วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ ๑๔๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ฉบับที่ ๑๔๘ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
“เรารักษาศีล ๕ บริบูรณ์แล้ว ทำให้ไม่ต้องตกอบายภูมิอีกเลย การที่เรารักษาศีล ๕ ย่อมได้อานิสงส์ ๓ ประการ คือ เป็นผู้มีอายุยืน มีโภคสมบัติมาก มีปัญญาคมกล้า”...อ่านต่อ
ตำแหน่งที่ปักธงแชร์ไว้ข้างต้น เป็นตำแหน่งที่ตั้งของอุโบสถวัดพระธรรมกายซึ่งเป็น สถานที่อุปสมบทของลูกผู้ชายหลายหมื่นคนในโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทรุ่นต่าง ๆ ที่มีพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้บุกเบิกโครงการ เป็นประธานในการอบรม และเป็นผู้วางระบบระเบียบแบบแผนในการฝึกอบรม โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๔๒ ปี...อ่านต่อ
เยาวชนเป็นอนาคตของชาติ ดังนั้นจึงเป็นภารกิจที่ ทุกภาคส่วนในสังคมต้องมาช่วยกันประคับประคองให้เยาวชนของเราเป็นคน “เก่งและดี” ให้ได้ แต่จากงานเก็บข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในเขต กทม. แห่งหนึ่ง ซึ่งมีนักเรียน ๑,๐๐๐ คน กลับมีการยกเลิกวิชาจริยธรรมทุกระดับชั้น!!! ผลการประเมินอุปนิสัยเบื้องต้น จากการพูดคุยกับคุณครูผู้ดูแล พบภัยและปัญหา ดังนี้...อ่านต่อ
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๒ ดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงแถบประเทศลาว ตลอดจนภาคอีสานของไทยเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านช้างที่มีความรุ่งเรืองด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช แห่งล้านช้างเป็นยุคที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับอาณาจักรล้านนา จึงได้น้อมรับเอาอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมการจารคัมภีร์ใบลานด้วยอักษรธรรมตามแบบฉบับล้านนามาพัฒนาจนเป็นอักษรธรรมอีสานหรืออักษรธรรมลาวเพื่อใช้จารจารึกคัมภีร์ในอาณาจักรล้านช้าง...อ่านต่อ
นับจากวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงขณะนี้ เป็นเวลากว่า ๑๑ ปีแล้ว ที่เหตุรุนแรงใน ๔ จังหวัดภาคใต้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในวันที่ ๓๑ ธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกมีการจุดพลุเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ แต่ที่หมู่บ้านกูจิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส กลับมีแต่เสียงปืนจากการปะทะกันของทหารและกลุ่มโจรก่อการร้ายให้ได้ยินได้ฟัง...อ่านต่อ
ทหารกล้ากองทัพไทย รับฟังพระธรรมเทศนาจาก...อ่านต่อ
อเทยฺเยสุ ททํ ทานํ เทยฺเยสุ นปฺปเวจฺฉติ อาปาสุ พฺยสนํ ปตฺโต สหายํ นาธิคจฺฉติฯ ให้ของแก่คนที่ไม่ควรให้ คนที่ควรให้กลับไม่ยอมให้ เมื่อได้รับความวิบัติ เพราะอันตรายต่าง ๆ จะไม่ได้เพื่อนช่วยเหลือ...อ่านต่อ
“ตำรับยอดเลขา” นำมาจากหนังสือ “จรรยาบ่าว” ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ ๗๕ ปีที่แล้ว โดยไม่ได้ระบุชื่อ ผู้เขียน เมื่อหลวงพ่อทัตตชีโวอ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว ท่านอยากให้ญาติโยมรู้เรื่องราวดี ๆ จึงเมตตานำมาเทศน์ให้ฟังเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาพิมพ์รวมเล่มและตั้งชื่อใหม่ว่า “ตำรับยอดเลขา” โดยลำดับเนื้อความตามต้นฉบับเดิม และคัดลอกของเก่าไว้ให้ดูด้วย เพื่อรักษาศัพท์บางคำไว้ และเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เขียน...อ่านต่อ
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้วนเกี่ยวกับกายที่ยาววาหนาคืบกว้างศอกของเรานี้เอง หากเราต้องการรู้จักตัวเราเอง ต้องมาศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านทรงสอนให้เรารู้จักตนเองอย่างไร และควรทำอย่างไรต่อไป ถึงจะเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริง...อ่านต่อ
ความรักที่บริสุทธิ์จริง ๆ ก็คือ ความรักที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นความรักที่มีแต่ให้อย่างเดียว ตัวอย่างความรักที่ดีที่สุดก็คือ ความรักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อชาวโลก...อ่านต่อ
หากยังไม่ได้ยินเสียงกลองเพล จะไม่ยอมลุกจากที่ เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้ว ก็หลับตาภาวนา ‘สัมมา อะระหัง’ ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชา ค่อย ๆ เพิ่มทีละน้อย ๆ และมากขึ้นจนมีความรู้สึก ว่ากระดูกทุกชิ้นแทบจะระเบิดหลุดออกมาเป็นชิ้น ๆ...อ่านต่อ
ดังนั้น เราพึงต้องหมั่นตามรักษาจิตของตนให้ใสสะอาด ให้เป็นกุศลธรรม เพราะอำนาจ แห่งจิตที่เป็นกุศลธรรมนี้เองจะนำพาชีวิตให้พบกับความดีงาม และการภาวนา “สัมมา อะระหัง” ก็คือ การเอาจิตของเราไปผูกพันกับธรรมภาคกุศลอย่างแน่นแฟ้น เพราะคำภาวนาว่า “สัมมา อะระหัง” มีความหมายที่เชื่อมโยงกับผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ซึ่งมีฤทธิ์ มีเดช มีอานุภาพ เป็นผลให้จิตใจเราใส สะอาด สว่าง มีพลัง และมีอำนาจที่จะแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ นานา ในชีวิตของเราได้...อ่านต่อ
ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาพันธุ์แท้ค่ะ ลูกรู้จักวัดตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนั้นลูกก็เริ่มเรียนรู้ ศึกษาคำสอนของครูบาอาจารย์...อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ