วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ขอเชิญพวกเรามาสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ากันเถิด..

บาลีน่ารู้
เรื่อง : ธรรมรักษ์ ป.ธ.๙

 

 

หนฺท มยํ พุทฺธาภิถุตึ กโรม เส  

ขอเชิญพวกเรามาสวดสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้ากันเถิด..

โย โส ตถาคโต : พระตถาคตเจ้า (ทรงมีพระคุณและมีคุณธรรม ๙ ประการดังต่อไปนี้)    

    อรหํ : เป็นผู้ไกลจากกิเลส 

    สมฺมาสมฺพุทฺโธ : เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง 

    วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน : เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 

    สุคโต : เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว คือไปสู่นิพพาน 

    โลกวิทู : เป็นผู้รู้จักโลกได้อย่างแจ่มแจ้ง 

    อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ : เป็นผู้เปรียบเสมือนสารถีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า 

    สตฺถา เทวมนุสฺสานํ : เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 

    พุทฺโธ : เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

    ภควา : เป็นผู้มีโชค จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ 

    โย อิมํ โลกํ สเทวกํ สมารกํ สพฺรหฺมกํ สสฺสมณพฺราหฺมณึ ปชํ สเทวมนุสฺสํ สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา ปเวเทสิ : พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วย     พระปัญญาอันยิ่งเองแล้ว ทรงสอนโลกนี้ทั้งเทวดา มาร พรหม และหมู่สัตว์ พร้อมทั้ง           สมณพราหมณ์ พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตาม 

    โย ธมฺมํ เทเสสิ : พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงธรรมแล้ว 

    อาทิกลฺยาณํ : ไพเราะในเบื้องต้น

    มชฺเฌกลฺยาณํ : ไพเราะในท่ามกลาง

    ปริโยสานกลฺยาณํ : ไพเราะในที่สุด

    สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสสิ : ทรงประกาศพรหมจรรย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติ อันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง พร้อมทั้งอรรถ (คำอธิบาย) พร้อมทั้งพยัญชนะ (หัวข้อ) 

    ตมหํ ภควนฺตํ อภิปูชยามิ : ข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น 

    ตมหํ ภควนฺตํ สิรสา นมามิ : ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น          ด้วยเศียรเกล้า..

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร