คุณธรรมที่จะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาว อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในโลกนี้ และเมื่อละโลกไปแล้ว
...อ่านต่อ
คำพูดที่ไพเราะเสนาะโสต ใครๆ ก็อยากฟัง และเป็นทางมาแห่งความเลื่อมใสของผู้ฟัง
...อ่านต่อ
การฝึกสติ และสัมปชัญญะที่ดีที่สุด คือ ฝึกกรรมฐาน หรือกำหนดจิต
...อ่านต่อ
มนุษย์เรานั้น ไม่ค่อยสังเกตุการแก่ หรือการเปลี่ยนแปลง ในสรีระของตัวเอง
...อ่านต่อ
เป็นคุณธรรมพื้นฐานของนักปราชญ์บัณฑิต มนุษย์ทุกคนจะต้องมีประจำใจ
...อ่านต่อ
วาจาที่เป็นคำจริงประกอบด้วยประโยชน์ แม้เปล่งด้วยสำเนียงภาษาใด ก็นับว่าเป็นวาจาสุภาษิตที่น่าฟัง
...อ่านต่อ
วาจาสุภาษิต ไม่ว่าจะพูดด้วยถ้อยคำสำเนียงภาษาใด วาจานั้นย่อมเป็นวาจาชั้นสูง
...อ่านต่อ
หากมนุษย์ไม่มีศีลเลย ก็หมดความเป็นมนุษย์ หมดความสงบ และความสุข
...อ่านต่อ
การแสวงหาปัญญาความรู้ในโลกนี้ มีมากมายหลายแขนง แต่ส่วนมากก็มักจะเป็นปัญญาความรอบรู้
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาที่สามารถพาตัวเองให้หลุดพ้นจากภพทั้งสามไปได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด
...อ่านต่อ
ผู้มีศิลปะ ถึงแม้ร่างกายไม่สมประกอบ หากสามารถนำศิลปะนั้นมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมสร้างฐานะให้กับตนเองได้
...อ่านต่อ
เราได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ทำให้เราสามารถประกอบกิจการงานต่างๆ ได้ กลางคืนเราได้รับแสงสว่างจากดวงจันทร์ หรือดวงไฟ
...อ่านต่อ
โบราณได้กล่าวไว้ว่า มีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน เพราะปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐเป็นของจำเพาะบุคคล ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะถูกขจัดด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
ในยามที่มีเหตุการณ์คับขัน ผู้มีปัญญาเท่านั้น ที่จะนำพาตนและผู้อื่น ให้พ้นจากความทุกข์ไปได้
...อ่านต่อ
มารดาเลี้ยงดูบุตร ต้องคอยห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ทุกอย่าง แม้ในยามเจ็บป่วย ก็ยังอาศัยมารดาเป็นผู้ดูแลรักษา มารดาจึงเปรียบเสมือนมิตรในเรือน
...อ่านต่อ
ไม่ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้ สัตว์ที่ไปสู่สุคติและทุคติ หรือเป็นสัตว์ประณีตและเลว ก็จักไม่มีในมนุษยโลกนี้
...อ่านต่อ
บุญนิธิ หมายถึง ขุมทรัพย์อันประเสริฐ ที่อำนวยผลทั้งโลกิยทรัพย์และอริยทรัพย์ บุญที่สั่งสมไว้มากๆ
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาแท้จริง ไม่ใช่วัดกันที่เชาว์ปัญญาในการศึกษาเล่าเรียน หรือความรู้ความสามารถในการทำงานเท่านั้น
...อ่านต่อ
อุปสรรค แปลว่า สิ่งขวางกั้นการทำความดีของเรา อีกนัยหนึ่งว่า อุปสรรค แปลว่า เข้าใกล้สวรรค์ ใกล้ความสุขและความสำเร็จ ดังนั้นเมื่อพบเจออุปสรรค ก็ให้ดีใจเถิดว่า เราใกล้จะประสบความสำเร็จ
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาต้องมีเป้าหมายชีวิต เพื่อเป็นตัวกำหนดว่า เราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใด จะได้ฝึกฝนตนเองไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
...อ่านต่อ
การปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านผู้รู้ ถือเป็นทางรอดปลอดภัยของชีวิต และเป็นหนทางสู่ความเจริญรุ่งเรือง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร