เราจะต้องใช้ตะแกรงกายสิทธิ์อย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดการที่เราใช้ตะแกรงกายสิทธิ์ไปร่อนทิ้งพฤติกรรมมิตรเทียม
...อ่านต่อ
แม้วัตถุประสงค์สำคัญของตะแกรงกายสิทธิ์ จะอยู่ที่การใช้สำรวจดูว่าใครเป็นมิตรเทียม ใครเป็นมิตรแท้ก็ตาม
...อ่านต่อ
มิจฉาทิฏฐินั้น แม้ไม่มีการปลูกฝังอบรม ก็สามารถเกิดขึ้น และมีอำนาจเหนือความคิดจิตใจของผู้คนได้ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 1 มีอยู่ 4 ประการ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในหมู่ชาวพุทธไทยตั้งแต่สมัยโบราณ กาล
...อ่านต่อ
วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายชีวิตระดับที่ 2 มีอยู่ 4 ประการเหมือนกัน คือสัทธาสัมปทาสีลสัมปทา จาคสัมปทา และปัญญาสัมปทา
...อ่านต่อ
ต้องหมั่นเพิ่มพูนหาความรู้ให้ทันสมัย หมายถึงการหมั่นขวนขวายหาความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ไว้ใช้ในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร
...อ่านต่อ
ต้องคบคนดีเป็นหุ้นส่วน บุคคลที่มีอาชีพเป็นนักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ถ้าต้องการขยายกิจการก็อาจจำเป็นต้องมีการร่วมหุ้นลงทุนกับผู้อื่น
...อ่านต่อ
บุคคลตาบอด หมายถึง บุคคลที่ไม่มีปัญญาหาทรัพย์มาเลี้ยงชีวิต หรือแม้มีโภคทรัพย์อยู่แล้วก็ไม่มีปัญญาทำให้เพิ่มพูนขึ้น
...อ่านต่อ
บุคคลตาเดียว หมายถึง บุคคลที่มีปัญญา รู้จักแสวงหาทรัพย์ รู้จักทำทรัพย์ให้เพิ่มพูนขึ้นแต่ไม่มีปัญญาเข้าใจธรรมะ
...อ่านต่อ
บุคคลสองตา หมายถึง บุคคลมีปัญญาแสวงหาทรัพย์ และมีปัญญาทำให้ทรัพย์ที่มีอยู่แล้วเพิ่มพูนขึ้น รวมทั้งมีปัญญาเข้าใจธรรมะเป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
ต้องสร้างเครือข่ายคู่ค้าที่เป็นคนดีสำหรับผู้ที่เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการในสาขา อาชีพต่างๆ
...อ่านต่อ
สาเหตุแห่งความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2 ประการคือ
...อ่านต่อ
สาเหตุละเอียดสาเหตุละเอียดคืออะไร อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุละเอียดเป็นเรื่องที่ปุถุชนอย่างเรา ท่าน ไม่สามารถหยั่งรู้ได้
...อ่านต่อ
เก็บรวบรวมทรัพย์ให้พ้นจากอันตราย หมายความว่า ให้รู้จักเก็บรวบรวมโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรและชอบธรรม
...อ่านต่อ
ต้องรู้จักถนอมโภคทรัพย์ให้จีรังยั่งยืน หมายความว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บริวารและตนใช้ร่วมกันหลายคนหลายมือ
...อ่านต่อ
เก็บเป็นทรัพย์หยาบเอาไว้ใช้ในชีวิตนี้ การเก็บเป็นทรัพย์หยาบนี้แต่ละคนแต่ละยุค สมัย ก็ยังมีวิธีเก็บแตกต่างกันออกไปอีก
...อ่านต่อ
บุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นคนดีที่โลกต้องการนั้น จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ แต่คุณสมบัติที่สำคัญที่สุด
...อ่านต่อ
เป้าหมายของการมาเกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
จากการศึกษาและฟังธรรมด้วยความเพ่งพินิจสัมมาทิฏฐิชนจึงเกิดความรู้ความเข้าใจถูกยิ่งขึ้น
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรผู้ครองเรือนจึงจะบรรลุเป้าหมายชีวิต 2 ระดับต้นเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายชีวิตทั้ง 2 ระดับ
...อ่านต่อ
ถึงพร้อมด้วยศรัทธา (สัทธาสัมปทา) หมายความว่าเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นั่นคือ เชื่อมั่น ในพระธรรมคำสั่งสอนทั้งปวงในพระพุทธศาสนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร