คนจะก้าวหน้าพัฒนาได้จะต้องมีวินัย หัวใจอันดับแรกคือวินัยเรื่องเวลา
...อ่านต่อ
คนที่ยอมรับคนอื่น เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ก็สามารถแก้ได้ไม่ยาก
...อ่านต่อ
ความอดทน เบื้องต้นต้องมีแรงฮึดสู้ก่อน อย่ายอมถอย
...อ่านต่อ
ความเคารพดูเหมือนง่าย แต่ความจริงไม่ง่าย ครูบาอาจารย์ พระพี่เลี้ยง หรือผู้ที่อยู่ในฐานะที่เราควรจะเคารพ
...อ่านต่อ
ต้องมีความเคารพครูบาอาจารย์ มีครูบาอาจารย์อยู่ในใจ
...อ่านต่อ
ชีวิตการสร้างบารมี ต้องเดินหน้าสู้อย่างเดียว ไม่มีถอย
...อ่านต่อ
เมื่อมีเรื่องหนักๆ ต้องอยู่ใกล้กัลยาณมิตร อยู่ใกล้กับผู้ที่มีความคิดความอ่านที่เป็นมาตรฐาน
...อ่านต่อ
แผลทางใจกับแผลทางกายไม่เหมือนกัน คนจะตายหรือไม่ ขึ้นอยู่กับบาดแผลขนาดไหน
...อ่านต่อ
ผู้ที่หายไปจากเส้นทางการสร้างบารมี ส่วนใหญ่เป็นเพราะ ๒ สาเหตุ คือ
...อ่านต่อ
คนส่วนหนึ่งที่ประเมินตัวเองสูงเกินไป มีความรู้สึกว่า เราน่าจะได้รับการยอมรับมากกว่านี้
...อ่านต่อ
สร้างบารมีเป็นหมู่คณะใหญ่ สิ่งที่สำคัญ คือ ความยุติธรรม
...อ่านต่อ
คนแต่ละคนล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง จะโดยแสดงออกหรือไม่ก็ตาม
...อ่านต่อ
บางคนคิดว่า ตนเองเป็นคนจริงใจบริสุทธิ์ใจ คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น
...อ่านต่อ
บางคนเป็นมีลักษณะเก็บกด คือ ดูภายนอกเผินๆ เหมือนไม่มีอะไร
...อ่านต่อ
คนที่ใจบาปเป็นปกติ เหมือนผ้าสีดำผืนหนึ่ง เอาอะไรมาป้าย ก็เหมือนกับสีไม่เปลี่ยน
...อ่านต่อ
ในระหว่างที่ใจตก มีหลักอยู่ว่า.. ใจตกหรือไม่นั้น สัมพันธ์กับบุญในตัว
...อ่านต่อ
มีหลักการข้อหนึ่งของโยนิโสมนสิการ คนเรามีกาย วาจา ใจ ซึ่งเนื่องถึงกัน
...อ่านต่อ
โยนิโสมนสิการ คือ การทำไว้ในใจโดยแยบคาย แต่ถ้าว่าโดยเนื้อหา ก็คือ ให้คิดเป็น รู้จักคิด
...อ่านต่อ
เราเองอยู่ในวัด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Super กัลยาณมิตร แต่บางทีเหลียวซ้ายแลขวา
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรจึงจะให้สร้างบารมีได้ตลอดรอดฝั่งและมีความสุขได้.. หลักง่ายๆ
...อ่านต่อ
การที่ทุกคนมาสร้างบารมีร่วมกัน แม้เวลาจะผ่านไป สิบปี ยี่สิบปี สามสิบปี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร