พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แด่พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เวลา 13.30 น. โดยหลังจากที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ว่าได้พิจารณาเห็นชอบให้ พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
...อ่านต่อ
วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมงานบุญ โดยวัดภาวนานิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจใสๆ ต่อด้วยพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน โดยประธานบุญพิธีตักบาตร คือกัลยาณมิตรสำราญ - กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุขและครอบครัว
...อ่านต่อ
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ โดยริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี จัดอบรมโครงการคุณธรรม นำความรู้สู่วิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ ประจำปี การศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชาเลขานุการ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวัน“สมาธิโลก” ตรงกับอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 600 คน ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อเดือนกรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งตัวแทนในโอกาสนี้นำโดย พม. ดร.สมศักดิ์ จันทสีโร ร่วมด้วยกำนันทานบดี ใจอ่อน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง ในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเข้าสู่ภาวะปกติ ณ โรงเรียนวัดไทร จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
เนื่องในวัน“สมาธิโลก” วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เป็นต้น ร่วมจัดพิธีถวาย
...อ่านต่อ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและแกนนำครู โครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดถวายความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แก่พระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบุรีตารกานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน
...อ่านต่อ
สมาคมส่งเสริมความดีสากล สมาคมรวมใจสร้างสรรค์ไทย สมาคมบัณฑิตสดใส สมาคมรักษ์ยานยนต์ และชมรม R $ DTC จัดพิธีเปิดตัว ศูนย์พัฒนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนประจำปี 2550 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนรับทุนจำนวน 39 คน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ และรุ่นโรงเรียนนาชาติ จำนวน 85 คน รวมถึงพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาประจำปี 2550 จำนวน 130 คน
...อ่านต่อ
ชมรมส่งเสริมสมาธิ และ พัฒนาศีลธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรม OPEN MEDITATION เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพระอาจารย์สมบัติ สัมมาผโล เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสำคัญของการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธฯ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชมรมต่อไป
...อ่านต่อ
สโมสร Super kids จะจัดแคมป์เด็กนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Super kids inter camp ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
...อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล จังหวัดปทุมธานี จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ครอบครัวอบอุ่น” ครั้งที่ 1 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม กว่า 1,500 คน มีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้
...อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 27 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมวิทยุโทรทัศน์กล้าตะวัน จัดโครงการอบรม ดีเจวัยใส ใส่ใจคุณธรรม โดยมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ รองอธิการบดี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานในงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
วัดโบสถ์บน จ.นนทบุรี ได้จัดพิธีหล่อเทียนปฐมฤกษ์ เป็นทียนชนวนพรรษาประทานจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก โดยมีพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรนาโท เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณมนวิภา ประชัญคดี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
ในวาระแห่งปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษานี้ หน่วยงานต่างๆ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในรูปแบบต่างมากมาย ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ซึ่งดูแลเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ก็ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
...อ่านต่อ
สำนักงานสหพันธ์ครูพุทธศาสตร์สากล ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ร่วมกับโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ สวนพนาวัฒน์ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ ในตลอดเดือนมิถุนายน
...อ่านต่อ
ศูนย์สาขาวัดราษฎร์สังคมบ้านหนองซอน จัดอบรมเยาวชนโครงการส่งเสริมศีลธรรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคันธาร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 61 คน และคณะครูอีก 10 คน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร