วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๓๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ฉบับที่ ๓๑ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study...อ่านต่อ
พระบรมโพธิสัตว์ของเราได้พบ พระพุทธเจ้าทั้ง ๓ พระองค์ แต่ยังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์ เพราะ ......อ่านต่อ
เพราะบัณฑิตไม่ใ ช่มีเพียงปริญญาบัตรแต่ควรมี ศีล สมาธิ ปัญญาด้วย ซึ่งจะหาได้จาก ......อ่านต่อ
เมื่อบุคคลฝึกตนให้มีความสงบกาย วาจา ใจ ได้ระดับหนึ่งแล้ว ย่อมระมัดระวัง ......อ่านต่อ
การที่เราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว จะต้องตั้งเนื้อตั้งตัวได้ หรือไม่ได้ ตายแล้วจะไปนรก หรือไปสวรรค์ ......อ่านต่อ
เมื่อเรารู้แล้วว่าต้นเหตุแห่งความอิจฉาริษยานั้น มาจากความที่ตัวคุณมีคุณงามความดีน้อย ......อ่านต่อ
ถ้าจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดี ก็ต้องฝึกให้เป็นคนมีความรับผิดชอบ เมื่อลูกของเรามีความรับผิดชอบแล้ว ......อ่านต่อ
มลรัฐเท็กซัส มีพื้นที่ทางตอนใต้ติดกับอ่าวแม็กซิโก เมืองหลวงชื่อ ออสติล ......อ่านต่อ
ผมเลิกแล้ว เพื่อสุขภาพและต้องขับรถ และได้ถือโอกาสอธิบายเรื่องศีล ๕ ให้เขาได้พังด้วย ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ