วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สุนทรพจน์ระดับโลก พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดพระธรรมกาย

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

สุนทรพจน์ระดับโลก

พระมหาวิโรจน์ ญาณวิโรจโน

เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากวัดพระธรรมกาย

          "ดวงดาวบนเวหาหนมีจันทร์มณฑลเป็นประธาน ย่อมส่องท้องฟ้ายามรัตติกาลให้สว่างไสวได้ ฉันใด ในสมาคมแห่งพุทธบริษัท ๔ ซึ่งมีพระมหาเถระ พระเถรานุเถระเป็นผู้นำ ย่อมยังสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่โลก ฉันนั้น วันนี้จึงเป็นวันสำคัญของโลกอีกวันหนึ่ง ที่พวกเราได้มาประชุมรวมกันทำความดี ในยุคที่สังคมเริ่มเสื่อมศีลธรรม เปรียบประดุจหมู่ดาว ที่ส่องแสงสุกสกาวในยามราตรี เพื่อขจัดความมืดมิดของโลกให้หมดสิ้นไป ในอดีตที่ผ่าน มาโลกตกอยู่ในความมืดมิดมาช้านาน จวบจนเมื่อกาล ๒,๖๐๐ ปีที่ผ่านมา องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก ส่องประทีปธรรมแก่สรรพสัตว์ ทั้งหลาย ทำลายความมืดมิดคืออวิชชาให้หมดสิ้นไป ด้วยสัทธรรมที่งามล้ำทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง เบื้องปลาย อันล้ำเลิศ จนบังเกิดหมู่พระอริยสงฆ์ผู้ธำรงประทีปธรรมสืบต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบัน

         เวลานี้แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่ประทีปธรรมยังคงอยู่ และถูกเก็บรักษาจารึกร้อยเรียงรจนาไว้ในพระสัทธรรมคำสั่งสอนนวังคสัตถุศาสน์ โดยมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ประกาศ เผยแผ่ แลธำรงรักษาสืบ ต่อ ๆ กันมา จากรุ่นสู่รุ่นผ่านทางภาษาบาลี

          " พุทฺธวจนํ ปาเลตีติ ปาลี ภาษาใดย่อมเก็บรักษาไว้ซึ่งพระพุทธวจนะ เหตุนั้น ภาษานั้นชื่อว่าภาษาบาลี "

ยอดภาษา              ยอดวิชชา           ยอดศาสตร์ศิลป์ 

ยอดความรู้            ในธรณินทร์           ปิ่นภพสาม

ยอดความรู้             เพื่อเวไนยสัตว์      ตรัสรู้ตาม

ระบือนาม               ส่องหล้า              พระบาลี

พระบาลี                ปิ่นธานี                คู่พระศาสน์

พระบาลี                เก็บประกาศ          พระศาสนา

พระบาลี                ชี้ความรู้               พระสัมมา

พระบาลี                ยอดภาษา            รักษาธรรม

          ภาษาบาลี คือภาษาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นภาษาที่เก็บรักษาพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ อันเป็นแนวทางแห่งการประพฤติชอบปฏิบัติตรงของพุทธบริษัท ๔ ทั้งหลาย การศึกษาภาษาบาลีเป็นเสมือนหนึ่งการจุดดวงประทีปสืบต่อกันไป การศึกษาภาษาบาลียิ่งมากขึ้นเท่าใด พระพุทธศาสนาย่อม กว้างไกลและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเท่านั้น ตราบใดที่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ยังศึกษาภาษาบาลี สันติสุขที่แท้จริงเป็นเอกันตบรมสุขย่อมไม่มีวันหมดสิ้นไป เพราะหากยังคงมีภาษาบาลี ย่อมต้องมีการศึกษาจนแตกฉาน แล้วก้าวไปสู่การปฏิบัติให้เจนจัดจนสามารถเกิดปฏิเวธ แล้วนำมาเทศนาสั่งสอน ยังพระธรรมอันเป็นนิรันดร์ให้โชติช่วงโชนตนาการ ดำรงอยู่สิ้นกาลนานคู่โลกสืบไป เสมือนหนึ่งบุคคลประสงค์จะเดินทางไกล ก็จำต้องมีแผนที่ก่อนจึงจะสามารถไปถึงที่หมายได้อย่างถูกทิศทาง แล้วยังกิจของตนให้สำเร็จได้โดยเร็ว ฉะนั้นเป้าของการศึกษาภาษาบาลีจึงมิใช่เพียงเพื่อรู้จำ หรือเพียงเพื่อสอบผ่านเท่านั้น แท้จริงแล้ว เป็นไปเพื่อความรู้แจ้งในดวงหทัย แล้วเผยแผ่ความรู้อันบริสุทธิ์นั้น ไปสู่ดวงใจของชาวโลก เมื่อพุทธบุตรทั้งหลายเล่าเรียนภาษาบาลี แล้วนำมาปฏิบัติจนรู้แจ้งให้กับตนเองแล้ว ต่อไปก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการส่องประทีปธรรม ให้โชติช่วงดั่งดวงชวาลาในจิตใจของชาวโลก

 

 

          ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงย่ำธรรมเภรี กรีฑากองทัพธรรมโปรดสรรพสัตว์ เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองฉันใด มาบัดนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จักร่วมแรง ร่วมใจรวมพลังสมานสามัคคี ย่ำเภรีกรีฑากองทัพธรรมโปรดสรรพสัตว์ ทำพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาล ฉันนั้น

ธรรมเภรีกึกก้องซ้องสนั่น           กรีฑาทัพโบกธงธรรม์ทั่วทิศา

เผยแผ่ธรรมนำสันติสุขสู่ปวงประชา           ปักธงรบอหิงสาให้ธำรง

ให้พระศาสนาอยู่ยงคงคู่โลก           คอยดับทุกข์ดับโศกโรคความหลง

ชี้หนทางพระนิพพานดับเกวียนกง           ดับความหลงกงกรรมนำโลกา

          องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสละพระโลหิตมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ ทรงสละดวงพระเนตร มากกว่าดวงดาวที่พร่างพราวบนท้องฟ้า ทรงสละพระเศียรมากกว่าลูกมะพร้าวในชมพูทวีป ใช้เวลากว่า ๒๐ อสงไขยเศษแสนมหากัปในการสร้างบารมี อบรม เพาะบ่มพระอัชฌาสัยเพื่อให้ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วแสดงธรรมเป็นเครื่องพ้นจากวัฏสงสารแก่เวไนยสัตว์ เพื่อสลัดตนออกจากทุกข์ หากธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ได้อย่างยากลำบากเพียงนี้ ต้องมาสูญสลายในยุคของเราคงจะเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง แต่ในปัจจุบันศาสนทายาทผู้สืบต่อศาสนธรรมลดน้อยลง สถิติวัดร้างเพิ่มมากขึ้น วัดรุ่งเริ่มลดน้อยลง และศาสนทายาทที่มีก็หันไปศึกษาวิชาทางโลกเป็นอันมาก แต่การศึกษาพระธรรมคำสอนอันเป็นวิชาพ้นโลกกลับน้อยลง เมื่อปริยัติน้อยลง การปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ ยาก สำหรับปฏิเวธแล้วมิต้องกล่าวถึงเลย

          พุทธบริษัท ๔ ทั้งหลาย ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หากแผ่นดิน มิกลบหน้า พระพุทธศาสนาจะต้องรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคของพวกเรา ร่วมมือร่วมใจร่วมพลังสามัคคีฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากพวกเราหวังความสำเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก็จงช่วยกันสร้างความสำเร็จในการ ศึกษาพระปริยัติให้มากขึ้น ขอพวกเราเหล่าพุทธบริษัท ๔ จงเติมไฟแห่งศรัทธาและ ความกล้าให้แก่กันและกัน เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาล เกล้ากระผมจะขอเป็นส่วนหนึ่งในมหาเปรียญธรรม ที่จะขอตั้งมโนปณิธานสานงานพระศาสนา และฟื้นฟูศีลธรรมให้บังเกิดขึ้นแก่ชาวโลก

จิรํ ทิปฺปตุ โลกสฺมึ สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนํ

“ ขอพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงเจริญรุ่งเรืองในโลกตลอด กาลนาน ”

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร