วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการ Wake up Me (dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

ชวนอ่าน
เรื่อง : หนูมาลี

 

โครงการ Wake up Me (dia)
เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

     ในปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีทำให้โซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีอิทธิพลต่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วโลก แต่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจำกัดนั้น มีทั้งผลทางด้านบวกและด้านลบ

       ดังนั้น ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ จึงจัดโครงการ Wake up Me (dia) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างถูกต้อง และได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กโดยมียุทธศาสตร์ ๓ ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ๓ ดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คือ

          ๑. สื่อดี คือ ส่งเสริมการสร้างสื่อที่เหมาะสมกับการพัฒนาในแต่ละช่วงวัยสำหรับเยาวชน และสามารถเข้าถึงได้

         ๒. พื้นที่ดี คือ มีพื้นที่ที่เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ เป็นเวทีสร้างสรรค์การแสดงออกของเยาวชน และใช้แลกเปลี่ยนความคิด

         ๓. ภูมิดี คือ เป็นภูมิปัญญาของเยาวชนที่ต้องได้รับการบ่มเพาะ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปิดรับใช้สื่ออย่างแยกแยะ และมีวิจารณญาณ เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้นำการทำ “เพจดังและเพจดี” โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับสารในโซเชียลเน็ตเวิร์กได้รับทราบข้อมูล และมาร่วมกิจกรรมที่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนยุคปัจจุบันรู้เท่าทันสื่อ


        อีกทั้งเพื่อให้มีหลักวินิจฉัยในการคัดกรองเลือกรับรู้สื่อที่เข้ามาถึงตนเองในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการคิด อ่าน เขียนอย่างมีสติและมีวิจารณญาณ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่ดี มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

       ที่สำคัญยังเป็นการเพิ่มพูนภูมิคุ้มกัน  ทำให้เยาวชนมีทักษะการดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุขมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม และมีความสามารถในการสื่อสารยุคไทยแลนด์ ๔.๐

 

สัมภาษณ์ความประทับใจในโครงการ

   คุณสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงาน

        ปัจจุบันนี้ เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ เรื่องของโลกดิจิทัล โดยเฉพาะเรื่องของสื่อที่เป็นสื่ออินเทอร์เน็ต แต่ว่าอินเทอร์เน็ตมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ต้องใช้ให้ดี ถ้าใช้ไม่ดีก็จะเกิดปัญหาแก่สังคม วันนี้กิจกรรมที่ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้ทำ เชื่อว่า..จะเป็นมุมหนึ่งที่ทำให้เกิดเด็กกลุ่มตัวอย่างขึ้นมากลุ่มหนึ่ง มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ทำเพจที่ดีออกมาสู่สังคม

     ผมอยากให้กิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นในวงกว้าง เพราะจะเป็นแรงกระตุ้นอย่างดี ทำให้เด็กได้บริโภคสื่อที่ดีและเกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด

        ฝากถึงเยาวชนหรือยุวชนทุกคนให้หันมาศึกษาเพจดี ๆ ทำเพจดี ๆ ออกมา แล้วช่วยกันขยายผลต่อไป

 

สัมภาษณ์ทีมชนะเลิศระดับประเทศ

“ทีมวิชานอกเส้น”

      โครงการ Wake up Me (dia) ทำให้พวกเราพัฒนาไปได้เยอะมาก เพราะตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ทีมงานเราต้องเร่งพัฒนาปรับปรุงการทำเพจอยู่ตลอด ซึ่งเราภูมิใจกับตัวเองมาก ๆ ที่สามารถสร้างสื่อสร้างสรรค์ สร้างสื่อดี ๆ ให้แก่เยาวชน เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนที่มาดูเพจเรากลายเป็นคนที่ดี

      ปลายทางของโครงการ Wake up Me (dia) ไม่ใช่แค่การที่เราชนะแล้วได้รางวัล คือ ไปยุโรป แต่มันคือประสบการณ์ล้ำค่าในช่วงเวลาอันมีค่าที่สุด แม้ว่า ๓ เดือนนี้ เราจะเหนื่อยกันมาก แต่ประสบการณ์นี้จะติดตัวเราไปตลอด แล้วกลายเป็นโปรไฟล์ชีวิตที่ดีของทีมงานเราเลย

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร