๑. โสวจัสสตา ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่า ๒. กัลยาณมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรดี
...อ่านต่อ
๑. โทวจัสสตา ความเป็นผู้ว่ายากสอนยาก ๒. ปาปมิตตตา ความเป็นผู้มีมิตรชั่ว
...อ่านต่อ
๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. กุสลสฺสูปสมฺปทา
...อ่านต่อ
๑. อิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ ๒. อาเทศนาปาฏิหาริย์
...อ่านต่อ
“หากว่า นรชนกล่าวพุทธพจน์อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก แต่เป็นผู้ประมาท ไม่ประพฤติตามพระพุทธพจน์นั้น
...อ่านต่อ
ความสำเร็จ ต้องใช้ความพยายาม และต้องสร้างความเชื่อมั่น ในตัวเอง เพื่อให้กำลังใจตัวเองก่อน
...อ่านต่อ
ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยาก ละเอียดยิ่งนัก มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่
...อ่านต่อ
การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งเดียว ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้น
...อ่านต่อ
ถ้าแผลไม่มีที่ฝ่ามือ บุคคลพึงนำยาพิษไปได้ เพราะยาพิษไม่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผล
...อ่านต่อ
ภาวนา" แปลว่า การฝึกอบรมจิตใจให้นิ่ง สงบ เข้มแข็ง อดทน อดกลั้น และข่มกิเลสตัณหา
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสความสุขของผู้ครองเรือน 4 ประการ คือ
...อ่านต่อ
ความเพียร ควรทำในวันนี้ ใครเลยจะรู้ว่า ความตายจักมีในวันพรุ่งนี้
...อ่านต่อ
การทำบุญ จะทำมากหรือน้อย ให้ทำบ่อยๆ จะเกิดความเคยชินไปเอง
...อ่านต่อ
ผู้เข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ
...อ่านต่อ
ลาภทั้งหลาย มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง
...อ่านต่อ
ทุกคนเมื่อตายไปแล้ว ไม่สามารถนำอะไรติดตัวไปได้ แม้แต่เงินบาทเดียว
...อ่านต่อ
เวรของผู้จองเวร ย่อมไม่ระงับ เวรของผู้ไม่จองเวร ย่อมระงับได้” ขุททกนิกาย ธรรมบท
...อ่านต่อ
“ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง หรือข้าวของ ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่ง มีอยู่ ทาสกรรมกร
...อ่านต่อ
ความดีสามารถจำแนกออกเป็น 10 ประการด้วยกัน เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ
...อ่านต่อ
ว่าด้วย ศีล สมาธิ ปัญญาทุกคนเมื่อเกิดมา ล้วนมีศีลติดตัวมาตั้งแต่เกิด แม้ยังไม่ได้รับศีล
...อ่านต่อ
ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง หรือข้าวของ ที่หวงแหนอย่างใดอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร