ประโยชน์ของการทำสมาธิอันจะทำให้เกิดแรงดลใจที่จะฝึกสมาธิ เพื่อพิสูจน์และก่อให้เกิดผลดี


การทำสมาธิก่อให้เกิดการมี ติสัมปชัญญะที่ดีขึ้น ซึ่งพระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ1
...อ่านต่อ
อาสวกิเลสภายใน เป็นภัยอย่างใหญ่หลวงที่หาบหามเอาความทุกข์เข้ามาสู่ตัวเรา
...อ่านต่อ
ประโยชน์ของสมาธินั้นมีมากมายหลายอย่าง ต่อไปจะได้แสดงถึง อานิสงส์ของสมาธิในบางส่วนบางข้อที่เกิดขึ้นจากการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เป็นความรู้ยิ่งในพระพุทธศาสนา 6 ประการ โดยเฉพาะประการที่ 6 จะไม่มีปรากฏอยู่ในลัทธิอื่น นอกจากพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนา เราจะพบว่า ในภพภูมิที่เราอยู่นี้มี ถึง 31 ภพ
...อ่านต่อ
การเข้าถึงนิโรธ มาบัติก็คือการเข้านิพพานทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
การฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิสามารถทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจได้รับการพัฒนา หรือได้รับการรักษาให้มีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆ กันได้
...อ่านต่อ
เหนือความสำเร็จใดๆ ของมนุษย์สิ่งที่เป็นความปรารถนาอันสำคัญของแต่ละบุคคลคือการเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยดี
...อ่านต่อ
ปัญหาส่วนใหญของสังคมเกิดจากครอบครัว หากครอบครัวอบอุ่นปัญหาของสังคมก็จะลดลงตามอัตราส่วน
...อ่านต่อ
ใจเย็นกว่า เผชิญสถานการณ์บีบคั้นได้มากกว่าสามารถปรับอารมณให้อยู่ในสภาพปกติได้นานกว่า หรือคืนสู่ความเป็นปกติได้เร็วกว่า
...อ่านต่อ
สมาธิ เป็นคำนาม คำเรียก ที่หมายถึงอาการและพฤติกรรมของความมีสติ มีความสงบภายใน
...อ่านต่อ
ฝึกสมาธิได้ แต่ถ้าจะต้องการฝึก ให้ได้ผลดีนั้น ผู้ฝึกสมาธิทุกคนต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
...อ่านต่อ
จากตัวอย่างที่นำมาเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่า บุคคลแต่ละคน แม้จะมีบุคลิกลักษณะประจำตัวที่แตกต่างกัน
...อ่านต่อ
นอกเหนือจากเรื่องบุคลิกภาพ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะประจำตัวบุคคลแล้ว อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่ กับจิตใจมนุษย์ บุคคลหนึ่งอาจจะมีอารมณ์ที่หลายหลาก ในแต่ละสถานการณ์
...อ่านต่อ
มนุษย์ในโลกนี้แม้จะมีหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์ ถึงจะอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ยังมีลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพที่แตกต่างกันไป
...อ่านต่อ
กล่าวโดยทั่วไปสมาธิ คือ วิธีการที่จะนำไปสู่ความสงบภายใน มีขั้นตอนชัดเจน
...อ่านต่อ
จากบทเรียนที่ผ่านมา คงจะเห็นได้ถึงวิธีการฝึกสมาธิที่มีอยู่มากมายหลายวิธีด้วยกัน และแต่ละวิธีนั้นมีวิธีการปฏิบัติที่แตกต่าง
...อ่านต่อ
การฝึกสมาธิให้ได้ผลดีนั้น ผู้ฝึกต้องทำให้สม่ำเสมอเป็นประจำ เสมือนการใช้ไม้ 2 อัน เอามาสีกันเพื่อทำให้เกิดไฟ
...อ่านต่อ
ฐานที่ตั้งจิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ฐานที่ตั้งจิตถาวร กับ ฐานที่ตั้งจิตชั่วคราว
...อ่านต่อ
ฐานที่ตั้งของใจมีความสำคัญมากต่อการฝึกสมาธิ เพราะการแสวงหาความสงบทางใจ
...อ่านต่อ
กราบบูชาพระรัตนตรัยสมาทานศีลห้า หรือศีลแปด และระลึกถึงความดี ที่ได้กระทำมาทั้งหมดจนใจเต็มเปียมไปด้วยคุณงามความดีล้วนๆ
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล