การดับตัณหาให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเลยนั้น ชื่อว่า ทุกขนิโรธเป็นการดับเสียซึ่งกองทุกข์ทั้งปวง
...อ่านต่อ
เลิกขวนขวายกิเลสกามและวัตถุกามเสียเถิด จึงจะประเสริฐเอาตัวรอดได้
...อ่านต่อ
บุคคลที่บรรลุพระนวโลกุตรธรรมนั้น ย่อมประกอบด้วยความสุข
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาปรารถนาจะพิจารณาให้เห็นความสกปรก ไม่บริสุทธิ์ ไม่สวยงามในรูปกาย
...อ่านต่อ
สัตว์ทั้งหลายที่ยินดีด้วยกามราคะ ย่อมเกี่ยวข้องอยู่ด้วยกามราคะ
...อ่านต่อ
ตัณหาออกเป็น 3 ประการ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
...อ่านต่อ
กองทุกข์เหล่านี้เปรียบประดุจพื้นแผ่นดินอันเป็นที่เกิดแห่งพฤกษชาตินานาพันธุ์
...อ่านต่อ
ปัญจุปาทานักขันธา เพราะเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ทั้งปวง มีชาติทุกข์เป็นต้น
...อ่านต่อ
อันบุคคลที่ปรารถนาอารมณ์ทั้ง 5 หากได้ไปนอนไปนั่งด้วย
...อ่านต่อ
ครั้นเมื่อบุคคลได้ประสบอารมณ์ทั้งห้า ก็ย่อมจะมีจิตเป็นทุกข์
...อ่านต่อ
ทุกข์อันใดที่ทำให้บังเกิดสะอื้นอาลัยด้วยความคับแค้นใจ
...อ่านต่อ
ความทุกข์อันใดที่ทำให้สัตว์รู้สึกเคืองแค้นแน่นอุราปราศจากความสบาย
...อ่านต่อ
ความทุกข์ที่ทำให้จิตใจ ลดหดหู่ ทอดถอนใจอันเนื่องมาจากโรคาพาธ
...อ่านต่อ
ปริเทวทุกข์มีอาการให้ร้องไห้ร่ำไห้พิรี้พิไร
...อ่านต่อ
ภาวะอันกระทำให้น้ำจิตแห่งเราท่านทั้งหลายเดือดร้อนระส่ำระสาย
...อ่านต่อ
เมื่อใกล้จะถึงมรณกาล เตโชธาตุ คือธาตุไฟภายในสรีรกายของสัตว์นั้นจะร้อนแรงขึ้น
...อ่านต่อ
พยาธิทั้งหลายซึ่งทำให้ร่างกายมีลักษณะอาการว่า เจ็บไข้ เหน็ดเหนื่อย
...อ่านต่อ
ชราทุกข์ก็อุปมาเหมือนน้ำท่วมป่าแล้วพัดพากิ่งไม้ใบไม้
...อ่านต่อ
ชาติทุกข์นี้บังเกิดแต่สัตว์ทั้งหลายที่ถือปฏิสนธิขึ้นมา
...อ่านต่อ
สัตวโลกทั้งหลายไม่ว่าหญิงหรือชาย ล้วนหลีกหนีกองทุกข์นี้ไปไม่พ้น
...อ่านต่อ
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาอริยสัจแต่ละข้อ ๆ ย่อมมีอรรถหรือเนื้อความครบทั้ง 4 ประการ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร