ครั้งพระเจ้าพรหมทัตครองราชย์อยู่ในกรุงพาราณสี มีเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออิลลีสะ มีทรัพย์ 80 โกฏิ เป็นมรดกสืบทอดมาจากบิดามารดา
...อ่านต่อ
โลกคือหมู่สัตว์นี้ส่วนมากยังติดอยู่ในหล่มคือกิเลสอาสวะ สำหรับผู้ไม่ได้ฝึกใจให้สะอาดบริสุทธิ์
...อ่านต่อ
สมัยที่พระบรมศาสดาบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นั้น พระองค์ได้บังเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าพรหมทัตมีพระนามว่า ชนสันธกุมาร
...อ่านต่อ
คนเราเกิดมาต้องมีเป้าหมายของชีวิต เพื่อเป็นตัวกำหนดว่า เราจะดำเนินชีวิตไปในทิศทางใด
...อ่านต่อ
อุปสรรคในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างหนึ่งคือ ขาดกำลังใจ
...อ่านต่อ
1.สัปปุริสังเสวะ 2.สัทธัมมัสวนะ 3. โยนิโสมนสิการ 4. ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ
...อ่านต่อ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ให้กำลังใจการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเรื่องความอดทนแก่สาธุชน
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรมีสิทธิ์ล้มเหลว เพราะทำไปได้ระดับหนึ่งแล้ว จะคลายความเพียร
...อ่านต่อ
ความอดทนเป็นดั่งเสาเข็มของบ้าน เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นยอดกัลยาณมิตรของโลก เพราะทรงแนะนำชาวโลกให้พ้นจากทุกข์พบสุขอันเป็นอมตะ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติของนักรบอาชีพ 5 จำพวก กับคุณสมบัติของนักบวช
...อ่านต่อ
มีความกรุณาเป็นพื้นฐานทรงสงสารสรรพสัตว์ เพราะเห็นว่าตกอยู่ในความมืดคืออวิชชา ยังไม่รู้เส้นทางสว่างแก่ชีวิต
...อ่านต่อ
ถ้าเพื่อความรู้ของศิษย์แล้ว จะเสด็จไปที่ไหนและไกลเพียงใดก็ไม่เคยปฏิเสธ จะประทับนั่งที่ไหนก็ได้พบกับใคร
...อ่านต่อ
คราวหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์เพื่อจะไปฉันที่บ้านของหญิงโสเภณีชื่อ อัมพปาลี
...อ่านต่อ
ใจเย็น แม้จะถูกรุกรานด้วยคำหยาบคายก็ตาม
...อ่านต่อ
ครูไม่ใช่ผู้ให้ความรู้แก่ศิษย์อย่างเดียว แต่เป็นแบบอย่างทางความประพฤติแก่ศิษย์ด้วย
...อ่านต่อ
คน 4 ประเภทนี้อาจจะเปรียบได้ด้วยดอกบัว 4 ประเภท
...อ่านต่อ
มีความรอบคอบพิจารณาอย่างถี่ถ้วน ไม่ตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่น ความรอบคอบของพระพุทธองค์ทรงแสดงออกมาในพระดำรัสดังนี้
...อ่านต่อ
การสอนแบบอิทธิปาฏิหาริย์ คือการใช้ความสามารถพิเศษ
...อ่านต่อ
ครูที่ดีต้องรู้จักระดับ สติปัญญาของนักเรียนว่าสูงต่ำแค่ไหน แล้วปรับปรุงวิธีการสอนของตนให้เหมาะสมกับแต่ละคน
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่งเสลพราหมณ์ ผู้เป็นปรมาจารย์ทางพระเวทได้พามาณพบริวาร 300 คนเข้าไปเฝ้า พระพุทธเจ้า
...อ่านต่อ