วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สัมมาอะระหัง ตอน : พุทธานุสติเพื่อการเข้าถึงธรรม 


บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์สัมมาอะระหัง

ตอน : พุทธานุสติเพื่อการเข้าถึงธรรม 

       ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ จิตของคนนั้น มีธรรมชาติกวัดแกว่งเคลื่อนไหวแวบไป แวบมาอยู่ตลอดเวลา แสงที่ว่าเดินทางเร็วที่สุด แต่จิตของคนเราเดินทางเร็วไวยิ่งกว่า การทำใจให้หยุดนิ่งอยู่กับที่ เพื่อให้ก่อเกิดเป็นพลังใจที่ทรงอานุภาพ ต้องอาศัยการภาวนาควบคู่ไปกับการทำสมาธิ

          คำบริกรรมภาวนา สัมมาอะระหัง เป็นถ้อยคำมหัศจรรย์ที่น้อมใจไปถึงการ เจริญพุทธานุสติ มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ เมื่อภาวนาบ่อย ๆ จะทำให้จิตตื่น เป็น จิตสว่าง ไม่จมปลักอยู่กับความมืด มีความพอใจที่จะปฏิบัติธรรมสืบต่อไป ธรรมดา บุคคลเราถ้าไม่มีอะไรยึดแล้ว จิตย่อมคอยแต่จะฟุ้งซ่าน จิตจึงต้องมีพุทธคุณยึด เมื่อมีพุทธคุณยึดแล้ว จะหลับหรือตื่น จิตย่อมอยู่ในการรักษาทั้งนั้น เพราะพุทธานุภาพ ย่อมรักษาคนที่มีสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เป็นนิจ ดังพุทธภาษิตว่า

                  สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา 

                  เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจํ พุทฺธคตา สติ 

          พระสาวกของพระโคดม มีสติส่งไปถึงพระพุทธเจ้าทั้งวันทั้งคืน จะหลับหรือตื่น ชื่อว่าตื่นดีแล้วŽ

          พุทธานุสติเป็นสิ่งที่เมื่อตรึกระลึกนึกถึงแล้ว จะก่อให้เกิดความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ดังนั้นหลวงปู่วัดปากน้ำจึงพร่ำสอนอยู่บ่อย ๆ ว่าให้มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ แม้จะยังไม่บรรลุอริยผลเบื้องสูง แต่รับรองว่าตายแล้วก็ไม่ตกนรก ดังพุทธภาษิตว่า "ชนเหล่าใดถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบาย เมื่อละสังขารแล้ว จะไปเพียบพร้อมอยู่ในเทวสมาคมŽ"

           หลวงปู่วัดปากน้ำท่านสอนให้บริกรรมภาวนาว่า "สัมมาอะระหังŽ" เพราะ "สัมมาอะระหังŽ" เป็นอมตวาจา ...เป็นถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยทำให้ใจที่วิ่งกลับนิ่ง

          จากกวัดแกว่งมาเป็นหยุดได้สนิท ...จากฟุ้งซ่านมาเป็นนิ่งสงบ

           ...จากที่เคยมืดมนมาเป็นดวงใจที่สว่างไสว และจากใจที่ขุ่นมัวกลายมาเป็น ใจที่ผ่องใส

          "สัมมาอะระหังเป็นนิจ จิตแจ่มใสŽ"

 
บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 114 เมษายน ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร