วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กายลักษณะมหาบุรุษศูนย์รวมที่สุดของทุกสิ่ง

 

คำกราบอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์ในวันคุ้มครองโลกปีหน้า

(ผู้แทนสาธุชน)

      กราบขออนุญาตคณะสงฆ์ที่เคารพเป็นอย่างยิ่ง กระผมขอโอกาสกล่าวนำสาธุชน เพื่ออาราธนานิมนต์คณะสงฆ์ ในวันคุ้มครองโลกปีหน้าครับ
(ผู้แทนสาธุชนกล่าวนำ...สาธุชนกล่าวตาม)

     เนื่องในวาระโอกาสวันคุ้มครองโลก วันแห่งมหาปีติ ที่พุทธบริษัทสี่ได้พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญมหากุศลและพระดชพระคุณที่เคารพสองหมื่นวัดทั่วประเทศได้เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญค้ำจุนโยมทั้งหลาย ให้มีโอกาสได้สร้างบุญใหญ่ ยังความปลาบปลื้มปีติใจแก่บรรดาโยมทั้งหลาย ทั้งภายในและต่างประเทศโยมรู้สึกซาบซึ้งใจในความกรุณาของพระคุณเจ้าและเข้าใจดีว่าพระคุณเจ้ามีภารกิจมากมายในงานพระพุทธศาสนา แต่โยมใคร่ปรารถนาจะได้เห็นพระคุณเจ้า และได้ทำบุญใหญ่กับเนื้อนาบุญของโลกเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก โยมอยากให้ภาพในวันนี้ เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวพุทธตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคล โยมทุกคนขอพร้อมใจกันอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณทุกๆวัดได้โปรดเมตตามาเป็นเนื้อนาบุญ อนุเคราะห์โยมทั้งหลาย ในวันคุ้มครองโลกวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ขอกราบแทบเท้าอาราธนาด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่ง

 

กัลฯ อนันต์ อัศวโภคิน
ผู้แทนสาธุชน

 

 

กายลักษณะมหาบุรุษศูนย์รวมที่สุดของทุกสิ่ง

เรียบเรียงมาจากพระธรรมเทศนาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์(หลวงพ่อธัมมชโย)วันอาทิตย์ที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

       วันนี้เป็นวันมหามงคลและวันมหาปีติที่เราได้พร้อมใจกันมาสร้างบารมี สร้างประวัติศาสตร์ชีวิตที่งดงามเราได้มาถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตรผู้เป็นเนื้อนาบุญกว่าสองหมื่นวัดทั่วประเทศ และได้มาหล่อพระธรรมกายประจำตัวเพื่อที่จะนำไปประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งเป็นการหล่อพุทธปฏิมากร เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีอานุภาพและพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณซึ่งการสร้างพุทธปฏิมากรนั้น เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อให้เป็นเครื่องระลึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเเละเพื่อให้ชาวโลกได้ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะสรณะอันเกษมหรือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้น คือ พระรัตนตรัยภายใน หรือพระธรรมกายเท่านั้น สิ่งอื่นไม่ใช่ดังนั้น เราจึงได้ถอดแบบพุทธลักษณะของพระธรรมกายภายใน เพื่อเอามาหล่อเป็นพุทธปฏิมากร ซึ่งมีลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการกายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีลักษณะเหมือนกับพระธรรมกายภายในต่างกันที่ไม่มีเกตุดอกบัวตูม เป็นกายมาตรฐานที่สง่างามมาก ถือว่าเป็นกายต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุด และยังเป็นศูนย์รวมที่สุดของทุกส่งทั้งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มรรคผลนิพพาน และวิชชาธรรมกาย สามารถกล่าวได้ว่าความดีเลิศประเสริฐทั้งหลาย จะมารวมกันอยู่ในกายมหาบุรุษนี้ทั้งหมด

 

 

         แล้วกายนี้ยังสามารถตรัสรู้ได้เองโดยชอบ ถ้าใครได้กายนี้จะมีคติเป็นสอง คือ ถ้าอยู่ในทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าอยู่ในทางธรรมก็จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ เพราะฉะนั้นกายนี้จึงเป็นกายของท่านผู้รู้ที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นกายเดียวเท่านั้น ที่จะเชื่อมความรู้กับท่านผู้รู้ ผู้บริสุทธิ์ภายในได้ ซึ่งท่านมีมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทธทั้งหลายกล่าวได้ว่า รูปกายนี้เป็นสัพพัญญู ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งหลาย และเป็นกายที่เหมาะสมที่สุดในการศึกษาค้นคว้าเรื่องความเป็นจริงของชีวิตของสรรพสัตว์ และสรรพสิ่งทั้งหลาย ตลอดจนสามารถแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้รูปกายที่มีลักษณะมหาบุรุษนี้ เป็นกายที่พญามารกลัวมากที่สุด เพราะสามารถจะปราบมาร ประหารกิเลส ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้กระทั่งไปขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะและต้นตอของพญามารได้ เพราะว่าเมื่อเอากายนี้ไปซ้อนกับท่านผู้รู้ภายใน จะสวมกันได้สนิท จึงสมารถรองรับความรู้อันไม่มีประมาณจากท่านผู้รู้ที่ละเอียดๆต่อๆกัไปได้ ดังนั้นรูปกายมหาบุรุษ จึงเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพวิชา เป็นคลังแห่งความรู้ ในการที่จะรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์

       ถ้าเมื่อไรกายภายนอกเหมือนกับพระธรรมกายภายในและสวมซ้อนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สนิทก็จะมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพมาก จะสามารถดำเนินเข้าสู่หนทางสายกลายภายในเพื่อไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้อย่างเร็วแรง และมีพลังซึ่งการจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมได้นั้นต้องอาศัยกายที่ทรงพลังอย่างนี้แล้วกายอย่างนี้ใครๆ ก็ตั้งความปรารถนาได้แต่ว่าจะต้องสั่งสมบุญบารมีให้ได้ตามหลักวิชชา คือ ต้องบำเพ็ญบุญบารมีทั้ง ๓๐ ทัศให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ซึ่งจะต้องเพียรสั่งสมบุญกุศลอย่างสุดกำลัง และต้องทำให้ได้ตลอดทุกภพทุกชาติ ที่เกิดมาสร้างบารมี

       อีกทั้งจะต้องเป็นผู้นำบุญที่ยึดมั่นในกุศลธรรมประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต เป็นผู้หวังความเจริญต่อสรรพสัตว์ต้องตั้งใจบำเพ็ญ ทาน รักษาศีล อุโบสถศีล และเจริญสมาธิภาวนา และสมณพราหมณ์ และต้องเป็นผู้ที่เคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลและมีความเคารพยิ่งในธรรม ซึ่งจะต้องทำอย่างนี้จนเป็นปกติ เป็นจริตอัธยาศัย เมื่อบารมีกลั่นกล้าก็จะได้สมปรารถนาได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต

       ดังนั้น ลักษณะมหาบุรุษนี้ จึงไม่ผูกขาดกับใครถ้าใครประกอบเหตุให้ถึงพร้อมบริบูรณ์ดังกล่าว ก็มีสิทธิ์ที่จะได้สมปรารถนาซึ่งการหล่อพุทธปฏิมากรเป็นการประกอบเหตุอีกทางหนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งลักษณะมหาบุรุษ และยังเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ของเราด้วย เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีอานุภาพไม่มีประมาณ ทรงเป็นอจินไตยเมื่อเราได้สร้างบุญใหญ่และได้เป็นเจ้าของบุญแล้ว ผลบุญที่เกิดขึ้นกับเราก็มีอานิสงส์ไม่มีประมาณ เป็นอจินไตยด้วยเช่นเดียวกัน ยิ่งเรามีกุศลศรัทธาตั้งใจสร้างพระที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ ตัวเราเองก็จะมีส่วนในการได้ลักษณะมหาบุรุษที่สมบูรณ์ด้วย

       เราเป็นผู้สถาปนาต้นแบบของลักษณะมหาบุรุษที่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้ชาวโลกได้รับรู้รับทราบ เมื่อผู้มีบุญเหล่านั้นได้มาพบเห็นเข้า เขาก็จะเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างบารมี ตามแบบอย่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และก็จะหันมาศึกษา ฝึกฝนธรรมปฏิบัติของพระพุทธองค์ เมื่อเขาได้ลงมือปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชชาแล้ว ในที่สุดเขาจะได้บรรลุธรรม และได้เข้าถึงความเหมือนกันภายใน คือ พระธรรมกาย ถึงตอนนั้นก็จะเกิดดวงปัญญาบริสุทธิ์ สามารถรู้แจ้งเห็นแจ้งในสัจธรรมทั้งปวงได้ กระทั่งมีมโนปณิธานที่จะให้ได้กายมหาบุรุษอันอุดม แล้วเป้าหมายชีวิตที่จะมุ่งตรงไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะบังเกิดขึ้น ในฐานะที่เราเป็นต้นบุญจะได้ชื่อว่า เป็นผู้ให้หนทางอันประเสริฐแก่ชาวโลก และเป็นแสงสว่างภายในของสรรพสัตว์ทั้งหลาย

       ในวันนี้ เราจะหล่อพระธรรมกายประจำตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ที่จะทำให้เราได้รับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะมาบังเกิดในภพชาติใด เราจะได้รับความเคารพ ยกย่อง สรรเสริญ จากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย และจะเป็นผู้เพียบพร้อมไปด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติ เราจะมีรูปกายเนื้อที่ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ จะได้ที่สุดแห่งโลกียทรัพย์และ อริยทรัพย์ ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติ และด้วยบุญที่เรามีจิตเลื่อมใส
ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาสร้างพระสืบอายุพระศาสนา บุญนี้ก็จะสามารถต่ออายุขัยและปิดอบาย
ไปสวรรค์ได้

        ดังนั้น การมาหล่อพระธรรมกายประจำตัวในวันนี้ จึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า และมีความหายอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรา ซึ่งนอกจากจะเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามในการสร้างบารมีของเราแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มลักษณะมหาบุรุษให้เกิดขึ้นกับเรา อีกด้วย

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร