วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร

 ข้อคิดรอบตัว

เรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (MD.; Ph.D.) จากรายการข้อคิดรอบตัว ออกอากาศทางช่อง DMC

 


 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) 

พระผู้ปราบมาร


พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ มีความสำคัญต่อชาวโลกอย่างไร?

    ก่อนจะกล่าวถึงประวัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้มีคุณูปการต่อชาวโลกด้วยการค้นพบวิชชาธรรมกายกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ขอย้อนไปในครั้งพุทธกาลเสียก่อน

    เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว คำสอนของพระพุทธองค์และหลักธรรมปฏิบัติยังคงมีพุทธบริษัทปฏิบัติสืบต่อกันมาระยะหนึ่ง จากนั้นคำสอนของพระพุทธองค์ก็เหลือเพียงตัวอักษร เป็นหลักทฤษฎี หรือเป็นภาคปริยัติในพระไตรปิฎกเท่านั้น แต่ผู้ที่เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริงๆ นั้นลดน้อยลง ทำให้หลักการปฏิบัติค่อยๆ เลือนไป แม้ว่ายังมีผู้ปฏิบัติในวิธีการต่างๆ อยู่บ้าง แต่ผู้ที่จะบรรลุธรรม     เข้าถึงธรรมจริงๆ นั้นก็ลดลงไปด้วย แม้ความรู้ความเข้าใจในหลักปฏิบัติที่แท้จริงก็ค่อยๆ คลาดเคลื่อนไปด้วย เช่นคำว่า “มัชฌิมาปฏิปทา เส้นทางสายกลาง” ก็มีความเข้าใจแต่เพียงหลักเชิงปริยัติว่า ทางสายกลาง หมายถึง ไม่สุดโต่งทางใดทางหนึ่งใน ๒ ประการ คือ ทรมานร่างกายก็ไม่เอา หมกมุ่นใน     กามสุขก็ไม่เอา มีความเข้าใจเพียงแค่นี้ 

    แต่แท้จริงแล้วความหมายของเส้นทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทานั้น คือ การนำใจของเราหยุดนิ่ง ดำเนินจิตไปที่ศูนย์กลางกาย เห็น จำ คิด รู้ ต้องหยุดเป็นจุดเดียวกัน ซึ่งความหมายและหลักปฏิบัติตรงนี้ ไม่มีใครทราบ ฉะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบเส้นทางสายกลาง รู้ว่าจะเข้าถึงได้อย่างไร และเมื่อใครปฏิบัติตามเส้นทางสายกลางอย่างแท้จริง   แล้ว ก็จะรู้ได้ด้วยตัวเองว่า เราเกิดมาจากไหน เกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหน บุญบาปเป็นอย่างไร  พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงมีคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่   ต่อชาวโลก เพราะท่านนำหลักธรรมปฏิบัติของ       พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชชาธรรมกายที่รางเลือนหายไปกลับมาสู่ชาวโลกอีกครั้งหนึ่ง 

ประวัติย่อๆ ของท่านเป็นอย่างไรบ้าง?

    พระเดชพระคุณหลวงปู่เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗  (นับถึงปัจจุบันนี้ ๑๒๙ ปี) ท่านออกบวชเมื่ออายุ ๒๒ ปี ณ วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ท่านตั้งใจศึกษาทั้งพระปริยัติและปฏิบัติธรรมอยู่จนกระทั่ง ๑๑ พรรษา ท่านศึกษากับพระอาจารย์หลายรูป หากรู้ว่าพระอาจารย์รูปไหนเก่งเรื่องธรรมปฏิบัติท่านไปศึกษาหมด เมื่อศึกษาจนสุดความรู้ของครูบาอาจารย์แล้ว ก็ยังไม่ถึงจุดที่ท่านต้องการ คือการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุดท้ายท่านจึงกลับมาปฏิบัติธรรมด้วยตัวเอง 

    จนกระทั่งวันเพ็ญเดือน ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ หลังจากบวชมาได้ ๑๒ พรรษา อายุ ๓๓ ปี  คืนนั้นท่านตั้งใจปฏิบัติธรรมแบบทิ้งชีวิต สละชีวิตเป็นเดิมพัน ท่านปวารณากับตัวเองว่า หากท่านไม่บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้บรรลุแล้ว จะไม่ยอมลุกจากที่นั่ง วันนี้ท่านยอมตาย ด้วยบุญบารมีที่ท่านสั่งสมมา และฝึกปฏิบัติมาอย่างจริงจังทั้งชีวิต สุดท้ายพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บรรลุธรรม ท่านเห็นดวงสว่างเท่าฟองไข่แดงของไก่ที่ศูนย์กลางกาย  เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ ครั้งแรกที่ท่านเห็น ท่านนึกว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี ปรากฏว่ามีเสียงดังขึ้นมาจากตรงกลางดวงนั้นว่า ”มัชฌิมาปฏิปทา” ท่านจึงเอาใจ   จรดนิ่งไว้ตรงกลาง แล้วก็มีดวงสว่างดวงใหม่ขึ้นมา       ซ้อนๆ ๖ ดวง จากนั้นท่านเห็นกายภายในที่มีลักษณะเหมือนตัวเอง แต่ใสสว่างกว่า ท่านทราบด้วยตัวท่านเองว่านี้คือกายละเอียด จากนั้นก็เข้าถึงกายภายในตามลำดับ จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายใน 

    ฉะนั้น พระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงให้ชื่อวันเพ็ญเดือน ๑๐ ของทุกปี ว่า “วันครูวิชชาธรรมกาย” ซึ่งเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติกลับคืนมาสู่โลกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถือว่าท่านมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก 

ท่านมีความเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายอย่างไร?

    ศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงปู่ คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย 

    คุณยายอาจารย์ฯ คือผู้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ยกย่องว่า “เป็นหนึ่งไม่มีสอง” คุณยายอาจารย์ฯ เป็นอาจารย์ของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) และพระภิกษุรุ่นบุกเบิกของวัดพระธรรมกายทุกรูป คุณยายอาจารย์ฯ เป็นผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย     จากพระเดชพระคุณหลวงปู่เชื่อมสู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จนพวกเรามีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติธรรม วิชชาธรรมกาย มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในการดำเนินชีวิต 

    ฉะนั้น ศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายจึงมีความเคารพบูชาและกตัญญูต่อหลวงปู่มาก เพราะถือ ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ให้ความรู้วิชชาธรรมกายแก่เรา 

การบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่มีอานิสงส์อย่างไรบ้าง?

    การบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เป็นเนื้อนาบุญย่อมได้บุญมาก ดั่งเช่นในครั้งพุทธกาล หลังจากพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว        พระเจ้าอชาตศัตรูได้สร้างพระสถูปบรรจุพระบรม-สารีริกธาตุ ครั้งนั้นมีหญิงยากจนคนหนึ่งมีศรัทธาอยากไปบูชาพระสถูป แต่ไม่มีเงินซื้อดอกไม้ ธูปเทียน มีแต่ความศรัทธาเกิดขึ้นในใจ นางจึงไปเก็บดอกบวบขมสีเหลืองเพื่อไปบูชาพระสถูปนั้น ขณะที่เดินไปกลางทาง นางถูกโคแม่ลูกอ่อนวิ่งมาขวิดตายเสียก่อน แต่จิตใจของนางยังคงผูกไว้กับการไปบูชาพระสถูป เมื่อนางตายแล้ว บุญที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในการบูชาพระสถูปจึงส่งผลให้นางไปเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานทองเหลืองอร่ามสวยงามมากเหมือนสีดอกบวบขม 

    ครั้งนั้นพระอินทร์เห็นผลบุญของนางแล้วอดชื่นชมไม่ได้ จึงถามนางว่า “ทำบุญอะไรมา ทำไมวิมานสวยอย่างนี้” เทพธิดาไม่กล้าพูดเพราะอายว่าทำบุญนิดเดียว พอพระอินทร์คะยั้นคะยอสุดท้ายนางจึงตอบว่า “ทำบุญด้วยดอกบวบขมที่เก็บจากริมทาง และทำบุญถูกเนื้อนาบุญ บุญเลยส่งผลเช่นนี้” 

    ฉะนั้น ถ้าพวกเราบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่แค่ดอกบวบขม แต่เตรียมพานที่ประณีตเท่าที่จะเตรียมได้ แล้วบูชาด้วยความศรัทธาเลื่อมใส บุญจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาล เพราะถูกพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน เนื่องจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายของพระพุทธเจ้านับพระองค์ไม่ถ้วน เราบูชาท่านหรือทำบุญกับท่านก็จะได้บุญอย่างมหาศาล

การหล่อรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำมีความสำคัญอย่างไร?

    ในประเทศต่างๆ ทั้งในบ้านเราหรือต่างประเทศ เมื่อมีบุคคลสำคัญทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ก็มักจะมีการหล่อรูปเหมือนไว้ เช่น นักวิทยาศาสตร์เอก นักปกครองบ้านเมืองที่มีชื่อเสียง หล่อด้วยโลหะเป็นบรอนซ์บ้าง แกะสลักเป็นหินบ้าง เพื่อประกาศเกียรติคุณให้คนระลึกถึงคุณงามความดีที่บุคคลเหล่านั้นเคยสร้างไว้ จะได้เป็นแบบอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง 

    พระเดชพระคุณหลวงปู่เช่นกัน ท่านเป็นเสมือนประจักษ์พยานถึงการยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัม- พุทธเจ้าว่ามีจริง พิสูจน์ได้จริง ปฏิบัติแล้วเข้าถึงธรรมได้จริง และยังสอนให้ชาวพุทธเป็นสัมมาทิฐิ ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมได้จริงอีกด้วย เราจึงเลือกทองคำซึ่งเป็นวัตถุธาตุบริสุทธิ์มาหล่อรูปเหมือนของท่าน 

    เมื่อใครก็ตามมาถึงวัดพระธรรมกาย หรือเมื่อใครก็ตามได้เห็นรูปหล่อหลวงปู่ทองคำอัญเชิญไปในทุกที่ทุกสถาน นำแถวพระธุดงค์ธรรมชัย ผู้คนก็จะพากันมอง ก้มกราบ เกิดความปีติ เกิดความสงสัยว่า มีด้วยหรือรูปเหมือนหลวงปู่ที่หล่อด้วยทองคำใหญ่ขนาดนี้ แสดงว่าบุคคลท่านนี้ต้องเป็นบุคคลสำคัญ ต้องไม่ธรรมดา จึงมีผู้ศรัทธาอยากสร้างรูปหล่อไว้ด้วยทองคำ และจะมีบุคคลสำคัญสักกี่รายในโลก ที่ผู้คนศรัทธาแล้วเลือกทองคำบริสุทธิ์มาสร้างเพื่อเคารพสักการบูชา  

    เมื่อบุคคลเหล่านั้นได้สักการะรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้ว ใจเขาจะเปิด จะเกิดความปีติ และเกิดความอยากรู้ว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านดีอย่างไร ทำไมถึงมีคนหล่อรูปท่านด้วยทองคำ เมื่ออยากรู้แล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจ ตั้งใจศึกษาประวัติ เรียนรู้ในสิ่งที่ท่านเข้าถึง จนอยากปฏิบัติธรรม พอศึกษามากเข้า ๆ ก็จะได้ต้นแบบและวิธีปฏิบัติธรรม นี่เป็นอุบายประการหนึ่งที่ทำให้ผู้เข้ามาสักการะได้มีที่พึ่งคือพระรัตนตรัย 

    นอกจากนี้ รูปหล่อหลวงปู่ทองคำไม่ได้อยู่แค่เพียงระยะสั้นๆ แต่จะอยู่ยาวเป็นพัน ๆ ปี และตลอดระยะการเดินธุดงค์ในเส้นทางมหาปูชนียาจารย์จะมีผู้คนนับพันล้านคนได้สักการะท่าน เมื่อคิดงบประมาณในการหล่อด้วยทองคำ สมมุติว่าใช้งบประมาณในการหล่อครั้งนี้เป็นหลักพันล้าน ก็เท่ากับว่าลงทุนต่อหัวคนละหนึ่งบาทเท่านั้นเอง เมื่อเทียบกับจำนวนผู้คนที่จะมีโอกาสสักการะ เท่ากับใช้ต้นทุนหนึ่งบาทในการเปิดใจคนหนึ่งคนให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ในการเป็นคนดี เมื่อคนทั้งหนึ่งพันล้านคนเกิดแรงบันดาลใจศึกษาประวัติของท่าน เกิดกำลังใจในการทำความดี หันมาตั้งใจศึกษาธรรมะในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติธรรมตามท่าน โลกก็จะสงบร่มเย็น ก็ถือว่าเกินคุ้มกับการสร้างรูปหล่อครั้งนี้ แล้วรูปหล่อองค์นี้ก็จะอยู่ยาวนาน ไม่ได้หายไปไหน ยังอยู่อย่างนั้น ไม่ใช่แค่พันปีเท่านั้น อีก ๒ พัน ๓ พัน ๔ พันปี ก็ยังอยู่ได้ เพราะว่าทองคำเป็นโลหะที่บริสุทธิ์ และไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่นใด ยกเว้นกรดกัดทอง จึงมีความทนทานมาก

อานิสงส์การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่องค์ที่ ๗

อานิสงส์การหล่อรูปเหมือนหลวงปู่องค์ที่ ๗ มีอย่างไรบ้าง?

    บุคคลใดก็ตามเมื่อสร้างรูปหล่อทองคำพระเดชพระคุณหลวงปู่จะมีอานิสงส์คือ จะเกิดภพใดชาติใดก็ตาม จะได้รูปสมบัติที่แข็งแรง สมส่วน สง่างาม และการที่มีความตั้งใจหล่อรูปเหมือนบูชาธรรมพระเดช-พระคุณหลวงปู่ด้วยทองคำ ต่อไปก็จะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญในตัวเรา จะไม่ลำบากด้วยการทำมาหากิน มีทรัพย์ก็อยากทำทาน อยากทำบุญกับคนทั้งโลก และจะมีเวลาในการทำความดีได้เต็มที่

    การทำบุญหล่อทองหลวงปู่องค์ที่ ๗ เพื่ออัญเชิญไปบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ในการเดินธุดงค์ ธรรมชัยทุกครั้ง ถือเป็นการสร้างรูปหล่อทองคำเพื่อบูชาท่าน และให้ทุกคนสักการะตลอดเส้นทางการเดินธุดงค์ บุญนี้จะเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาล เมื่อข่าวนี้แพร่ออกไป จะมีผู้คนหลั่งไหลมาสักการะท่าน      อีกมากมาย ใครได้พบเห็นจะเกิดความปีติ อยากศึกษา อยากปฏิบัติธรรมตามปฏิปทาของท่าน และเมื่อคนเหล่านั้นไปทำความดีมากเท่าไร เราจะได้บุญมากขึ้นเท่านั้น เพราะเราเป็นต้นบุญ 

    แม้ละจากโลกนี้ไปอยู่บนสวรรค์แล้ว บุญครั้งนี้ยังส่งผลต่อเนื่อง เพราะองค์หลวงปู่จะอยู่เป็นพันๆ ปี  เมื่อมีคนมากราบไหว้บูชาท่าน แล้วทำความดี ผู้สร้างจะได้บุญตลอดต่อเนื่องเป็นพันๆ ปีเช่นกัน เมื่อนับจำนวนผู้มากราบไหว้เป็นพันล้าน หมื่นล้านคนแล้ว ผู้สร้างจะได้บุญเป็นพันล้าน หมื่นล้านเช่นกัน นี้คืออานิสงส์ที่ไม่ธรรมดา เป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง ไม่เกิดขึ้นบ่อย เพราะฉะนั้นมุ่งมั่นทำให้เต็มที่ ให้คุ้มค่าที่ได้เกิดมาในช่วงเวลานี้

ทำไมต้องบอกบุญชวนคนมาหล่อหลวงปู่ ทำเองไม่สะดวกกว่าหรือ? 

    ในการชวนคนทำความดีย่อมได้อานิสงส์ถึงตัวเราด้วย เมื่อเราชวนเขาทำแล้ว เขาก็จะมีโอกาสทำ เราเองก็มีส่วนในบุญที่เขาทำด้วย เพราะเป็นผู้แนะนำให้เขาสร้างบุญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า บุญนี้เรียกว่า “ปัตตานุโมทนามัย” เพราะผู้ชวนได้ชื่นชมอนุโมทนาในสิ่งที่ผู้ถูกชวนได้ทำบุญ เพราะฉะนั้นอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นก็คือ เวลาทำกิจการงานจะมีแต่คนคอยชื่นชม คอยอำนวยความสะดวก และด้วยอานิสงส์นี้จะสามารถติดต่อเจรจาธุรกิจการงานทุกอย่างได้ราบรื่นหมด  

    เคยมีผู้ถามพระสารีบุตรว่า “ทำไมคนบางคนเกิดมาแล้วรวยทรัพย์ แต่จนเพื่อน บางคนรวยเพื่อน แต่จนทรัพย์ บางคนรวยทั้งเพื่อน รวยทั้งทรัพย์ บางคนจนทั้งเพื่อน จนทั้งทรัพย์”

    ท่านบอกว่าคนที่รวยทรัพย์ แต่จนเพื่อน เพราะว่า เวลาทำบุญ เขาทำเองโดยไม่ชวนใคร อาจเป็นเพราะมีความเกรงใจ คิดว่าจะไปรบกวนเขา ถึงเวลาเลยไม่มีเพื่อน ถ้าจะมีบ้างก็มีแต่เพื่อนเกเร เพื่อนดี ๆ ไม่มี เพราะไม่เคยชวนใครทำความดี  

    บางคนรวยเพื่อน แต่จนทรัพย์ เพราะว่า ชวนเขาทำบุญ แต่ตัวเองไม่ทำ เลยมีเพื่อนดี แต่ตัวเองไม่ มีเงิน

    บางคนรวยทั้งทรัพย์ รวยทั้งเพื่อน เพราะว่า ตัวเองทำด้วยและไปชวนคนอื่นทำด้วย 

    บางคนคนจนทั้งทรัพย์ จนทั้งเพื่อน เพราะว่าตัวเองก็ไม่ทำ ไม่ชวนใครด้วย หรือว่าบางทีเห็นเขาทำบุญยังไปว่าเขาอีก ว่าทำไมทำมากเกินไป ถึงเวลาเกิดมาชาติหน้า จนก็จน เพื่อนก็ไม่มี มีแต่คนเกเรเต็มไปหมดเลย 

การอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้บุญเต็มที่ต้องทำอย่างไร?

    ให้ทำความปลื้มอกปลื้มใจในการสร้างบุญนี้   ทุกวัน ทั้งก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ และหลังทำบุญ และก่อนอธิษฐานจิตให้นั่งสมาธิและตรึกระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่กลางท้อง นึกถึงปฏิปทาของท่าน และสิ่งที่ท่านสอน จิตใจของเราจะมี       พระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ เสร็จแล้วนึกถึงคุณค่า     คุณประโยชน์ ที่จะเกิดขึ้นจากการหล่อรูปเหมือน    พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่มีต่อชาวโลก 

    นึกอธิษฐานว่า ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และได้ทำความดีตลอดไปทุกภพทุกชาติ ขอให้บุญนี้ดลบันดาลให้ประสบพบแต่สิ่งดีๆ  ในชีวิต  ทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดไป ขอให้เข้าถึงธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอให้เข้าถึงธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่บรรลุโดยเร็วพลันเทอญ  

    ในการอธิษฐานจิต ควรอธิษฐานทุกวัน ทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ ความปีติศรัทธาจะเกิดขึ้นในใจ ยิ่งเกิดขึ้น บุญก็ยิ่งทับทวีมากขึ้น..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 129 กรกฏาคม ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร