บรรยากาศเป็นที่สบาย หมายถึงบรรยากาศที่จะทำให้ มาชิกในครอบครัวทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจมีความสุข และรักบ้าน
...อ่านต่อ
ต้องปลูกฝังธรรมะให้แก่เด็กตั้งแต่วัยอนุบาล เช่น การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน การเล่าหรืออ่านธรรมะให้เด็กฟังก่อนนอน
...อ่านต่อ
ต้องฝึกกิริยามารยาทตั้งแต่เด็กเริ่มรู้ความ เช่น การกราบไหว้พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายตลอดจนผู้ใหญ่โดยทั่วไป
...อ่านต่อ
ต้องเพาะนิสัยที่ดีมีระเบียบวินัยตั้งแต่ยังเป็นทารก ไม่ว่าผู้เป็นพ่อแม่หรือใครก็ตาม ที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูทารก
...อ่านต่อ
โดยทั่วไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่บุตรลืมตามาดูโลก บุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของบุตรทุกคนก็คือมารดาบิดา
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในสังคมได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิกันอย่างทั่วถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีการในการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ
...อ่านต่อ
ป็นที่เข้าใจกันดีโดยทั่วไปว่า คนเรานับตั้งแต่ลืมตามาดูโลก ก็จำเป็นต้องได้รับวัคซีนหลายชนิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
...อ่านต่อ
สำหรับแหล่งข้อมูลการค้นคว้าภาคทฤษฎีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนตามเมืองใหญ่จะหาได้ง่าย
...อ่านต่อ
การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควรดำเนินการแบบแบ่งกลุ่มอภิปราย มิใช่แบ่งกลุ่มรายงาน กล่าวคือ การเรียนการ
...อ่านต่อ
หลักธรรมแม่บทต่างๆ ที่นำมาเฉลี่ยลงในหลักสูตรวิชาศีลธรรมสำหรับแต่ละระดับชั้น จะมีหลักธรรมอยู่กี่หมวดก็ตาม
...อ่านต่อ
การปลูกฝังภาคทฤษฎี หมายถึงการจัดการเรียนการ อน หลักธรรมแม่บท ซึ่งได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อ
...อ่านต่อ
เมื่อได้ยินคำว่าจิตวิทยา ท่านผู้อ่านอย่าเพิ่งตกใจ เพราะจิตวิทยาในที่นี้ เป็นเรื่องธรรมชาติการเรียนรู้ของ "จิต" แม้ผู้ไม่รู้หนังสือก็สามารถเข้าใจได้โดยง่าย
...อ่านต่อ
ถ้าการปลูกฝังภาคปฏิบัติ ดำเนินไปตามหลักธรรมแม่บทและหลักการที่ได้กล่าวมาแล้ว ย่อมจะก่อให้เกิดประสิทธิผล 2 ประการ
...อ่านต่อ
การปลูกฝังภาคปฏิบัติการปลูกฝังภาคปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์อย่างไรวัตถุประสงค์สำคัญของการปลูกฝังภาคปฏิบัติ
...อ่านต่อ
ปฏิบัติสมควรแก่ธรรม คือ "ทำตามคำครู" หมายความว่า เมื่อเข้าใจเรื่องที่ได้รับฟัง จนได้ข้อสรุปด้วยตนเองเรียบร้อยแล้วว่าอะไร
...อ่านต่อ
โยนิโสมนสิการ หมายความว่า "ตรองคำครู" เมื่อเด็กๆ ได้ฟังคำสอนต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับทางโลก หรือทางธรรมก็ตาม
...อ่านต่อ
เหตุปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ลูกๆ เคารพและเชื่อฟังคำของพ่อแม่ก็คือ คำสั่งสอนทุกเรื่อง พ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน
...อ่านต่อ
มีธรรมะอยู่หมวดหนึ่ง ซึ่งผู้ใหญ่ยังบกพร่องในการทำหน้าที่ของตน จำเป็นจะต้องศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการทำหน้าที่ของพ่อแม่
...อ่านต่อ
ถ้าวิเคราะห์อย่างละเอียดลึกซึ้งแล้ว อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุที่พ่อแม่ผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ที่ไม่ยินดีในการตอบคำถาม
...อ่านต่อ
ผลเสียของปฏิกิริยาดังกล่าวของผู้ใหญ่ นอกจากจะไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงออกของเด็กๆ
...อ่านต่อ
สาเหตุที่ต้องมีการพันาคุณสมบัติแห่งความเป็นบัณฑิต ก็เพราะว่าผู้มีหน้าที่ให้การอบรมในสังคมไทยจำนวนมาก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล