ความรู้ทางธรรม คือแหล่งกำเนิดแห่งปัญญา หนุ่มสาวทุกคนจะต้องได้รับการปลูกฝังอบรมให้มีความรู้ทางธรรม
...อ่านต่อ
มีวินัยในการใช้ทรัพย์ ใครก็ตามที่ขาดวินัยในการใช้ทรัพย์ ย่อมประสบปัญหาเดือดร้อนและทุกข์ใจมิได้ขาด
...อ่านต่อ
บุตร จะมีนิสัยดีได้ ก็เพราะได้รับการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิตลอดจนคุณธรรมอื่นๆจากพ่อแม่ของตน
...อ่านต่อ
ฐานะที่เป็นรัฐบาลสาระสำคัญของหน้าที่ในข้อนี้ แทนที่จะเป็นเรื่องการหาคู่ครอง รัฐจะต้องเข้าไปช่วยให้การศึกษาอบรมแก่ประชาชน
...อ่านต่อ
แนวนโยบายของรัฐเกี่ยวกับเครือข่ายกัลยาณมิตรถ้าเครือข่ายกัลยาณมิตรเป็นนโยบายระดับชาติ
...อ่านต่อ
ทำไมการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรต้องเป็นนโยบายระดับชาติมีเหตุผลสำคัญอย่างน้อย 5 ประการ คือ
...อ่านต่อ
เหตุที่ต้องมีผู้จุดประกายให้เกิดเครือข่ายกัลยาณมิตร สถาบันได้ล้มลงไปพังพาบจนยากที่จะรวมกันทำงานเป็นเครือข่าย
...อ่านต่อ
ในสังคมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดสังคมที่นักศึกษาสังเกตเห็นเองอีกมากมาย ถามว่าปัญหาสังคมเหล่านั้นเกิดจากความเห็นผิด
...อ่านต่อ
สภาพสังคมปัจจุบัน แต่ละคนก็อดไม่ได้ที่จะปรารภด้วยความอนาทรร้อนใจ ในพฤติกรรมของผู้คนในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
ถ้าเครือข่ายมีเฉพาะวัดกับโรงเรียน โดยไม่มีบ้านเข้าไปเป็นเครือข่ายด้วย แม้นักเรียนจะมีความรู้ทางโลก และทางธรรมเป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
บ้านกับโรงเรียนเพียง 2 สถาบัน ย่อมหมายความว่าผู้คนในสังคมได้รับการศึกษาทางโลกเป็นส่วนใหญ่ มีการศึกษาทางธรรมเป็นส่วนน้อย
...อ่านต่อ
เครือข่ายกัลยาณมิตรมีการพึ่งพากันเฉกเช่นอุปกรณ์ "สามขา" แต่ละขาต่างมีแรงพยุงซึ่งกันและกันให้ตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นดิน
...อ่านต่อ
เหตุใดเครือข่ายกัลยาณมิตรจึงเอื้อให้ทิศ 6สามารถปฏิบัติหน้าที่โดยไม่บกพร่องจุดสำคัญเริ่มที่ทิศเบื้องบน
...อ่านต่อ
เครือข่ายกัลยาณมิตร หมายถึงเครือข่ายคนดี หรือเครือข่ายมิตรแท้ที่ได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งแล้วในบทที่ 3 ในเรื่อง อุอาก
...อ่านต่อ
ถ้านักศึกษาจะตั้งใจวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งความล้มเหลว ของทิศ 6 ก็จะได้พบเค้าเงื่อนอยู่หลายประการ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ทิศ 6 ของแต่ละคนทำหน้าที่รับผิดชอบในการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิ ให้เข้าไปอยู่ในใจของคนเรา
...อ่านต่อ
การถ่ายทอดความดีซึ่งกันและกัน การปลูกฝังด้วยวิธีนี้เหมาะกับผู้ใหญ่โดยทั่วไป ซึ่งเข้าอาชีพ การงาน
...อ่านต่อ
การปลูกฝังธรรมะภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี เพื่อเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การปลูกฝังธรรมะภาคปฏิบัติ
...อ่านต่อ
การปลูกฝังลักษณะนิสัยควบคู่กับการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การปลูกฝังด้วยวิธีนี้เหมาะกับเด็กระดับอนุบาลและประถมต้น
...อ่านต่อ
การปลูกฝังให้เกิดเป็นลักษณะนิสัย การปลูกฝังด้วยวิธีนี้ เหมาะกับเด็กทารกทั่วไป ขณะที่ยังไม่เข้าโรงเรียน
...อ่านต่อ
แบบแผนหรือกระบวนการปลูกฝังอบรมสัมมาทิฏฐิควรทำอย่างไร
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล