โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนระดับอนุบาลขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 2 จำนวน 383 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
...อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับส่วนงานจัดอบรมปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ชมรมรักแปดริ้วร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 นายวิศว ศะศิศมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
...อ่านต่อ
ในวาระครบแห่งชนมายุ ๘๒ ปี เวียนมาถึงในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม รับธุระงานในพระศาสนาอันอเนกประการ ด้วยสามารถ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งจากคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 485 คน จาก 11 เขตพื้นที่การศึกษา
...อ่านต่อ
จากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำคุณธรรมสู่สถาบันการศึกษา มุ่งสู่ทั้งระดับครูอาจารย์ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารตามสถาบันต่าง ๆ จึงให้ความสนใจจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมขึ้น เช่นเดียวกันกันที่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา อ. กาญจนา อินไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดกาญจนบุรี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จัดอบรมยุวธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2550 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 คน อายุระหว่าง 5-19 ปี ทั้งเชื้อสายไทย ลาว จีน และโรมาเนีย โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นความรู้ในพระพุทธศาสนา อาทิ สอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ ศีล 5 การฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ กิริยามารยาทที่
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรมวันแม่ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า I Do Love Mom Camp โดยค่ายคุณธรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม พ.ศ.2550 มีนิสิตนักศึกษาจาก 22 มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 274 คน
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ชมรมสระบุรีร่มเย็น จัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือ 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ และพิธีปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับ 100,000 กว่าชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 75 พรรษา
...อ่านต่อ
พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แด่พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เวลา 13.30 น. โดยหลังจากที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ว่าได้พิจารณาเห็นชอบให้ พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
...อ่านต่อ
วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมงานบุญ โดยวัดภาวนานิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจใสๆ ต่อด้วยพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน โดยประธานบุญพิธีตักบาตร คือกัลยาณมิตรสำราญ - กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุขและครอบครัว
...อ่านต่อ
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ โดยริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี จัดอบรมโครงการคุณธรรม นำความรู้สู่วิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ ประจำปี การศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชาเลขานุการ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวัน“สมาธิโลก” ตรงกับอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 600 คน ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อเดือนกรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งตัวแทนในโอกาสนี้นำโดย พม. ดร.สมศักดิ์ จันทสีโร ร่วมด้วยกำนันทานบดี ใจอ่อน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง ในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเข้าสู่ภาวะปกติ ณ โรงเรียนวัดไทร จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
เนื่องในวัน“สมาธิโลก” วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เป็นต้น ร่วมจัดพิธีถวาย
...อ่านต่อ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและแกนนำครู โครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดถวายความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แก่พระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบุรีตารกานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน
...อ่านต่อ
สมาคมส่งเสริมความดีสากล สมาคมรวมใจสร้างสรรค์ไทย สมาคมบัณฑิตสดใส สมาคมรักษ์ยานยนต์ และชมรม R $ DTC จัดพิธีเปิดตัว ศูนย์พัฒนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนประจำปี 2550 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนรับทุนจำนวน 39 คน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร