วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ปลื้มกับความสำเร็จของการบรรพชา สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย และงานบุญวันคุ้มครองโลก วันสร้างสรรค์สวรรค์บนโลก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ป.ธ. ๙


ปลื้มกับความสำเร็จของการบรรพชา
สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

และงานบุญวันคุ้มครองโลก วันสร้างสรรค์สวรรค์บนโลก

“บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า
บุญมีประมาณน้อยจักไม่มาถึง
แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำ
ที่ตกลงมา (ทีละหยาด ๆ) ได้ ฉันใด
ธีรชน (ชนผู้มีปัญญา) สั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ
ย่อมเต็มด้วยบุญได้ ฉันนั้น”

(ขุ.ธ. (ไทย) ๔๒/๑๙/๒)


        ด้วยเหตุเช่นนี้ การหมั่นตรึกระลึกนึกถึง “บุญ” บ่อย ๆ จึงเป็นเสมือนการเติมน้ำใส่ภาชนะทีละหยดทีละหยาด หากเติมบ่อย ๆ เข้า น้ำก็จะเต็มภาชนะได้โดยเร็ววัน ดังนั้นกัลยาณชนผู้มีปัญญาทุกท่าน พึงหมั่นตอกย้ำซ้ำเติมในเรื่องของ “บุญ” อยู่เนือง ๆ ด้วยความปลาบปลื้มปีติใจ ที่เราได้ใช้อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์นี้มาสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง


   ดังเช่นในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ ก็เป็นอีกห้วงเวลาหนึ่งที่มีกิจกรรมงานบุญให้ตามระลึกถึงกันอย่างมากมาย อาทิ “พิธีขอขมามอบบาตรและผ้าไตรพิธีเวียนประทักษิณ พิธีวันทาพระเจดีย์ พิธีขอบรรพชา พิธีคล้องอังสะ พิธีขอไตรสรณคมน์และศีล และพิธีขอนิสสัย” ในโครงการบรรพชาสามเณรครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของโลก ที่มีเหล่านาคยุวชนตัวน้อยจำนวนมากมาอบรมบ่มบารมีร่วมกันในโครงการที่ชื่อว่า “โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย” ซึ่งจัดพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน โดยได้รับความเมตตาจาก “พระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร” มาเป็นพระอุปัชฌาย์
 

 

การประกวดสุนทรพจน์ระดับโลก ในโครงการบรรพชาสามเณร
ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี ๒๕๖๒

         ผู้ชนะเลิศคือ สามเณรเปนไท อัมพุประภา อายุ ๑๑ ปี จากโรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพฯ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ สามเณรธนวัฒน์ ฤทธิมาร อายุ ๑๗ ปี จากโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ สามเณรธนาวุฒิ สุวรรณพงษาอายุ ๑๐ ปี จากโรงเรียนบ้านหนองลุมพุก จังหวัดขอนแก่นและรางวัล Popular Vote ได้แก่ สามเณรฟีฟ่า อาลักษณ์ธรรมอายุ ๑๑ ปี จากโรงเรียนอนุบาลชัยนาท จังหวัดชัยนาทความในใจของสามเณรเปนไท อัมพุประภา ผู้ชนะเลิศ


     “สามเณรรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจมาก เพราะเป็นครั้งแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมนี้ทำให้สามเณรได้ฝึกการพูด กล้าแสดงออกต่อหน้าชุมชน โดยมีเทคนิคในการจำบทพูดที่ยาวๆ ได้ก็คือ จะเดินวนขวาไปด้วย ท่องจำไปด้วย ในวันแรกๆ ที่ซ้อมจะซ้อมพูดต่อหน้าเพื่อนสามเณรในกลุ่มก่อน จากนั้นก็พูดต่อหน้าสามเณรหลายกลุ่มรวมกันนับพันรูป ทำให้คุ้นเคยและช่วยลดความตื่นเต้นลงได้ สำหรับการพูดสุนทรพจน์ให้ญาติโยมได้ฟัง สามเณรคิดว่าแม้ตัวเองจะเป็นสามเณรองค์น้อยๆ ก็สามารถพูดให้ผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเลื่อมใสมากขึ้น และผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสได้เลื่อมใส นอกจากนี้สามเณรยังตั้งใจที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นสามเณรดีที่โลกต้องการ เพื่อทำให้พระพุทธศาสนามั่นคง
และเจริญรุ่งเรืองได้”


          นอกจากนี้ ในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา พวกเราก็ได้สั่งสมเสบียงบุญกันอย่างร่าเริงบันเทิงใจ อาทิ พิธีตักบาตรสามเณรน้อย พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย พิธีเปิดม่านมงคลบรมจักรพรรดิโบสถ์พระไตรปิฎกแห่งแรกของโลก พิธีจุดประทีป พิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรครบ ๑,๒๒๒,๒๒๒,๕๖๒ จบ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย


        การที่พวกเรามาช่วยกันสนับสนุนงานบุญต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือนนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีว่า พระพุทธศาสนาจะยังตั้งมั่นหยั่งรากลึกและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยเฉพาะสามเณรน้อยเหล่านี้ ในอนาคตกาลภายภาคเบื้องหน้า จะได้เป็นกำลังสำคัญ เป็นที่พึ่ง และเป็นทนายแก้ต่างให้แก่พระพุทธศาสนา ซึ่งจะทำให้แสงแห่งพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาไม่เลือนรางจางหายไปจากโลกใบนี้ สมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “จิรํ ติฏฺฐตุ สทฺธมฺโม โลกนาถสฺส สาสนํ (มงฺคล. (บาลี) ๒/๖๒๗/๔๘๑) แปลว่า ขอพระสัทธรรม (และ) ศาสนาของพระโลกนาถเจ้า จงดำ รงอยู่ตราบนานเท่านาน”


วันคุ้มครองโลก วันสร้างสรรค์สวรรค์บนโลก
ผู้ประพันธ์ : ปริญดา วัฒนจึงโรจน์

•  อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

 

      ฟ้ากรุ่นอรุณแสง

รวิแจ้งชยครอง

คุ้มโลกและปกป้อง

ปฐพีนิราภัย

       สองสอง ณ เมษา

กลยาณรวมใจ

สู่วัดฉลองชัย

จะตะโกนชิตัง เม

 

• กาพย์ยานี ๑๑

 

       ยี่สิบสองเมษา

สร้างโลกาพิสุทธิ์ครอง

คุ้มโลกและปกป้อง

ฟื้นฟูศีลธรรมทั่วไทย

       ภิกษุสามเณรา

ทั่วทิศานาบุญใหญ่

ผองชนรวมร่วมใจ

ตักบาตรพระปฏิบัติธรรม

       สร้างสวรรคโลกา

ทอดผ้าป่าเป็นภาพจำ

เปิดม่านใจสุขล้ำ

โบสถ์พระไตรปิฎกงาม

       โบสถ์แรกในโลกา

จุธรรมาน่าเกรงขาม

จุดโคมประทีปตาม

บรรจงเวียนทักษิณา

       ฉลองชัยแห่งพระธรรม

ด้วยถ้อยคำพระสัมมา

สวดย้ำธรรมจักรา

ลุเป้าหมายสู่สุดธรรม

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร