แท้จริง เพื่อนย่อมสละชีวิตเพื่อเพื่อนได้ นี่เป็นธรรมของเหล่าคนดี
...อ่านต่อ
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยาไม่ว่าประเภทใดก็อำนวยประโยชน์ให้ได้ทั้งนั้น
...อ่านต่อ
ลูกเอ๋ย ใครก็ตามที่ไว้ใจเจ้า ทนต่อการถือวิสาสะของเจ้าได้ ทั้งยอมฟังคำพูดของเจ้า
...อ่านต่อ
นรชนผู้ฉลาดรู้ธรรมเนียม นอบน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ในกาลปัจจุบัน
...อ่านต่อ
คนเราไม่ควรคิดมุ่งร้าย ควรพูดแต่คำที่ประกอบด้วยความจริง
...อ่านต่อ
ผู้มีครอบครัว ควรรักคุณธรรม จดจำอรรถธรรมที่ได้ฟังมา
...อ่านต่อ
ไม่พิจารณาการงานให้ดีเสียก่อน รีบเร่งแต่จะทำให้เสร็จๆ ไป
...อ่านต่อ
ผู้ใดฉลาดในการแยกแยะเหตุผลการงาน
...อ่านต่อ
คนตระหนี่ กลัวจน จึงให้ทานไม่ได้ ความตระหนี่นั้นจึงเป็นภัยสำหรับคนที่ไม่ให้
...อ่านต่อ
จากความมัวเมา ก็เกิดจากความประมาท จากความประมาท ก็เกิดความเสื่อม
...อ่านต่อ
กามทั้งหลาย ให้ทุกข็ร้อนแรง ยิ่งกว่าพิษที่ร้ายแรง
...อ่านต่อ
คนเราทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตัวเอง ผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผมดี
...อ่านต่อ
ในโลกนี้ก็มีเหมือนกัน คนบางคนก็เก็บออมทรัพย์ไว้ได้มากมาย แต่ไม่ยอมใช้สอยเพื่อตัวเอง ทั้งไม่เจือจานแก่ญาติพี่น้องตามสมควร
...อ่านต่อ
​แต่ไหนแต่ไรมา เวรในโลกนี้ย่อมระงับไม่ได้ด้วยการจองเวร
...อ่านต่อ
ผู้ที่หมดความอยาก ได้สิ่งใด ก็ไม่ยินดีสิ่งนั้น ปรารถนาสิ่งใด ได้มาแล้ว ก็ไม่ไยดี
...อ่านต่อ
ในทุกสถานการณ์ ใช่ว่าเฉพาะบุรุษจึงจะเป็นบัณฑิตได้ ม้สตรีผู้มีปัญญาประจักษ์ในเหตุการณ์นั้นๆ
...อ่านต่อ
สัตว์โลกที่ยืน นั่ง นอน หรือเดินอยู่นี้ มิใช่อายุสังขารเท่านั้นที่ติดตามไป
...อ่านต่อ
เพราะกำไลสองอันกระทบกันจึงเกิดเสียงขึ้น อยู่กับเพื่อน ก็มีคติอย่างนั้น
...อ่านต่อ
เหตุอย่างเดียวกันอาจเป็นผลดีสำหรับคนหนึ่ง แต่เป็นผลร้ายสำหรับอีกคนหนึ่ง
...อ่านต่อ
นรชน พึงสละทรัพย์ เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะ เพื่อรักษาชีวิต
...อ่านต่อ
พ่อแม่ผู้อนุเคราะห์เลี้ยงดูลูก ท่านกล่าวว่า เป็นพรหม
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร