การทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น บางครั้งเราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ นานาจากการเดินทางบ้าง จากดินฟ้าอากาศบ้าง
...อ่านต่อ
บุคลิกภาพ เป็นความประทับใจอันอับแรกของคนเราเมื่อได้พบเห็น ดังนั้นเราจึงควรรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้
...อ่านต่อ
ถ้อยคำที่ควรพูดในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
ในกรุงสาวัตถี มีธิดาของสกุลอุปัฏฐากของพระอัครสาวกทั้งสอง นางเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ
วาจาสุภาษิต ไม่ว่าจะพูดด้วยถ้อยคำสำเนียงภาษาใด วาจานั้นย่อมเป็นวาจาชั้นสูงควรแก่การสรรเสริญของนักปราชญ์บัณฑิต เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรที่สมบูรณ์แบบนั้น คือกัลยาณมิตรจะต้องเป็นผู้ทำได้จริงในสิ่งที่สอนคนอื่น
...อ่านต่อ
มีเรื่องของหญิงสาวผู้เป็นธิดาของช่างหูก ผู้ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตนเอง
...อ่านต่อ
เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติ มีเป้าหมายคือสร้างบารมีให้เต็มเปียม เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ภายใน
...อ่านต่อ
ความเพียรใดเป็นไปเพื่อพระนิพพาน ความเพียรนั้นเป็นยอดของความเพียร
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อคนอื่น
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อหมู่ญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักเราต้องมีหลักอยู่ในใจเสมอว่า..
...อ่านต่อ
พญานาคอยากเกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
เมื่อเราสามารถชี้แนะให้เขารู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ต้องให้เขาตระหนักในคุณค่าของบุญ
...อ่านต่อ
การแนะนำบุคคลอันเป็นที่รักให้เข้าใจเรื่องบุญ นอกจากจะพูดถึงการ "บริจาคทาน" เป็น หลักแล้ว ต้องหาโอกาสที่พอเหมาะพอสมอธิบายให้เข้าใจถึงการทำบุญใ
...อ่านต่อ
การจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ต้องเริ่มจากจิตใจที่งดงาม
...อ่านต่อ
ธรรมที่กัลยาณมิตรต้องหมั่นพิจารณา 5 ประการ
...อ่านต่อ
ใครๆ ก็ต้องการคบคนดี อยากได้กัลยาณมิตรมาคอยแนะนำสิ่งที่ดีๆ แก่ชีวิต
...อ่านต่อ
ปธาน คือ ความพากเพียรพยายามในกิจที่ชอบธรรม (สัมมัปปธาน) เมื่อทำแล้วจะให้ประสบผลสำเร็จ
...อ่านต่อ
บุคคลผู้ได้ชื่อว่าเป็นกัลยาณมิตร ควรมี สติ สัมปชัญญะอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
หิริ คือ ความละอายแก่ใจในขณะกำลังจะทำชั่ว ทั้งทางกาย วาจา ใจ
...อ่านต่อ