หน้าแรก กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร กัลยาณมิตร
ฉบับที่ ๒๖ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗


ธุ ด ง ค์ ปี ใ ห ม่   เ ปิ ด ง บ บุ ญ ใ ห ม่ สู่ ชี วิ ต
ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลประวัติศาสตร์
อยู่ธุดงค์กลั่นแผ่นดิน สร้างมหารัตนวิหารคด รองรับพุทธบริษัท ๔ ทั่วโลก

๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘    
ณ วัดพระธรรมกาย

..........................................................................................................................................


ธุดงค์ปีใหม่
เปิดงบบุญใหม่สู่ชีวิต
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

       หากใครไม่ได้อยู่ในบุญเขตนี้ หรือไม่ได้อยู่ในร่มเงาคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แม้จะรวยก็รวยฟรี...

..........................................................................................................................................


พุทธประวัติ
การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)

       ในการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าทั้ง ๓ ประเภท จะต้องใช้ระยะเวลายาวนานในการสั่งสมบ่มอินทรีย์...

..........................................................................................................................................


เรียนรู้ความจริงของชีวิต ผ่านจานดาวธรรม
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)


          กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เอาไว้ ไม่รู้อันตราย ถ้ารู้แล้วรอดและปลอดภัย...

..........................................................................................................................................


กิจที่ควรกระทำก่อนถึงวันขึ้นปีใหม่
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนา
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)

        แล้วอะไรล่ะที่เป็น "แก่นของคน" ก็บอกว่า "บุญบารมี" นั่นเอง ที่เป็นแก่นของคน...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ความสำคัญของการสร้างเครือข่ายคนดี"
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         การช่วยกันสร้างเครือข่ายคนดีมีความสำคัญอย่างไร ทำไมถึงต้องสร้าง?...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
การทำบุญที่เรียกว่า "สังฆทาน" มีหลักในการถวายและได้ประโยชน์อย่างไร
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

          การถวายกับพระภิกษุรูปเดียวถือเป็นสังฆทานหรือไม่?...

..........................................................................................................................................


หลวงพ่อตอบปัญหา
"ศีล" มีความหมายอย่างไร
โดย : พระภาวนาวิริยคุณ

         คำว่า ศีล มีความหมายอย่างไร สำคัญแค่ไหน แล้วทำไมเราต้องรักษา?..

..........................................................................................................................................


Smile World
"ศูนย์ปฎิบัติธรรมนานาชาติ สิงคโปร์"
โดย : อรัญญิก

         ประชากรที่อาศัยในประเทศสิงคโปร์เป็น ผู้ที่รักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินัย รักษาสิ่งแวดล้อม....

..........................................................................................................................................


จริญญา หาญณรงค์
กับคำว่า "ลูกรัก..แม่ไม่ได้อยู่ค้ำฟ้า"
โดย : ร.ลิ่วเฉลิมวงศ์

         ความจริงอยากตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า เทพธิดาคนธรรพ์ กับลูก...

..........................................................................................................................................
อ่านฉบับย้อนหลัง (ปีปัจจุบัน)=> | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. |
อ่านฉบับย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๔๖)=> | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |


 
วารสาร "อยู่ในบุญ"
 
เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 ๑. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
 ๒. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
 ๓. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
 ๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
 ๕. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป

 

แนะนำติชมเว็บไซต์   [email protected]  

ขอเรียนเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมสนับสนุนวารสาร "อยู่ในบุญ" โปรดติดต่อที่ฝ่ายโฆษณา กองสื่อธรรมะ สำนักสื่อสารองค์กร คุณปราณี ชัยผดุง โทร. 08-6771-2268 สมัครสมาชิก โทร. 02-831-1784
www.kalyanamitra.org