วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ หยุดยึดมั่น หยุดถือมั่น

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

หยุดยึดมั่น หยุดถือมั่น

หยุดยึดมั่น หยุดถือมั่น


สพฺพโส นามรูปสฺมึ          ยสฺส นตฺถิ มมายิตํ
อสตา จ น โสจติ             ส เว ภิกฺขูติ วุจฺจติ

ผู้ใดไม่มีความยึดถือว่าของเราในนามรูปทั้งปวง
และผู้ใดย่อมไม่เศร้าโศกเพราะนามรูปที่ไม่มีอยู่ผู้นั้นแลเรียกว่าภิกษุ

(ขุ.ธ. ๒๕/๖๕)

สรรพสิ่งในภพสามย่อมไม่เที่ยง มีความแปรผันเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นตัวเรา ตัวใคร สิ่งใด สัตว์ใด ก็เป็นเช่นนี้
หากใครไปยึดติดกับสิ่งที่มีความแปรผันไม่เที่ยงแท้
ก็ย่อมประสบทุกข์เป็นธรรมดา
การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่เที่ยง มันก็ทุกข์ดี ๆ นี่เอง
ดังนั้น ถ้ายึดมั่นก็เป็นทุกข์ ถ้าถือมั่นก็เศร้าโศก
ไม่ยึดมั่นก็ไม่ทุกข์ ไม่ถือมั่นก็ไม่เศร้าโศก
หยุดยึดมั่นก็หยุดทุกข์ หยุดถือมั่นก็หยุดเศร้าโศก
หยุดยึดถือ หยุดยึดติด หยุดยึดมั่น หยุดถือมั่น
หยุดใจให้บริสุทธิ์ ใจจึงไม่ทุกข์ ไม่เศร้าโศกกับสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง
ใจจึงหยุดสู่ของจริงภายในอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
สู่ธรรมะภายในที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง
ได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร
ได้กระทำพระนิพพานให้แจ้งอย่างน่าชื่นชม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๖๐ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร