วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

มุทิตาสักการะ
เรื่อง : ว.ทิพย์ตะวัน

น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล
๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , มุทิตาสักการะ , น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

      “มุทิตา” นอกจากเป็นคำที่ไพเราะแล้วยังมีความหมายที่ดีอีกด้วย ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “มุทิตา” ไว้ว่า “ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่งในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภายังกล่าวเสริมไว้อีกด้วยว่า “มุทิตา” มีความหมายเดียวกับ “โมทนา” ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่าอนุโมทนา...


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , มุทิตาสักการะ , น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

     ด้วยใจที่เปี่ยมด้วย “มุทิตา” คือความยินดีอนุโมทนาสาธุการต่อผู้มีพระคุณ จึงทำให้พระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อทัตตชีโวในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านเพื่อแสดงมุทิตาจิตในวาระที่ท่านมีอายุได้ ๗๗ ปี รวมทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่ท่านเมตตาอบรมสั่งสอนทุกรูป/ทุกคน ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดมาอีกทั้งยังทุ่มเทค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎก แล้วนำมาเทศน์สอนโดยถือหลักหลังอิงต้นโพธิ์ เพื่อมุ่งปลูกฝังสัมมาทิฐิและคุณธรรมความดีงามแก่ศิษย์ของท่าน ซึ่งทำให้ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีกำลังใจและมีแนวทางในการฝึกฝนอบรมตนเองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

    กิจกรรมหลัก ๆ ที่คณะศิษยานุศิษย์ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อหลวงพ่อทัตตชีโวเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดมีดังนี้


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , มุทิตาสักการะ , น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

      ๑. โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๘ ท่าน อบรมตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน - ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ บรรพชาอุปสมบทในวันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายโดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรมหาวิหาร เมตตาเป็นพระอุปัชฌาย์


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , มุทิตาสักการะ , น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

        ๒. การสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรให้ถึงเป้า ๒๗๗,๗๗๗,๗๗๗ จบ


อยู่ในบุญ , วัดพระธรรมกาย , ธรรมกาย , วารสาร , หนังสือ , หนังสืออยู่ในบุญ , หนังสือธรรมะ , บุญ , หลวงพ่อธัมมชโย , หลวงพ่อทัตตชีโว , พระมงคลเทพมุนี , case study , ฝันในฝัน , สื่อธรรมะ , วิชชาธรรมกาย , ธรรมกายเจดีย์ , สวดธรรมจักร , ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร , world peace , พระสัมมาสัมพุทธเจ้า , พระพุทธเจ้า , พุทธพจน์ , คำสอนหลวงปู่ , คำสอนคุณยาย , คำสอนหลวงพ่อธัมมชโย , อยู่ในบุญเดือนมกราคม2561 , สมาธิ , หยุดเป็นตัวสำเร็จ , พระพุทธศาสนา , 072  , หยุดใจ , ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 , มุทิตาสักการะ , น้อมถวายมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

   ๓. สามัคคีรวมใจกันปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย ซึ่งอยู่บริเวณคลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปใช้ในการต้อนรับคณะพระภิกษุธรรมยาตรา

       ด้วยความเคารพรักหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นอย่างสูง ทำให้ในช่วงสายของวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีคณะศิษยานุศิษย์ทยอยกันเดินทางไปทำบุญที่วัดพระธรรมกายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งที่ศูนย์สาขาทั่วโลกด้วยโดยกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายเริ่มตั้งแต่พิธีถวายภัตตาหารเพลที่หอฉันคุณยายอาจารย์ฯซึ่งวันนี้หลวงพ่อทัตตชีโวเมตตาให้โอวาทและให้พรด้วย จากนั้นเป็นการปลูกต้นเบญจทรัพย์ ณ ทุ่งสวรรค์ตะวันฉาย และในภาคค่ำมีการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรที่มหารัตนวิหารคด เบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ โดยมีสาธุชนที่ติดภารกิจหน้าที่การงานในระหว่างวันเดินทางเข้าไปสมทบเพื่อสวดมนต์ด้วยเป็นจำนวนมาก

    กิจกรรมบุญในวันนี้ผ่านไปด้วยความปีติเบิกบานของทุกท่าน ที่ต่างปลาบปลื้มใจกับการน้อมนำบุญถวายบูชาธรรมหลวงพ่อทัตตชีโวผู้เป็นที่เคารพรักยิ่ง

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๘๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร