วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา บูชาธรรม ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : มาตา

 

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่

ระดับอุดมศึกษา 
บูชาธรรม ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์

 


    ตำแหน่งที่ปักธงแชร์ไว้ข้างต้น เป็นตำแหน่งที่ตั้งของอุโบสถวัดพระธรรมกายซึ่งเป็น       สถานที่อุปสมบทของลูกผู้ชายหลายหมื่นคนในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นต่าง ๆ ที่มีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้บุกเบิกโครงการ เป็นประธานในการอบรม และเป็นผู้วางระบบระเบียบแบบแผนในการฝึกอบรม โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๔๒ ปี 
 

                


    ตลอดระยะเวลากว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา หลวงพ่อทัตตชีโวเมตตาให้การอบรมสั่งสอนและถ่ายทอดธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่มหาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยหัวใจของความเป็นครูที่เปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อมวลมนุษยชาติ โดยนำธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึก        ที่ได้จาก สุตมยปัญญา อันได้แก่ปัญญาจากการอ่านมาก ฟังมาก และ จินตมยปัญญา คือ ปัญญาจากการครุ่นคิดพิจารณาใช้เหตุผล มาผสานกับ ภาวนามยปัญญา คือ ปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิภาวนา แล้วนำมาเทศน์สอน และเขียนเป็นตำรับตำราจำนวนมากเพื่อเป็นคู่มือในการศึกษาธรรมะและเป็นแบบแผนในการฝึกฝนอบรมตนเองของพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน 


    หลวงพ่อทัตตชีโวจึงได้รับการยอมรับจากมหาชนในหลายวงการว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มี     ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายด้าน มีความแตกฉานและทะลุปรุโปร่งในธรรม มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการวิเคราะห์เจาะลึกหัวข้อธรรม และมีอัจฉริยภาพในการเทศน์สอนได้อย่างเคลียร์คัต ชัดเจน เข้าใจง่าย 


    ด้วยคุณสมบัติอันเลิศนานัปการ ทำให้ท่านสามารถอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์จำนวนมหาศาล        ทั้งพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแจ่มแจ้งจนกระทั่งซึมลึกเข้าไปอยู่ในใจ และสามารถพลิกผันชีวิตที่เคยล่องลอยไปตามยถากรรมให้กลับมามีชีวิตที่มั่นคง ปลอดภัย เปี่ยมด้วยคุณค่า และงามสง่าอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรม  


    ผลงานของท่านจึงถือได้ว่าเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ทั้งแก่มวลมนุษย์ สังคม ประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา    หลวงพ่อทัตตชีโวมีอายุครบ ๗๔ ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 


    เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ วัดพระธรรมกายจึงจัดโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท  เพื่อบูชาธรรมท่านขึ้นเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อโครงการว่า โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับ อุดมศึกษา บูชาธรรม ๗๔ ปี พระราชภาวนาจารย์ โดยอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อทัตตชีโว        มีโอกาสปฏิบัติบูชาตอบแทนพระคุณท่าน ที่ให้การอบรมสั่งสอนด้วยความเมตตาตลอดมา 


    พิธีบรรพชาอุปสมบทจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่อุโบสถวัดพระธรรมกายโดยมีพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร เมตตาไปเป็นพระอุปัชฌาย์ และมีธรรมทายาทเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๓๓ ท่าน

 


    การบรรพชาอุปสมบทบูชาธรรมของธรรมทายาททุกท่านในครั้งนี้ นอกจากจะเกิดประโยชน์และบุญกุศลแก่ตนเอง มารดา บิดา หมู่ญาติมิตร และสาธุชนผู้ร่วมอนุโมทนาแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้คนในสังคมหวนระลึกถึงคุณธรรมที่ชื่อว่า “ความกตัญญู” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี ที่นับวันจะเบาบางจางหายไปจากโลกนี้ได้อีกด้วย


    ขอกราบอนุโมทนาบุญพระภิกษุสามเณรธรรมทายาท ผู้มีจิตเปี่ยมด้วยความกตัญญูรู้คุณ  มา ณ โอกาสนี้ ที่อุทิศเวลาอันมีค่ามาบรรพชาอุปสมบท เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อ              พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ผู้เมตตาปักธงบอกเส้นทาง ที่ถูกต้องแก่ชาวโลกตลอดมา พร้อมด้วยคำแนะนำและคู่มือที่ชัดเจน ละเอียดรอบคอบ ถูกหลักวิชชา เพื่อให้ทุกคนสามารถเดินทางได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยในสังสารวัฏ 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๔๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร