วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บาลีน่ารู้

บาลีน่ารู้

เรื่อง : ธรรมรักษ์

 

ภาวนา สัมมาอะระหัง

 

          บทสัมมาอะระหังนี้ โบราณาจารย์สมัยก่อนท่านแยกพรรณนาพระพุทธคุณ ทีละอักษร ในบทภาวนานี้มี ๕ อักษร คือ สัม, มา, อะ, ระ, หัง แต่ละอักขระได้ให้ความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งนัก

          (สัม)

          "สงฺขตาสงฺขเต ธมฺเม           สมฺมา เทเสติ ปาณินํ

          สํสารสฺส วิฆาเฏติ               สมฺพุทฺธํปิ นมามิหํ

ข้าพเจ้าขอนมัสการ...

พระพุทธองค์ผู้ทรงแสดงสังขตธรรมและอสังขตธรรมโดยชอบแก่สัตว์ทั้งหลาย

พระพุทธองค์ผู้ทรงทำลายการเวียนเกิดเวียนตายได้

พระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง"

          พระคาถาบทนี้ท่านบอกวิธีใช้ไว้ว่า ให้ภาวนาก่อนจะเข้าสู่สงคราม แล้วจะหาผู้ทำร้ายมิได้ ศัสตราวุธ ปืนผาหน้าไม้ทำอันตรายไม่ได้ นอกจากพ้นภัยจากอริราช-ศัตรูแล้ว ยังจะประสบความสวัสดีมีชัยยิ่ง ๆ ขึ้นไป

          (มา)

          "มาตาว มานปาลิเต            มานสตฺเต ปมทฺทิ โย

          มานิโต เทวสงฺเฆหิ             มานฆาตํ นมามิหํ

          ข้าพเจ้าขอนมัสการ...

          พระพุทธองค์ผู้ทรงย่ำยีสัตว์ผู้มีมานะเลี้ยงไว้ดุจมารดา

          พระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นที่ยอมรับนับถือของหมู่ทวยเทพ

          พระพุทธองค์ผู้ทรงทำลายมานะลงได้"

          พระคาถาบทนี้ ท่านสอนให้ภาวนาเพื่อทำคนแข็งให้อ่อน คือ ถ้าต้องเผชิญกับคน ที่ชอบแข็งข้อหรือแข็งกระด้าง พระโบราณาจารย์แนะนำให้ใช้คาถานี้แก้ไขเหตุการณ์ จากร้ายจะกลายเป็นดี จากศัตรูจะมาเป็นมิตร จากคนใจหยาบกระด้างจะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาจิตต่อตัวเรา

          ส่วนว่า อะ, ระ, หัง จะมีความหมายที่ลึกซึ้งและทรงความศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้หมั่น บริกรรมภาวนาเป็นประจำเพียงใด โปรดติดตามครั้งต่อไป...

          "ภาวนา สัมมาอะระหัง แล้วความสุขสมหวังจะบังเกิด"

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 115 พฤษภาคม ปี2555

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร