การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ควรดำเนินการแบบแบ่งกลุ่มอภิปราย มิใช่แบ่งกลุ่มรายงาน กล่าวคือ การเรียนการ
...อ่านต่อ
สำหรับแหล่งข้อมูลการค้นคว้าภาคทฤษฎีในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนตามเมืองใหญ่จะหาได้ง่าย
...อ่านต่อ
ป็นที่เข้าใจกันดีโดยทั่วไปว่า คนเรานับตั้งแต่ลืมตามาดูโลก ก็จำเป็นต้องได้รับวัคซีนหลายชนิดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรจึงจะทำให้คนในสังคมได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิกันอย่างทั่วถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำวิธีการในการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ
...อ่านต่อ
โดยทั่วไปแล้ว นับตั้งแต่วันที่บุตรลืมตามาดูโลก บุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของบุตรทุกคนก็คือมารดาบิดา
...อ่านต่อ
การเก็บเป็นทรัพย์ละเอียด คือ การเปลี่ยนทรัพย์นั้นเป็นบุญด้วยการบริจาคเป็นทาน หรือ สงเคราะห์บุคคลต่างๆ เป็นต้นว่า
...อ่านต่อ
ไม่แสวงหาพัสดุที่หายไป ไม่ซ่อมแซมพัสดุที่เก่าคร่ำคร่า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคใช้ สอย
...อ่านต่อ
อาจมีผู้สงสัยว่า การที่ตัวเราศึกษาและปฏิบัติธรรม รู้จักอบรมตนเอง และบุตรธิดาของตนให้เป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิ เข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงหลักการ และวิธีปฏิบัติในการสร้างเครือข่ายคนดีไว้ในหลายพระสูตร
...อ่านต่อ
ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น ได้แก่ การชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติดังที่เราปฏิบัติอยู่ด้วย เช่น ชักชวนให้ศึกษา และฟังธรรม
...อ่านต่อ
มีเครือข่ายคนดีเป็นรั้วบ้านถ้าผู้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับเรามีรั้วบ้านที่จะคุ้มครองป้องกันบ้านของเราปลอดภัย
...อ่านต่อ
เป็นโอกาสดีแห่งการบรรลุเป้าหมายชีวิต การมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีผู้คนเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
คนดีคือขุมทรัพย์ที่เปียมด้วยความเอื้ออาทร บุคคลที่ชื่อว่าเป็นคนดี หรือกัลยาณมิตรก็เพราะสร้างแต่กรรมดี
...อ่านต่อ
ในการทำมาหากินก็สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความสุจริต พ้นจากการทำมาหากินแล้วก็มุ่งสั่ง สมบุญบารมี
...อ่านต่อ
สาระสำคัญของ "ใช้เป็น" คืออะไรสาระสำคัญของการใช้เป็น ตามที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ใน ทีฆชาณุสูตร อาจแบ่งได้เป็น2 ประการ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีปฏิบัติไว้ 5 ประการ1 คือ
...อ่านต่อ
ใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง คือ
...อ่านต่อ
ใช้ทรัพย์ทำบุญกับเนื้อนาบุญ หมายถึงการถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
...อ่านต่อ
เครือข่ายกัลยาณมิตร คือกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จทั้งปวงก่อนอื่นต้องขอทบทวนความเข้าใจ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างมิตรแท้ 4 กลุ่ม และมิตรเทียม4 กลุ่ม ดังนี้
...อ่านต่อ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสุดจะนับจะประมาณมิได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงพฤติกรรมของ มิตรเทียม และมิตรแท้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร