สหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการติดตามผลจากการร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้น ณ สวนพนาวัฒน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามผล ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 และ เขต 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ถาม: หลวงพ่อครับ ขอกราบเรียนถามว่า ถ้าจะบอกคนที่ยังไม่ได้เข้าวัดว่า คนเราเกิดมาทำไม เราจะมีวิธีอธิบายให้เขาเข้าใจอย่างง่าย ๆ ได้อย่างไรครับ
...อ่านต่อ
ณ คืนเพ็ญ เดือนสิบ ลุพุทธศักราช 2460 พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ) ท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน... "หากวันนี้ไม่บรรลุธรรมอันใด แม้เพียงน้อยนิด ที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุ ก็จะไม่ลุกจากที่ ขอเอาชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชา" จึงนับเป็นคืนที่ทรงคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ เพราะนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำฯ ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี ( สด จันทสโร หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ)
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านได้สอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม และการหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ท่านยืนยันการบรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยืนยันคำสอนของพระพุทธองค์ว่ามีจริง และดีจริง ทำให้เกิดความเชื่อมั่น และศรัทธาในคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฏก โดยเฉพาะคำว่าธรรมกายที่มีปรากฏในพระไตรปิฏกแต่ไม่ได้บอกวิธีการเข้าถึง ทำให้ได้มีโอกาสรู้จักคำว่าธรรมกาย และวิธีการเข้าถึงธรรมกาย ก็เพราะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิธีการเข้าถึงพระธรรมกายกลับคืนมาให้แก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้ โรงเรียนศูนย์สอบทางก้าวหน้าขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ระหว่างวันอังคารที่ 28 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้คัดเลือกผู้ได้รับรางวัลบัณฑิตแพทย์ดีเด่นและบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่น โดยผ่านคณะกรรมการคัดเลือกกลั่นกรอง โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธาน โดยคัดเลือกจากผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการคัดเลือกบัณฑิตแพทย์ดีเด่นปีนี้เป็นปีที่ 5 ส่วนการคัดเลือกบัณฑิตทันตแพทย์ดีเด่นได้ดำเนินการปีนี้เป็นปีแรก โดยคัดเลือกจากบัณฑิตแพทย์ที่มีผลการเรียนในระดับดีมาก และมีคุณธรรมจริยธรรม
...อ่านต่อ
สมาคมพุทธบุตร 60 จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ธรรมทายาทศูนย์เขาแก้วเสด็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 8 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา ชมรมใจใสสงขลา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ครั้งที่ 28 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ด้วยในวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ตรงกับวาระโอกาสเจริญอายุ ๗๑ ปี แห่งพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี พระมหาเถระผู้ทรงคุณธรรมและคุณูปการ รับธุระงานในสังฆมณฑล สืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยวิริยะอุตสาหะต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่จักได้น้อมนำประวัติอันงดงามควรแก่การยกย่องสืบไป
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนารวมใจครูต้นบุญต้นแบบจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์
...อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “Final score” ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ส่งตัวแทนในนามมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยมีเยาวชนตัวแทนศูนย์ภาคีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย บังคลาเทศ มาเลเซีย และไต้หวัน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (All Japan Young Buddhist Association)
...อ่านต่อ
การจัดปฏิบัติธรรม และสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานด้านศีลธรรมในสถานศึกษา เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมคุณภาพ ที่สืบเนื่องจากโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านศีลธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ซึ่งในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
...อ่านต่อ
โครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการอบรม Beginner Course
...อ่านต่อ
“อทนฺตทมนํ ทานํ อทานํ ทนฺตทูสกํ การให้ทาน เป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก การไม่ให้ทาน เป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้ว”
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Natural Meditation ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ รู้จักและเห็นคุณค่าของการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา, เข้าใจในกฎแห่งการกระทำที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการสร้างเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่ง และดี
...อ่านต่อ
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล
...อ่านต่อ
ในเดือนสิงหาคม นอกจากจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังมีวันพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว คือวันแม่แห่งชาติ ในวาระพิเศษนี้จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า ตักบาตรพระ 2 ,000 รูปนานาชาติ เพื่อแม่ เพื่อพ่อ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเนื้อนา
...อ่านต่อ
ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี ร่วมกับธุดงคสถานจันทปุระและโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดงานมหกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทศพล เมธิโก เป็นประธานสงฆ์ และ นายสิงห์โต พิเชษฐ์วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2550 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก และโรงเรียนโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 450 คน ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมคือ นำความรู้ในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับคุณธรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกต้องดีงาม รู้จักการทำทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร