วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ World No Tobacco Day Awards 2004 องค์การอนามัยโลกถวายรางวัลแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ เรื่องจากปก : นิตยา จรุงจิตต์

 


World No Tobacco Day Awards 2004

องค์การอนามัยโลกถวายรางวัลแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

 

              ดร.กุมารา รายห์ ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า องค์การอนามัยโลกมอบรางวัลการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สำหรับคนไทย ๒ คน จาก ๖ คน ในภูมิภาคเอเซีย รวมทั้งสิ้น ๓๑ คน ที่ได้รับรางวัลนี้ จากทั่วโลก ดร.กุมาราแสดงความชื่นชมว่า นับเป็นครั้งแรกที่มีผู้ได้รับรางวัลถึง ๒ คนในประเทศเดียวกัน และหนึ่งในสองนั้น คือ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

              องค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization โดยชื่อที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า WHO ก่อตั้งขึ้นในวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรของโลกทุกคนมีสุขภาพดีที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ ความหมายของสุขภาพดี หมายถึง สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี และความเป็นอยู่ในสังคมดี โดยมีภาคีสมาชิกร่วมกันถึง ๑๙๒ ประเทศทั่วโลก ที่เข้ามาร่วมกันร่างนโยบาย วางแผนงาน รวมทั้งจัดหากองทุนในการดำเนินการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชากรโลก

              งานด้านสำคัญด้านหนึ่งขององค์การอนามัยโลก คือ การรณรงค์ให้ชาวโลกเลิกสูบบุหรี่ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๐ และกำหนดให้วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) ในปีนี้มีคำขวัญว่า "ครอบครัวปลอดบุหรี่จะมั่งมีและแข็งแรง"

               องค์การอนามัยโลกระบุว่า ปัจจุบันมีประชากรโลกเสียชีวิตจากบุหรี่ปีละ ๕ ล้านคน หมายถึง ทุกๆ ๖ วินาที จะมีคนตายจากบุหรี่ ๑ คน คาดว่าในอีก ๒๕ ปีข้างหน้า จะมีคนตายเพิ่มขึ้นเป็นปีละ ๑๐ ล้านคน และบุหรี่เป็นตัวการทำให้คนไทยสูญเงินจำนวนมหาศาลปีละ ๔๒,๓๔๐ ล้านบาท จากนักสูบจำนวน ๑๐ ล้าน ๖ แสนคนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายรางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 แด่พระภาวนาวิริยคุณ ผู้แทนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ผู้ได้รับรางวัล


               ผลงานของสองคนไทยในการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่นั้น ทำให้องค์การอนามัยโลกมอบรางวัลให้เป็นกำลังใจในการทำงาน คนไทยอีกท่านหนึ่งที่ได้ รับรางวัล คือ นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ท่านเป็นผู้ผลักดันให้เปลี่ยนคำเตือนเรื่องพิษภัยของบุหรี่ ที่พิมพ์ติดไว้ที่ข้างซอง จากตัวอักษรให้เป็นภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้เสพได้เห็นโทษภัยของบุหรี่ได้ชัดเจนขึ้น

               ส่วนผลงานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ด้านการรณรงค์ให้ชาวโลกไม่สูบบุหรี่ที่องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นล้วนเป็นผลงานที่ท่านได้กระทำมาเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดพระธรรม-กาย เมื่อ ๓๔ ปีก่อน และโครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ ที่ประสบความสำเร็จอย่างดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๖ จนถึงปัจจุบัน

               ในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ พระราชภาวนา-วิสุทธิ์ได้ให้แนวคิดว่า "ถ้าลด ละ เลิกไม่ได้ ต้องหักดิบตัดใจ จึงจะเลิกได้" โดยหลักการรณรงค์ของท่าน มีการเทศน์สอนผ่านดาวธรรม ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ในช่วงเทเหล้า-เผาบุหรี่ มีความยาวประมาณ ๓๐ นาที เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวและภาพกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจผ่านบทเพลง "เทเหล้า- เผาบุหรี่" และเพลง "สดุดีผู้กล้า" ตอกย้ำให้เกิด แรงบันดาลใจ กระทั่งมีผู้สนใจจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี

 

               การปลูกฝังเรื่องโทษภัยของบุหรี่ ของพระราช-ภาวนาวิสุทธิ์ตลอดระยะเวลา ๓๔ ปีที่ผ่านมา โดยใช้หลักของ "กฎแห่งกรรม" เริ่มตั้งแต่อบรมบุคลากรภายในวัดทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ซึ่งมีจำนวนกว่า ๒,๐๐๐ คน ด้วยการออกประกาศเป็น กฎระเบียบปฏิบัติของวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ว่า "ห้ามสูบบุหรี่ ตลอดจนไม่นำสิ่งเสพติดให้โทษเข้ามาในวัด" และเทศน์สอนแก่สาธุชนที่มาวัดเป็นประจำ จากหลักร้อย จนถึงหลักแสน และกว่าสามแสนคนในทุกงานบุญใหญ่

               นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกฝังศีลธรรมให้กับพระภิกษุและประชาชนทั่วไป ในโครงการอบรมธรรมทายาท พระกัลยาณมิตร และปฏิบัติธรรมสาธุชน ซึ่งมีผู้ผ่านการอบรมกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน และมีวัดกัลยาณมิตร กว่า ๑,๐๐๐ วัด ประกาศเป็น "วัดปลอดบุหรี่"

               โครงการเทเหล้า-เผาบุหรี่ มิได้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และดื่มเหล้าเฉพาะแก่ประชาชนเท่านั้น พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังสนับสนุนห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีก เข้าร่วมโครงการเลิกขายเหล้าและบุหรี่ โดยมีการขึ้นป้าย "ร้านนี้ไม่ขายเหล้าและบุหรี่ เพราะห่วงใยคุณและครอบครัว"

               องค์กรต่างๆ ได้รับแนวทางและกำลังใจในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เช่น เครือข่ายผู้นำสตรีทั่วประเทศกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีความเห็นชอบจัดกิจกรรมนี้ทั้ง ๑๒ เขตการปกครอง สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน สถาบันราชภัฏ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศรวมกว่า ๑๐๐ สถาบัน จัดโครงการ "No Tobacco & No Alcohol for Better Life" จนเกิดมิติใหม่ด้วย "เครื่องดื่มทางเลือก" (Alternative Drink) มีให้เลือกหลายชนิด ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ล้วนเป็นความคิดของนิสิตนักศึกษา

               การรณรงค์ผ่านกลุ่มวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น เพลงโคราช หมอลำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดิเก่ร์ ฮูลู ของชาวใต้ กลองสะบัดไชยของภาคเหนือ ฯลฯ และเชิญบุคคลระดับผู้นำมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายภาคประชาชน เช่น เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ อธิการบดี นายทหาร ตำรวจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

               ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่ กำหนดให้มีการปฏิญาณตนต่อหน้าพระพุทธรูปและคณะสงฆ์ เพื่อให้ทุกคนตระหนักต่อสัจจะและความศักดิ์สิทธิ์ของ คำปฏิญาณ จากนั้นร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ ด้วยการชวนกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำให้ตัวเลขของผู้หักดิบเลิกสูบบุหรี่ได้ผลจริง และมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

               การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่น่าพอใจ โดยมีผู้ร่วมงานเทเหล้า-เผาบุหรี่กว่า ๗๕,๐๐๐ คน ประกาศเลิกสูบบุหรี่กว่า ๑๐,๐๐๐ คน เมื่อรวมตัวเลขของผู้ที่เข้ามาปฏิบัติธรรมในวัดพระธรรมกายและเลิกได้เองแล้ว ตัวเลขการเลิกสูบบุหรี่น่าจะถึงหลักแสนคน ทั้งนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อไป และได้ตอกย้ำเสมอว่า แม้ว่าเมื่อท่านเองจะละโลกนี้ไปแล้วก็ตาม โครงการเผาบุหรี่นี้ยังจะต้องดำเนินต่อไป จนกว่าบุหรี่จะต้องหมดไปจากเมืองไทยและโลกใบนี้ โดยยืนยันและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยข้อคิดที่ว่า "เลิกได้ เพราะได้เลิก ที่เลิกไม่ได้ เพราะไม่ได้เลิก"

               พระราชภาวนาวิสุทธิ์ กล่าวถึงรางวัลการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ที่องค์การอนามัยโลกถวายในครั้งนี้ ผ่านรายการในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันไว้ดังนี้

              "รางวัลที่ได้รับในคราวนี้ ครูไม่ใหญ่มีความคิดว่า เป็นของทุกๆ คนที่ได้มีส่วนในการทำสิ่งนี้ ครูไม่ใหญ่แค่เป็นตัวแทนในการรับรางวัลอันทรงเกียรติ จาก WHO ก็จะเป็นกำลังใจในการที่เราต้องเท ทุบ เผา กันต่อไป จนกว่าสิ่งเหล่านี้จะหมดสิ้นไปจากโลกนี้"

"ผลบุญเป็นของทุกท่าน ผลงานเป็นของทุกคน"

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร