การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น บางครั้งเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ นานาจากการเดินทางบ้าง จากดินฟ้าอากาศบ้าง
...อ่านต่อ
บุคลิกภาพ เป็นความประทับใจอันอับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้นเราจึงควรรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้
...อ่านต่อ
ถ้อยคำที่ควรพูดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
ในกรุงสาวัตถี มีธิดาของสกุลอุปัฏฐากของพระอัครสาวกทั้งสอง นางเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
วาจาสุภาษิต ไม่ว่าจะพูดด้วยถ้อยคำสำเนียงภาษาใด วาจานั้นย่อมเป็นวาจาชั้นสูงควรแก่การสรรเสริญของนักปราชญ์บัณฑิต เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบนั้น คือกัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้ทำได้จริงในสิ่งที่สอนคนอื่น
...อ่านต่อ
มีเรื่องของหญิงสาวผู้เป็นธิดาของช่างหูก ผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง
...อ่านต่อ
เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ มีเป้าหมายคือสร้างบารมีให้เต็มเปียม เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ภายใน
...อ่านต่อ
ความเพียรใดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ความเพียรนั้นเป็นยอดของความเพียร
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อคนอื่น
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อหมู่ญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักเราต้องมีหลักอยู่ในใจเสมอว่า..
...อ่านต่อ
พญานาคอยากเกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
เมื่อเราสามารถชี้แนะให้เขารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ต้องให้เขาตระหนักในคุณค่าของบุญ
...อ่านต่อ
การแนะนำบุคคลอันเป็นที่รักให้เข้าใจเรื่องบุญ นอกจากจะพูดถึงการ "บริจาคทาน" เป็น หลักแล้ว ต้องหาโอกาสที่พอเหมาะพอสมอธิบายให้เข้าใจถึงการทำบุญใ
...อ่านต่อ
การจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ต้องเริ่มจากจิตใจที่งดงาม
...อ่านต่อ
ธรรมที่กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา 5 ประการ
...อ่านต่อ
ใครๆ ก็ต้องการคบคนดี อยากได้กัลยาณมิตรมาคอยแนะนำสิ่งที่ดีๆ แก่ชีวิต
...อ่านต่อ
ปธาน คือ ความพากเพียรพยายามในกิจที่ชอบธรรม (สัมมัปปธาน) เมื่อทำแล้วจะให้ประสบผลสำเร็จ
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร ควรมี สติ สัมปชัญญะอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
หิริ คือ ความละอายแก่ใจในขณะกำลังจะทำชั่ว ทั้งทางกาย วาจา ใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร