วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บุญอัศจรรย์ วันสมาธิโลก พุทธศักราช ๒๕๕๕

ทบทวนบุญ

เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

 

บุญอัศจรรย์  วันสมาธิโลก

พุทธศักราช ๒๕๕๕

         วันที่ ๖ สิงหาคม เมื่อครั้งสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือวันที่โลกได้พบกับความสูญเสียครั้ง ยิ่งใหญ่ที่ไม่เพียงแค่มีการทำลายล้างชีวิตด้วยระเบิด ปรมาณูจนผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่โลกยังพบกับความสูญเสียมิตรไมตรีอันดีต่อกันของ เพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาร่วมโลกและร่วมชะตากรรม ที่ต่างต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย และเดินทางเวียนว่ายในวัฏสงสาร แทนที่จะเป็นความเอื้อเฟื้อเมตตาเห็นอก เห็นใจในความไม่รู้และไม่สมบูรณ์ของเพื่อนมนุษย์ผู้ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดา ..แต่ปัจจุบันนี้ เมื่อถึงวันที่ ๖ สิงหาคม โลกกำลังพบกับการเปลี่ยนแปลงที่จะนำ ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นโลกแห่งสันติสุข เป็นชุมชนมนุษยชาติที่มีขนาดใหญ่ ที่ทุกคนติดต่อ สื่อสารกันได้ด้วยภาษาภายในจากจิตใจที่สงบเย็น สว่างใสอย่างไร้พรมแดน

 

 

บุญใหญ่อัศจรรย์ วันสมาธิโลก                   

          แม้วันที่ ๖ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันที่องค์การ ยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) และเหล่าภาคีสมาชิกทั่วโลกประกาศให้เป็นวันสมาธิโลก แต่ปีนี้วัดพระธรรมกายเริ่มกิจกรรมวันสมาธิโลก ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม เพราะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือน และเป็นวาระสำคัญที่มีการจัดพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค พร้อมทั้งอาราธนาพระมหาเถระและเหล่าพระสังฆาธิการจากทั่วประเทศกว่า ๓,๐๐๐ วัด และวัดใน ๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๓๒๓ วัด ไปร่วมรับสังฆทาน ณ สภาธรรมกายสากล ซึ่งปรากฏว่ามีสาธุชนจากในและต่างประเทศเดินทางไปร่วมงานอย่างหนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาทิตย์ต้นเดือน นี้ มีพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกจังหวัดทั่วไทย ที่ผ่านการบรรพชาอุปสมบทและฝึกฝนอบรมตนเองใน แต่ละศูนย์อบรมทั่วประเทศ เดินทางไปร่วมงานด้วย ความปีติผ่องใส บุคลิกลักษณะของแต่ละรูปล้วนสงบ สง่างาม สมเป็นพุทธบุตรผู้มุ่งฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อ ช่วยกันกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนย้อนยุคกลับมาดุจครั้งสมัยพุทธกาล โดยพิธีในภาคเช้าเป็นการปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิเจริญภาวนา บูชาข้าวพระ และถวายภัตตาหารเป็น สังฆทาน                                          
                 

 

มุทิตาสักการะ แด่ผู้สืบทอดวงศ์แห่งพระปริยัติ

          เนื่องในวโรกาสอันสำคัญแห่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ใน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ นี้ ได้บังเกิดมีพระมหาเปรียญ ที่บรรลุผลการศึกษาถึงขั้นสูงสุดเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยคถึง ๖๓ รูป ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีแห่งความ เจริญก้าวหน้าในการศึกษาของการคณะสงฆ์ไทย ที่มี ผู้สอบได้มากขึ้นทุกปี และที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งก็คือ ในจำนวนผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคทั่วราชอาณาจักรนี้ มีพระภิกษุสามเณรจากวัดพระธรรมกาย สอบได้ถึง ๖ รูป คือ

         ๑. พระมหาเฉลิม ปญฺาภรโณ (ไตรรัตนานุสรณ์)

         ๒. พระมหาธนา เตชธมฺโม (วรรณสมบูรณ์)

         ๓. พระมหาอาคม สนฺติชโย (เครือพิมาย)

         ๔. พระมหานรพล พลญฺชโย (แสงเดช)

         ๕. พระมหานิติวิทย์ วฑฺฒชโย (ชินธนานันท์)

         ๖. สามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย

 

 

          ซึ่งสามเณรวิโรจน์ วงแสนชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อุปสมบทในพระบรมราชานุเคราะห์ (นาคหลวง) แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ เมื่ออุปสมบทแล้วได้รับชื่อและฉายาว่า พระมหาวิโรจน์ าณวิโรจโน

           การสอบได้เป็นจำนวนมากของพระภิกษุ สามเณรวัดพระธรรมกายครั้งนี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่และการดูแลสนับสนุนอย่างดียิ่งของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
งานบุญมหากุศลใหญ่  เนื่องในวันสมาธิโลก ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย มีกิจกรรมโดยสรุป ดังนี้

          ๑. พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งพระเทพญาณมหามุนีดำริให้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๒๕ แล้ว

         พิธีในครั้งนี้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ รองแม่กองบาลีสนามหลวง และรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เมตตาไปเป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งมอบพัดรองและ ผ้าไตรแก่พระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบพัดพร้อมทั้งมณีเศวตพัสตร์ แก่อุบาสิกาแม่ชี ๒ท่าน ที่สอบได้บาลีศึกษา ๙ ประโยค คือ แม่ชีจุฑามาศ มาลา จากวัดเพชรสมุทรวรวิหาร จังหวัดสมุทรสงคราม และแม่ชีสำเริง ชาวใต้ จากวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม

 


          ๒. พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา แด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศ ปีที่ ๙ เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี โดยแบ่งรางวัลออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

         ประเภทที่ ๑ รางวัลโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนดีเด่นในเขตการปกครอง ๔ เขต ได้แก่ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร เขตการปกครอง หนกลางมีผู้สอบผ่าน จำนวน ๑๐๖ รูป วัดธาตุเขตการปกครองหนตะวันออกมีผู้สอบผ่าน จำนวน ๖๒ รูป วัดจองคำ เขตการปกครองหนเหนือมีผู้สอบ ผ่าน จำนวน ๑๑๖ รูป และวัดหาดใหญ่สิตาราม เขตการปกครองหนใต้มีผู้สอบผ่าน จำนวน ๙๘ รูป

 

 

          ประเภทที่ ๒ รางวัลโล่เกียรติยศกิตติมศักดิ์คณะภาคดีเด่น ๓ รางวัล อันดับ ๑ ได้แก่ พระราชวิสุทธิเวที เจ้าคณะภาค ๑ ผู้มีนักเรียนในเขตการปกครองสอบผ่านบาลีได้มากที่สุด จำนวน ๑,๕๔๓ รูป รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ผู้มีนักเรียนในเขตการปกครองสอบ ผ่านบาลี จำนวน ๔๙๗ รูป และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๘ ผู้มี นักเรียนในเขตการปกครองสอบผ่านบาลี จำนวน ๔๗๙ รูป

          ประเภทที่ ๓ มอบอุปกรณ์และทุนสนับสนุนการศึกษาแด่สำนักเรียนที่มีผู้สอบได้ตั้งแต่ ๑๐ รูป ขึ้นไป จำนวน ๑๓๑ สำนักเรียน และมอบทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๖๓ รูป

 


          ๓. พิธีถวายไทยธรรมพระภิกษุจาก ๓,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๓ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้แก่ตัวแทนคณะครูจาก ๔ จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

          ในนามวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลาย ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ พระภิกษุและสามเณรทั้ง ๖๓ รูป ผู้เป็นความหวังของพระพุทธศาสนา ให้เจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้นไป ในพระพุทธธรรมคำสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาตลอดกาลนานเทอญ

 

 

สาธุชนผู้มีบุญพร้อมใจกันถวายไทยธรรมแด่พระภิกษุด้วยใจอันแสนปิติเบิกบาน

 

 

สาธุชนผู้มีบุญรับพรจากพระสงฆ์ หลังถวายไทยธรรมพระภิกษุจาก ๓,๐๐๐ กว่าวัดทั้วประเทศ

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร