วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ กราบมุทิตาสักการะ ๔ ท่านเจ้าคุณใหม่ แห่งวัดพระธรรมกาย

บุญพิเศษ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล


กราบมุทิตาสักการะ ๔ ท่านเจ้าคุณใหม่
แห่งวัดพระธรรมกาย

 

 

    เนื่องในวาระมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๘๕ รูป โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีสถาปนาและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา 

 


    ในโอกาสนี้ คณะพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกาย พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตร และเหล่าสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศ ต่างรู้สึกปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระมหาเถระผู้ประกอบด้วยคุณวุฒิและคุณธรรมของวัดพระธรรมกาย ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสาขาของวัดพระธรรมกายในต่างประเทศ ได้บำเพ็ญสมณกิจให้เป็นที่ปรากฏแก่สังฆมณฑลทั้งในและต่างประเทศจนเป็นที่ประจักษ์ในเกียรติคุณ และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นจำนวน ๔ รูป ดังนี้


    ๑. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ 
“พระวิเทศภาวนาจารย์ สป.วิ.”


    ๒. พระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ 
“พระภาวนาธรรมวิเทศ สย.วิ.”


    ๓. พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ในราชทินนามที่ 
“พระวิเทศภาวนาธรรม สย.วิ.”


    ๔. พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ (บัณฑิต วรปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไทเป ไต้หวัน 
เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยก ในราชทินนามที่ “พระวิเทศธรรมาภรณ์ สย.”


    ด้วยเหตุนี้ เหล่าพุทธบริษัทแห่งวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรและผู้นำบุญทั้งหลาย จึงร่วมใจกันจัดพิธีมุทิตาในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

พิธีทักษิณานุปทาน ทำบุญอุทิศแด่มหาปูชนียาจารย์ 
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย

 


พระวิเทศภาวนาจารย์ สป.วิ. (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)

พระภาวนาธรรมวิเทศ สย.วิ. (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ)

พระวิเทศภาวนาธรรม สย.วิ. (ไวโรจน์ วิโรจโน)

พระวิเทศธรรมาภรณ์ สย. (บัณฑิต วรปญฺโญ)

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๗ เดือนมกราคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร