วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ จานดาวธรรม สื่อศีลธรรม สู่สังคม บก.

 

              ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัวล่มสลาย และปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีมากขึ้น และถ้าหากไม่มีมาตรการป้องกันและการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาลุกลาม รุนแรงขึ้น ปัจจุบัน สังคมไทยกำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ หลายด้าน เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัวล่มสลาย และปัญหายาเสพติดในหมู่เยาวชน ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีมากขึ้น และถ้าหากไม่มีมาตรการป้องกันและการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ก็จะก่อให้เกิดปัญหาลุกลาม รุนแรงขึ้น

              ทั้งนี้เพราะสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม ทำให้ประชาชนเริ่มมีสภาพต่างคนต่างอยู่ เกิดการต่อสู้แข่งขันทั้งเพื่อการสร้างฐานะและความอยู่รอดในการดำเนินชีวิตอย่างหนักหน่วง

               ดังนั้น นอกจากจะทำให้เกิดความตึงเครียดแก่ผู้คนแล้ว ยังนำมาซึ่งสภาพของความห่างเหินต่อประเพณี วัฒนธรรมและความผูกพันใกล้ชิดระหว่างผู้คนในสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวที่เริ่มขาดความอบอุ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เยาวชนหาทางออกด้วยการกระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาในสังคม เช่น การเสพยาเสพติด เป็นต้น

              เมื่อเร็วๆ นี้ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พบว่าผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาแกนต่างๆ รวมถึงผลการประเมินด้านคุณธรรมและศีลธรรม ของนักเรียนมีมาตรฐานต่ำค่อนข้างมาก ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการวิจัยของนักวิชาการ ซึ่งเปิดเผยข้อมูลในงานสัมมนายุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการพัฒนาชาติจากความคิดสู่ความจริง จัดโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ยืนยันว่า "อนาคตเด็กไทยรุ่นใหม่แนวโน้มน่าเป็นห่วง"

              โดยสรุปสาเหตุประเด็นปัญหาได้ดังนี้

              ๑. แนวโน้มครอบครัวขาดความพร้อมนับวันจะเพิ่มมากขึ้น ครอบครัวจึงเปราะบางไม่อบอุ่น เมื่อพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่เป็น ขาดความเข้าใจและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มคุณธรรมแก่เยาวชน ซึ่งก็คือสาเหตุหลักของปัญหายาเสพติด อบายมุข และการมั่วสุม เพราะสามารถหาเสพได้ง่ายในสังคมปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อชดเชยการขาดความอบอุ่นในครอบครัว

              ๒. วิทยาการและเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ไร้ขอบเขต มีผลให้อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติ และสื่อโฆษณาต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ขาดการกลั่นกรอง ชักนำให้เยาวชนหลงใหลแฟชั่น และยึดวัตถุนิยมเป็นใหญ่แทนคุณงามความดี มีอารมณ์ก้าวร้าวรุนแรง เรียนรู้เรื่องเพศเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ไม่เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ศาสนา และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการประคับประคองให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมาช้านาน

              ๓. สังคมละเลยไม่ได้ให้ความสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชน มีผลให้เยาวชนไม่สามารถแยกแยะ ชั่ว ดี ได้ มองตัวเองเป็นศูนย์กลางมากกว่า ส่วนรวม รู้จักแต่การรับไม่มีการให้ ทำทุกอย่างเพื่อให้ตนมีความสุข ความสำเร็จ ไม่สนใจเรื่องคุณธรรมหรือความถูกผิด

               จากปัญหาดังกล่าว ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทุกๆ คนในสังคม ดังนั้น จึงเกิดความตระหนักว่า เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นสมาชิกในสังคม จะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้อย่างไร

               แต่อย่างไรก็ตาม... สิ่งที่สังคมและตัวท่านเองกำลังประสบปัญหาอยู่นั้น บัดนี้มีทางออก แล้ว เพราะขณะนี้มีสื่อที่มากด้วยคุณค่าที่ท่านและสมาชิกในครอบครัวสามารถติดตามชมได้จากทีวีที่บ้านของท่านเองโดยผ่านจานดาวเทียม ซึ่งสื่อนี้จะนำเสนอเรื่องราวที่เหมาะกับ ทุกคนในครอบครัว ทั้งในรูปแบบบทเพลง สาระบันเทิง เยาวชนสร้างสรรค์ ตลอดจนเรื่องราว ที่สอนการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดในโลกปัจจุบัน และก่อให้เกิดกำลังใจ ที่จะทำให้ตัวท่านเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำให้ตนเอง.. มีชีวิตที่ดีกว่า... โดย

               ท่านจะได้ชมรายการที่มีสาระและได้เรียนรู้ความจริงของชีวิตในรูปแบบง่ายๆ จากทีวีในบ้านของท่านเอง

               ท่านจะได้ความรู้ที่จะนำไปสู่การปรับปรุงตนเอง ด้วยความรู้ทางศีลธรรมที่ไม่ยากต่อการปฏิบัติ แต่จะสร้างพลังแห่งความดีให้เกิดขึ้นแก่จิตใจ

               ท่านจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธธรรมคำสอน อันเกิดจากประสบการณ์ของการ ปฏิบัติธรรม และที่อ้างอิงจากพระไตรปิฎก

               ท่านจะได้รู้เรื่องราวจากปรากฏการณ์ที่เป็นจริงในชีวิตของแต่ละผู้คน และสามารถประยุกต์เอาความรู้ทางธรรมะไปสู่การปฏิบัติได้ในชีวิตจริง

               รายการที่นำเสนอ สามารถชมได้ทุกเพศทุกวัย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน

               แล้วท่านจะพบว่า ธรรมะไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นเรื่องน่าปฏิบัติ และจะสัมผัสได้ถึง ความสุขและความอบอุ่นที่กำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวของท่านเอง

               และถ้าหากครอบครัวทุกครอบครัว มีความสงบสุข ย่อมเป็นที่แน่ใจว่า สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งความเอื้ออารี อันมีจุดเริ่มต้นที่...จานดาวธรรม

               จึงขอเชิญทุกท่านเปิดรับสื่อแห่งการสร้างสรรค์ และสะท้อนความจริงของชีวิตที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยบรรยากาศแบบสบายๆ แต่ได้ความรู้และข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ด้วยการ "ติดจานดาวธรรม"

 

บก.

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๒๐ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร