ใครก็ตามที่มีอคติแม้เพียงข้อเดียว หรือครบทั้ง 4 ข้อ ก็เพราะสัมมาทิฏฐิยังไม่เข้าไปอยู่ในใจเขาอย่างมั่นคงเหนียวแน่น
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือความลำเอียงอันเกิดจากความกลัวภัยมาถึงตัว
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) คือ ความลำเอียงอันเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะชังกัน (โทสาคติ) คือความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจความโกรธเคือง
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะชอบกัน (ฉันทาคติ) คือ ความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจแห่งความรักใคร่
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 2 นี้ มีพฤติกรรมอย่างไร
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล มีอุบาสกผู้บรรลุโ ดาปัตติผลคนหนึ่ง ชื่อมหากาล อุบาสกมหากาลนี้รักษาอุโบสถศีลเดือนละ 8 วัน ในวันที่รักษาอุโบสถศีล
...อ่านต่อ
เรื่องนี้เกิดขึ้น ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์1 ครั้งนั้นพระอนุรุทธะเถระได้ไปเมืองกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุบริวาร 500 รูป
...อ่านต่อ
คำว่า "กรรมกิเลส " ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ "กรรม" กับ "กิเลส "
...อ่านต่อ
กรรมกิเลส 4 หมายถึง การกระทำ 4 ประการต่อไปนี้ คือ
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 1 นี้ มีความคิดเห็นถูกว่า การปล่อยตัวปล่อยใจให้ทำอะไรตามอำนาจของกิเลส
...อ่านต่อ
สัมมาทิฏฐิ คือปัจจัยหลักซึ่งก่อให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบ
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิเข้าไปอยู่ในใจอย่างมั่นคงถาวร จนเกิดเป็นลักษณะนิสัย ย่อมเกิดปัญญาเข้าใจกฎแห่งกรรมเป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่า ความเข้าใจของคนเรามีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นผิว กับระดับลึกความเข้าใจระดับพื้นผิว
...อ่านต่อ
สาระสำคัญเกี่ยวกับคุณของมารดาก็คือ ความเห็นที่ว่า "มารดามีพระคุณต่อบุตรอย่างยิ่ง" เป็นเรื่อง ภาพใจของผู้เป็นบุตรที่กอปรด้วย "ความกตัญูกตเวที"
...อ่านต่อ
ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ บุตรก็ควรจะแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานของท่านตามที่ท่านยินดี มอบหมายให้ ถ้าอยู่ในบ้านเดียวกัน ก็ควรดูแลปรนนิบัติท่านในเรื่องการกินอยู่
...อ่านต่อ
ดังนั้น ผู้ที่คิดจะเป็นมารดา จำเป็นจะต้องพันาสัมมาทิฏฐิ และหิริโอตตัปปะ ขึ้นมาในตนให้เกิดเป็นนิสัย ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่าง
...อ่านต่อ
การทำความเข้าใจให้ถูกต้องเกี่ยวกับพระคุณของมารดา มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะแก่ ฝ่ายบุตรเท่านั้น
...อ่านต่อ
ผู้คนที่ไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวแต่เยาว์วัยดังกล่าวนี้ส่วนมากก็จะนึกถึงพระคุณของมารดาไม่ออก
...อ่านต่อ
ตอบได้ว่ามี และมีอยู่ไม่น้อยสาเหตุที่บุตรนึกถึงพระคุณของมารดาตนไม่ออก ก็เพราะอำนาจกิเลส ที่นอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานมาบดบังปัญญาของบุตรนั่นเอง
...อ่านต่อ
คนเราโดยทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ได้รับการอบรมในด้านศีลธรรมมาเป็นอย่างดี ย่อม เห็นว่ามารดามีพระคุณต่อบุตรเป็นอย่างมาก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล