สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า “Final score” ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล ฯ ระหว่างวันเสาร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2550
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ได้ส่งตัวแทนในนามมูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 6 ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก โดยมีเยาวชนตัวแทนศูนย์ภาคีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 62 คน จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย บังคลาเทศ มาเลเซีย และไต้หวัน โดยได้รับความสนับสนุนจากสมาคมยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งประเทศญี่ปุ่น (All Japan Young Buddhist Association)
...อ่านต่อ
การจัดปฏิบัติธรรม และสัมมนาติดตามผลการดำเนินงานด้านศีลธรรมในสถานศึกษา เป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมคุณภาพ ที่สืบเนื่องจากโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานด้านศีลธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ซึ่งในแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน
...อ่านต่อ
โครงการตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้าครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขณะนี้ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการอบรม Beginner Course
...อ่านต่อ
“อทนฺตทมนํ ทานํ อทานํ ทนฺตทูสกํ การให้ทาน เป็นเครื่องฝึกจิตที่ยังไม่ได้ฝึก การไม่ให้ทาน เป็นเครื่องประทุษร้ายจิตที่ฝึกแล้ว”
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่าย Natural Meditation ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ รู้จักและเห็นคุณค่าของการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา, เข้าใจในกฎแห่งการกระทำที่ทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ในการสร้างเยาวชนที่เป็นทั้งคนเก่ง และดี
...อ่านต่อ
12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ร่วมกับ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาโครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ ฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล
...อ่านต่อ
ในเดือนสิงหาคม นอกจากจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังมีวันพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว คือวันแม่แห่งชาติ ในวาระพิเศษนี้จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า ตักบาตรพระ 2 ,000 รูปนานาชาติ เพื่อแม่ เพื่อพ่อ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเนื้อนา
...อ่านต่อ
ชมรมกัลยาณมิตรจันทบุรี ร่วมกับธุดงคสถานจันทปุระและโรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี จัดงานมหกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ ปล่อยสัตว์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2550 ณ สนามสามเหลี่ยมทุ่งนาเชย จังหวัดจันทบุรี โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาทศพล เมธิโก เป็นประธานสงฆ์ และ นายสิงห์โต พิเชษฐ์วงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม พ.ศ.2550 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก และโรงเรียนโคกสูง จังหวัดนครราชสีมา ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 450 คน ซึ่งมีเนื้อหาในการอบรมคือ นำความรู้ในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับคุณธรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกต้องดีงาม รู้จักการทำทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
...อ่านต่อ
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จ.นครปฐม ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมนักเรียนระดับอนุบาลขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง 2 จำนวน 383 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
...อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม ร่วมกับส่วนงานจัดอบรมปฏิบัติธรรม วัดพระธรรมกาย จัดโครงการปฏิบัติธรรมขึ้น ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 17 ถึง 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ชมรมรักแปดริ้วร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดโครงการปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2550 นายวิศว ศะศิศมิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ณ เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา
...อ่านต่อ
ในวาระครบแห่งชนมายุ ๘๒ ปี เวียนมาถึงในวันที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ นี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารธรรม รับธุระงานในพระศาสนาอันอเนกประการ ด้วยสามารถ
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งจากคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 485 คน จาก 11 เขตพื้นที่การศึกษา
...อ่านต่อ
จากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำคุณธรรมสู่สถาบันการศึกษา มุ่งสู่ทั้งระดับครูอาจารย์ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารตามสถาบันต่าง ๆ จึงให้ความสนใจจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมขึ้น เช่นเดียวกันกันที่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา อ. กาญจนา อินไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดกาญจนบุรี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จัดอบรมยุวธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2550 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 คน อายุระหว่าง 5-19 ปี ทั้งเชื้อสายไทย ลาว จีน และโรมาเนีย โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นความรู้ในพระพุทธศาสนา อาทิ สอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ ศีล 5 การฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ กิริยามารยาทที่
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรมวันแม่ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า I Do Love Mom Camp โดยค่ายคุณธรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม พ.ศ.2550 มีนิสิตนักศึกษาจาก 22 มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 274 คน
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ชมรมสระบุรีร่มเย็น จัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือ 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ และพิธีปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับ 100,000 กว่าชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 75 พรรษา
...อ่านต่อ
พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แด่พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เวลา 13.30 น. โดยหลังจากที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ว่าได้พิจารณาเห็นชอบให้ พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
...อ่านต่อ
วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมงานบุญ โดยวัดภาวนานิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจใสๆ ต่อด้วยพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน โดยประธานบุญพิธีตักบาตร คือกัลยาณมิตรสำราญ - กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุขและครอบครัว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร