อาหารพร้อมหน้ากันทุกวัน ถ้าไม่สามารถทำได้ทั้ง 3 มื้อ ก็ต้องทำให้ได้ในมื้อเย็นทุกๆ วันการที่สมาชิกในครอบครัว
...อ่านต่อ
การดูแลรักษาทุกซอกทุกมุมของบ้านให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ มีการตกแต่งให้น่าดูสวยงาม และเหมาะ สม บุตรธิดา
...อ่านต่อ
บุคคลเป็นที่สบาย ในที่นี้มีสาระสำคัญอยู่ที่ ต้องมีความเคารพนับถือ เชื่อฟัง ยกย่องให้เกียรติกันระหว่าง สมาชิกในครอบครัว
...อ่านต่อ
ธรรมะเป็นที่ สบาย ในที่นี้มุ่งเน้นถึงการที่ สมาชิกในครอบครัว มีสัมมาทิฏฐิอย่างแท้จริงการที่คนเราจะมีสัมมาทิฏฐิได้จริง
...อ่านต่อ
จาก 3 บทที่ผ่านมา ได้กล่าวแล้วว่า บุคคลที่จะมีคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการนั้น ต้องเริ่มจากการมีคุณสมบัติพื้นฐาน
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐินั้นเปรียบได้กับวัชพืช เพราะไม่ต้องปลูกฝังก็สามารถงอกงามขึ้นได้เอง และเป็นเหตุปัจจัยให้คนเราคิดผิด
...อ่านต่อ
การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ มีแนวคิด และหลักการที่จะต้องยึดเป็นหลัก
...อ่านต่อ
หลักธรรมแม่บทอาจมีอยู่หลายหมวดด้วยกัน แต่ทุกหมวด ต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ในการส่งเสริมความเข้าใจ
...อ่านต่อ
การพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" ของผู้ให้การปลูกฝังอบรมการพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" หมายถึงอะไร
...อ่านต่อ
สาเหตุที่ต้องมีการพันาคุณสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิต ก็เพราะว่าผู้มีหน้าที่ให้การอบรมในสังคมไทยจำนวนมาก
...อ่านต่อ
ผลเสียของปฏิกิริยาดังกล่าวของผู้ใหญ่ นอกจากจะไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกของเด็กๆ
...อ่านต่อ
ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ไม่ยินดีในการตอบคำถาม
...อ่านต่อ
มีธรรมะอยู่หมวดหนึ่ง ซึ่งผู้ใหญ่ยังบกพร่องในการทำหน้าที่ของตน จำเป็นจะต้องศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่ของพ่อแม่
...อ่านต่อ
เหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกๆ เคารพและเชื่อฟังคำของพ่อแม่ก็คือ คำสั่งสอนทุกเรื่อง พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
...อ่านต่อ
โยนิโสมนสิการ หมายความว่า "ตรองคำครู" เมื่อเด็กๆ ได้ฟังคำสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับทางโลก หรือทางธรรมก็ตาม
...อ่านต่อ
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม คือ "ทำตามคำครู" หมายความว่า เมื่อเข้าใจเรื่องที่ได้รับฟัง จนได้ข้อสรุปด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วว่าอะไร
...อ่านต่อ
การปลูกฝังภาคปฏิบัติการปลูกฝังภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์สำคัญของการปลูกฝังภาคปฏิบัติ
...อ่านต่อ
ถ้าการปลูกฝังภาคปฏิบัติ ดำเนินไปตามหลักธรรมแม่บทและหลักการที่ได้กล่าวมาแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิผล 2 ประการ
...อ่านต่อ
เมื่อได้ยินคำว่าจิตวิทยา ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งตกใจ เพราะจิตวิทยาในที่นี้ เป็นเรื่องธรรมชาติการเรียนรู้ของ "จิต" แม้ผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
...อ่านต่อ
การปลูกฝังภาคทฤษฎี หมายถึงการจัดการเรียนการ อน หลักธรรมแม่บท ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ
...อ่านต่อ
หลักธรรมแม่บทต่างๆ ที่นำมาเฉลี่ยลงในหลักสูตรวิชาศีลธรรมสำหรับแต่ละระดับชั้น จะมีหลักธรรมอยู่กี่หมวดก็ตาม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร