เป็นการแสดงความเคารพสามารถทำได้หลายวิธี ตามโอกาสดังนี้
...อ่านต่อ
ข้อควรปฏิบัติในการเดิน มีดังนี้
...อ่านต่อ
นั่งเก้าอี้ นั่งกับพื้น นั่งตามลำพัง นั่งต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ หรือผู้ใหญ่
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางวาจาในที่นี้หมายถึง การทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยการใช้คำพูดและคำแนะนำ
...อ่านต่อ
ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น ถึงแม้จะไม่ใช่นักพูดที่มีความชำนาญหรือเป็นนักบรรยายที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ ควงไม้สะเดา ที่เนฬรุยักษ์สิงสถิตใกล้กรุงเวรัญชาครั้งนั้น ท้าวปหาราทะจอมอสูร
...อ่านต่อ
ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรโดยทั่วไปนั้น ผู้ออกทำหน้าที่ย่อมจะต้อง สื่อสารกับบุคคลที่จะไปพบทั้งด้วยการแ ดงออกทางกายและทางวาจา
...อ่านต่อ
ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะต้องเป็นคนพูดดีและพูดเป็น กล่าวคือ คนพูดเป็นนอกจากเตรียมเรื่องมาดีแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่คิดให้รอบคอบและมีสติก่อนที่จะพูด
...อ่านต่อ
การทำหน้าที่กัลยาณมิตร นอกจากจะต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองแล้ว ในฐานะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในสังคมมนุษย์
...อ่านต่อ
ในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น ผู้จะทำหน้าที่นี้จะต้องเข้าใจในเบื้องต้น
...อ่านต่อ
ในการไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้น เราจะต้องทราบถึงปัญหาของสังคมในปัจจุบันทั่วโลก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง
...อ่านต่อ
มีคำสอนที่น่าศึกษาในพระพุทธศาสนาคือ หลักการปฏิบัติเพื่อการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ถูกต้องดีงามในสังคมทั้งนี้
...อ่านต่อ
น้าที่ของศิษย์พึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ศิษย์มีหน้าที่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ 5 ประการ
...อ่านต่อ
หน้าที่ของนายพึงปฏิบัติต่อลูกน้องและคนรับใช้ 5 ประการ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร