วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ธรรมยาตราฯ วันที่ ๓-๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

ทบทวนบุญ
เรื่อง : มาตา, บทกลอน : อัตตทันต์

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์
พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง
วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

วันที่ ๓-๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ กิจกรรมดูแลศาสนสถานร่วมกับชุมชน
๑. วัดบ่อทอง จ.ปทุมธานี ๒. วัดคลองขวาง จ.นนทบุรี ๓. วัดตรีพาราสีมาเขต จ.พระนครศรีอยุธยา
๔. วัดศิลามูล จ.นครปฐม

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑. วัดบ่อทอง จ.ปทุมธานี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๒. วัดคลองขวาง จ.นนทบุรี
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. วัดตรีพาราสีมาเขต จ.พระนครศรีอยุธยา
 

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. วัดศิลามูล จ.นครปฐม

 

วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร)
พระผู้ปราบมาร ณ อนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์ สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง วันที่ ๒-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙


โอวาทพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์
เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ 
ณ โลตัสแลนด์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

      การที่วัดพระธรรมกายจัดธรรมยาตรา คือ อาราธนาพระสงฆ์จำนวน ๑,๑๓๑ รูป เดินธรรมยาตรา ก็หมายถึงว่า การเดินนี้พิจารณากรรมฐานไปในตัว ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ใครผู้ใด นอกจากคนผู้นั้นอาจจะเดือดเนื้อร้อนใจไปเอง เพราะไม่ปรารถนาดี ในการนี้ท่านทั้งหลายได้เห็นเสาอนุสรณ์บ้านเรือนที่หลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เกิดขึ้น ณ สถานที่ตรงนี้ ต่อจากนั้นก็ได้เข้าสู่พระศาสนาได้เจริญ พระ-
กรรมฐานจนกระทั่งเห็นธรรมะที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง แล้วก็นำไปประกาศเผยแผ่ให้พุทธบริษัททั้งหลายนำไปประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่เพิ่มพูนเสริมบารมีมาแล้วก็ย่อมจะรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อพระมงคลเทพมุนีได้เป็นศาสนบุคคลนำมาเปิดเผย ชี้แจง แสดงให้ทราบ

      เพราะฉะนั้น การที่หลวงพ่อเกิดมาในโลกนี้ ในปัจจุบันกาลนี้ ก็เพื่อสืบสานต่อศาสนธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไดสร้างศาสนบุคคล ผู้รับมรดกธรรมนำไปประพฤตปฏิบัติสืบต่อ และศาสน-วัตถุ จะเป็นโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิ ที่อยู่ที่อาศัย ที่ธรรมทายาทหรือญาติธรรมของหลวงพ่อพระ-มงคลเทพมุนีได้สร้างไว้ทั่วโลกหรือทั่วประเทศไทยก็กล่าวได้ เพื่อเป็นสถานที่บำบัดความทุกข์ทางใจของเราให้ลดน้อยถอยลงไป นอกจากนั้น ศาสนบุคคล เรียกได้ว่ามีจำนวนเป็นเรือนแสน เรือนล้าน ที่อยู่ในภาวะแห่งความเป็นภิกษุบริษัท อุบาสกบริษัท และอุบาสิกาบริษัท ก็เรียกว่าสร้างศาสนบุคคลให้มีคุณค่าทั้งตัวเองและมีคุณค่าแก่การพระศาสนา ศาสนพิธี ก็หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ ศาสนพิธีก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้ามีศาสนธรรม ศาสนบุคคล และศาสนวัตถุ แล้วไม่มีศาสนพิธีก็ไม่ครบในองค์ทั้งสี่

      การนำศาสนธรรม นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศเผยแผ่ หรือจะพูดกันอีกทีหนึ่งว่า นำธรรมะที่หลวงพ่อวัดปากน้ำได้รู้ ได้เห็น ที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง มาชี้แจง แสดง เปิดเผย ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบ และจะได้สังเกตใจของตนเองนั้นว่า เรามีขันธมารเกิดขึ้นมาแล้ว ก็เรียกว่าร่างกายนี้ก็เป็นมาร ทุกข์ก็เป็นมาร นอกจากนั้นจิตสังขารของเราท่านทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มี เป็นอกุศลก็มี ในทำนองนี้ ต่อจากนั้นศาสนบุคคลก็มีจำนวนมากมายสุดที่จะนับจะประมาณได้ และศาสนพิธีก็ได้ทำกันมาตามลำดับจนตราบกระทั่งถึงวันนี้

      อาตมภาพในนามของพระสงฆ์ส่วนหนึ่งก็ขออนุโมทนากับหลวงพ่อธัมมชโย และหลวงพ่อทัตตชีโว  และพระเถรานุเถระทั้งหลายที่เป็นมวลสมาชิกของวัดพระธรรมกายและทั่วโลก ที่ได้เป็นศาสนทายาทสืบต่อศาสนธรรมคำสอนนี้ให้ตั้งมั่นเป็นจิรัฐิติกาลยาวนานต่อไป ขออนุโมทนากายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตของท่านทั้งหลาย ที่ร่วมกันหวนรำลึกถึงสถานที่ก่อเกิดขึ้นแห่งกายมนุษย์ของหลวงพ่อพระมงคลเทพมุนี หลวงพ่อวัดปากน้ำ และจะได้ไปยังสถานที่ก่อเกิดกายธรรมที่วัดโบสถ์บน บางคูเวียง สืบต่อไป ขออนุโมทนากับวัดพระธรรมกาย ขออนุโมทนากับภิกษุทั้งหลายที่มาร่วมประชุม ณ สถานที่นี้ ขอบใจพระภิกษุที่ได้เป็นคณะธรรมยาตราเดินด้วยจิตอันสงบกาย ใจเป็นธรรม ไม่เดือดร้อนแก่ตนเอง ขออนุโมทนากับอุบาสกอุบาสิกาผู้มีใจใสสะอาดเหมือนเครื่องแต่งกายชุดขาวด้วย และขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านที่มีใจเป็นกุศลจงประสบพบแต่สิ่งที่เป็นความสุขกาย สุขใจให้หลีกพ้นจากภัยในวัฏสงสาร ได้เข้าสู่พระนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ
 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร