การพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" ของผู้ให้การปลูกฝังอบรมการพัฒนาคุณสมบัติแห่งความเป็น "บัณฑิต" หมายถึงอะไร
...อ่านต่อ
หลักธรรมแม่บทอาจมีอยู่หลายหมวดด้วยกัน แต่ทุกหมวด ต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ในการส่งเสริมความเข้าใจ
...อ่านต่อ
การปลูกฝังคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการ มีแนวคิด และหลักการที่จะต้องยึดเป็นหลัก
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐินั้นเปรียบได้กับวัชพืช เพราะไม่ต้องปลูกฝังก็สามารถงอกงามขึ้นได้เอง และเป็นเหตุปัจจัยให้คนเราคิดผิด
...อ่านต่อ
จาก 3 บทที่ผ่านมา ได้กล่าวแล้วว่า บุคคลที่จะมีคุณสมบัติของคนดีที่โลกต้องการนั้น ต้องเริ่มจากการมีคุณสมบัติพื้นฐาน
...อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 2 มีอยู่ 4 ประการเหมือนกัน คือสัทธาสัมปทาสีลสัมปทา จาคสัมปทา และปัญญาสัมปทา
...อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 1 มีอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในหมู่ชาวพุทธไทยตั้งแต่สมัยโบราณ กาล
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐินั้น แม้ไม่มีการปลูกฝังอบรม ก็สามารถเกิดขึ้น และมีอำนาจเหนือความคิดจิตใจของผู้คนได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
แม้วัตถุประสงค์สำคัญของตะแกรงกายสิทธิ์ จะอยู่ที่การใช้สำรวจดูว่าใครเป็นมิตรเทียม ใครเป็นมิตรแท้ก็ตาม
...อ่านต่อ
เราจะต้องใช้ตะแกรงกายสิทธิ์อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดการที่เราใช้ตะแกรงกายสิทธิ์ไปร่อนทิ้งพฤติกรรมมิตรเทียม
...อ่านต่อ
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสุดจะนับจะประมาณมิได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงพฤติกรรมของ มิตรเทียม และมิตรแท้
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงลักษณะที่แตกต่างกันระหว่างมิตรแท้ 4 กลุ่ม และมิตรเทียม4 กลุ่ม ดังนี้
...อ่านต่อ
เครือข่ายกัลยาณมิตร คือกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จทั้งปวงก่อนอื่นต้องขอทบทวนความเข้าใจ
...อ่านต่อ
ใช้ทรัพย์ทำบุญกับเนื้อนาบุญ หมายถึงการถวายจตุปัจจัยไทยทานแก่พระสงฆ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
...อ่านต่อ
ใช้ทรัพย์ทำพลี 5 อย่าง คือ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงวิธีปฏิบัติไว้ 5 ประการ1 คือ
...อ่านต่อ
สาระสำคัญของ "ใช้เป็น" คืออะไรสาระสำคัญของการใช้เป็น ตามที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงไว้ใน ทีฆชาณุสูตร อาจแบ่งได้เป็น2 ประการ
...อ่านต่อ
ในการทำมาหากินก็สามารถประกอบอาชีพได้ด้วยความสุจริต พ้นจากการทำมาหากินแล้วก็มุ่งสั่ง สมบุญบารมี
...อ่านต่อ
คนดีคือขุมทรัพย์ที่เปียมด้วยความเอื้ออาทร บุคคลที่ชื่อว่าเป็นคนดี หรือกัลยาณมิตรก็เพราะสร้างแต่กรรมดี
...อ่านต่อ
เป็นโอกาสดีแห่งการบรรลุเป้าหมายชีวิต การมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีผู้คนเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
มีเครือข่ายคนดีเป็นรั้วบ้านถ้าผู้คนในหมู่บ้านหรือชุมชนของเราเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิก็เท่ากับเรามีรั้วบ้านที่จะคุ้มครองป้องกันบ้านของเราปลอดภัย
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล