ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์พระมหารัชมังคลาจารย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการนำร่องพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถโดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2550 ที่ผ่านมา ณ ห้องสัมมนา SPD 7 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี การสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งจากคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 485 คน จาก 11 เขตพื้นที่การศึกษา
...อ่านต่อ
จากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการนำคุณธรรมสู่สถาบันการศึกษา มุ่งสู่ทั้งระดับครูอาจารย์ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษา ผู้บริหารตามสถาบันต่าง ๆ จึงให้ความสนใจจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมขึ้น เช่นเดียวกันกันที่เมื่อวันศุกร์ที่ 3 – วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา อ. กาญจนา อินไทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 จังหวัดกาญจนบุรี
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา จัดอบรมยุวธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2550 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 15 คน อายุระหว่าง 5-19 ปี ทั้งเชื้อสายไทย ลาว จีน และโรมาเนีย โดยหลักสูตรการอบรมจะเน้นความรู้ในพระพุทธศาสนา อาทิ สอนเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติ ศีล 5 การฝึกสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา วัฒนธรรมชาวพุทธ กิริยามารยาทที่
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรมวันแม่ หรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า I Do Love Mom Camp โดยค่ายคุณธรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม พ.ศ.2550 มีนิสิตนักศึกษาจาก 22 มหาวิทยาลัย และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร เขต 1 เข้าร่วมโครงการ รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 274 คน
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ ชมรมสระบุรีร่มเย็น จัดพิธีทอดผ้าป่าช่วยเหลือ 266 วัดใน 4 จังหวัดภาคใต้ พิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ และพิธีปล่อยปลาและสรรพสัตว์นับ 100,000 กว่าชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 75 พรรษา
...อ่านต่อ
พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แด่พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร จังหวัดสุพรรณบุรี ณ พระอุโบสถ วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 เวลา 13.30 น. โดยหลังจากที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 ว่าได้พิจารณาเห็นชอบให้ พระราชปริยัติสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด
...อ่านต่อ
วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมงานบุญ โดยวัดภาวนานิวเจอร์ซี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยพิธีภาคเช้าเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา กลั่นใจใสๆ ต่อด้วยพิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทาน โดยประธานบุญพิธีตักบาตร คือกัลยาณมิตรสำราญ - กัลยาณมิตรหล้าแก้ว ผลสุขและครอบครัว
...อ่านต่อ
วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ โดยริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จนถึงปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จ.ราชบุรี จัดอบรมโครงการคุณธรรม นำความรู้สู่วิชาชีพ สาขาวิชาเลขานุการ ประจำปี การศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 จากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี สาขาวิชาเลขานุการ ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช จ.ราชบุรี โดยมีนายสุรศักดิ์ อาภรณ์เทวัญ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวัน“สมาธิโลก” ตรงกับอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
...อ่านต่อ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา จัดโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จำนวน 600 คน ในระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 เพื่อปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เมื่อเดือนกรกฏาคม พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
มูลนิธิธรรมกาย วัดพระธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งตัวแทนในโอกาสนี้นำโดย พม. ดร.สมศักดิ์ จันทสีโร ร่วมด้วยกำนันทานบดี ใจอ่อน พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรจากศูนย์กัลยาณมิตร จังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ต.ป่างิ้ว จ.อ่างทอง ในโครงการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัย หลังเข้าสู่ภาวะปกติ ณ โรงเรียนวัดไทร จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พุทธศักราช 2550
...อ่านต่อ
เนื่องในวัน“สมาธิโลก” วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยการนำของ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดงานมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคจากทั่วประเทศ เป็นปีที่ 20 และจัดถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 3,000 วัด และ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ระหว่างเวลา 9.30-16.30 น.
...อ่านต่อ
คณะสงฆ์ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ร่วมกับวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย เป็นต้น ร่วมจัดพิธีถวาย
...อ่านต่อ
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและแกนนำครู โครงการนำร่องการพัฒนานิสัยใฝ่รู้ ใฝ่ดี มีความสามารถ โดยยึดหลักมรรคมีองค์ 8 ระดับพื้นฐานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และชมรมพุทธศาสตร์
...อ่านต่อ
ธุดงคสถานล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดเชียงใหม่ จัดถวายความรู้เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้แก่พระสังฆาธิการและพระสอนศีลธรรม ณ วัดอินทาราม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูบุรีตารกานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเชียงดาว เป็นประธาน
...อ่านต่อ
สมาคมส่งเสริมความดีสากล สมาคมรวมใจสร้างสรรค์ไทย สมาคมบัณฑิตสดใส สมาคมรักษ์ยานยนต์ และชมรม R $ DTC จัดพิธีเปิดตัว ศูนย์พัฒนาเยาวชนเพื่อสันติภาพ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนประจำปี 2550 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนรับทุนจำนวน 39 คน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดให้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ และรุ่นโรงเรียนนาชาติ จำนวน 85 คน รวมถึงพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นเข้าพรรษาประจำปี 2550 จำนวน 130 คน
...อ่านต่อ
ชมรมส่งเสริมสมาธิ และ พัฒนาศีลธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรม OPEN MEDITATION เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พุทธศักราช 2550 ณ ศาลา 25 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยพระอาจารย์สมบัติ สัมมาผโล เมตตาบรรยายธรรมในหัวข้อ “ความสำคัญของการทำหน้าที่คณะกรรมการชมรมพุทธฯ” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในการทำหน้าที่ได้อย่างดี เป็นประโยชน์แก่ตนเองและชมรมต่อไป
...อ่านต่อ
สโมสร Super kids จะจัดแคมป์เด็กนานาชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ Super kids inter camp ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 5-10 สิงหาคม พุทธศักราช 2550 ที่จะถึงนี้ ณ โรงแรมเขาใหญ่ ฟ้าใส รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
...อ่านต่อ
ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารสภาธรรมกายสากล จังหวัดปทุมธานี จัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ครอบครัวอบอุ่น” ครั้งที่ 1 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วม กว่า 1,500 คน มีนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก เพราะเป็นการส่งเสริมให้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร