกพระธัมฯจะมาร่วมกันสั่งสมมหาทานบารมี
ด้วยการเป็นเจ้าภาพ สร้าง เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคดจำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๖๔ ต้น เพื่อใช้เป็นโครงสร้างรองรับหลังคา ชั้น ๒
ของมหารัตนวิหารคด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการต้อนรับพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และคณะสงฆ์จากทุกนิกายทั่วโลก
รวมกว่าแสนรูป ที่จะเดินทางมารสั่งสมบุญร่วมกัน ณ มหารัตนวิหารคด ในอนาคต

        ในวันวิสาขบูชาปีนี้ จึงเป็นวันแห่งมหามงคล ที่ยอดนักสร้างบารมีทุกคนจะได้มาสืบสานการบังเกิดขึ้นแห่งกายเนื้อและกายธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการมาร่วมกันสถาปนา เสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด รอบมหาธรรมกายเจดีย์ ให้เป็นเสาหลัก
ที่จะคอยค้ำชูและรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกไปอีกนานนับพันปี ตามดำริของหลวงพ่อธัมมชโย ที่ต้องการใช้สถานที่แห่งนี้ ให้เป็นศูนย์รวมใจของพุทธบุตรทั่วโลก ที่จะเดินทางมาสั่งสมบุญบารมีร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่เพื่อน
พุทธบุตรทุกนิกาย และจะนำไปสู่ความร่วมมือ ที่จะช่วยกันค้นคว้า และรวบรวมพระธรรมคำสอนดั้งเดิมที่กระจัดกระจาย
อยู่ในแต่ละนิกายให้กลับมารวมกันอีกครั้งเหมือนดังสมัยพุทธกาล อันจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนาได้อย่างแท้จริงพระพ่อ ผู้รวมพุทธบุตรเป็นหนึ่งเดียวกัน

      พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มี ความปรารถนาอย่างยิ่ง ที่จะรวมพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน
ที่มีดวงเดียวเพื่อสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ เพราะพุทธบุตรคือหัวใจของโลกและจักรวาล ในการทำหน้าที่ของ
"ดวงตะวันแห่งสันติภาพ"ที่จะนำแสงแห่งธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่จิตใจของชาวโลก ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์ทุกคน
ได้มีโอกาสเข้าถึงความสุขที่แท้จริงของชีวิต และแผ่ขยายความสุขของตนไปสู่คนรอบข้าง จนกระทั่งกลายเป็นสันติสุขของโลก
ได้ในที่สุด
       
       ดังนั้น ตลอดระยะเวลากว่า ๔ ทศวรรษที่ผ่านมา หลวงพ่อได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ อุทิศชีวิตให้กับงานพระศาสนา และการรวมพุทธบุตรให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนาไปอีกนานนับพันปี ดังโอวาทที่ท่านได้เคยให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ในครั้งนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ตอกย้ำถึงมโนปณิธานที่ต้องการจะรวมพุทธบุตรทั่วโลก ซึ่งเป็นความปรารถนา
ที่อยู่ในใจของท่านตลอดมา

       " ...หลวงพ่อคิดแต่จะรวมสงฆ์นะ ตั้งแต่บวชอยู่องค์เดียว สร้างวัดพระธรรมกาย มีองค์เดียว นั่งอยู่ใต้เต็นท์ มีกองฟาง
แล้วเขาก็เอาอาสนะให้หลวงพ่อนั่ง แต่เดิมบวชอยู่องค์เดียว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ต่อมาก็มีหลวงพ่อทัตตะ
บวชองค์นั้น องค์นี้บวช ค่อยๆ รวมสงฆ์กันมาเรื่อยๆ จนเดี๋ยวนี้รวมสงฆ์ได้มากที่สุดในประเทศ เฉพาะพระนี่มากที่สุดในประเทศ
รวมได้เป็นหลักพัน ดูเหมือนว่า เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน วันคุ้มครองโลก (ปี ๒๕๔๒) จะรวมพระได้เป็นแสนองค์ทีเดียว

        ในเมื่อปู่ย่าตายายรักษาพระพุทธศาสนาตกทอดมาถึงเราอย่างนี้ เราก็จะต้องรักษากันต่อไปและต้องคิดกันต่อไปว่าอีก
พันปีข้างหน้า พระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไร ถ้าจะให้คงอยู่เหมือนสมัยพุทธกาลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ
เราต้องเริ่มคิดกันแล้วว่าควรจะทำอย่างไร ต้องเตรียมการณ์กันตั้งแต่ตอนนี้...

       นี่คือความในใจ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อ ทุกลมหายใจเข้าออกของท่าน มีแต่ความห่วงใย
พระพุทธศาสนา และคิดหาหนทางอยู่ตลอดเวลาว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่โลกไปได้อีกนานนับพันปี เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติและความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของหลวงพ่อตลอดมา

       นอกจากนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อยังมีความห่วงใยลูกๆ ทุกคน ท่านมีความปรารถนาให้ลูกๆ ชายหญิงที่รักทุกคน ได้มีโอกาสสั่งสมบุญใหญ่เพื่อเป็นเสบียงในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย อันยาวไกล คือ พระนิพพาน

       ดังนั้น ในโอกาสวันวิสาขบูชาปีนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีจุดโคมวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา มาเวียนประทักษิณ
รอบมหาธรรมกายเจดีย์ และมาร่วมบุญสร้างเสาค้ำฟ้ามหารัตนวิหารคด จำนวน ๑,๗๖๔ ต้น ให้สำเร็จอย่างเป็นอัศจรรย์
เพื่อรวมพุทธบุตรทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นแก่โลกใบนี้ตลอดไป

โคมวิสาขประทีปสำหรับพิธีเวียนประทักษิณ วันวิสาขบูชา ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐
 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร