บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 1 นี้ มีความคิดเห็นถูกว่า การปล่อยตัวปล่อยใจให้ทำอะไรตามอำนาจของกิเลส
...อ่านต่อ
กรรมกิเลส 4 หมายถึง การกระทำ 4 ประการต่อไปนี้ คือ
...อ่านต่อ
คำว่า "กรรมกิเลส " ประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ "กรรม" กับ "กิเลส "
...อ่านต่อ
เรื่องนี้เกิดขึ้น ขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เมืองกบิลพัสดุ์1 ครั้งนั้นพระอนุรุทธะเถระได้ไปเมืองกบิลพัสดุ์พร้อมด้วยภิกษุบริวาร 500 รูป
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล มีอุบาสกผู้บรรลุโ ดาปัตติผลคนหนึ่ง ชื่อมหากาล อุบาสกมหากาลนี้รักษาอุโบสถศีลเดือนละ 8 วัน ในวันที่รักษาอุโบสถศีล
...อ่านต่อ
บุคคลที่มีความสำนึกรับผิดชอบประการที่ 2 นี้ มีพฤติกรรมอย่างไร
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะชอบกัน (ฉันทาคติ) คือ ความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจแห่งความรักใคร่
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะชังกัน (โทสาคติ) คือความลำเอียงอันเกิดจากอำนาจความโกรธเคือง
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะเขลา (โมหาคติ) คือ ความลำเอียงอันเกิดจากความโง่เขลาเบาปัญญา
...อ่านต่อ
ลำเอียงเพราะกลัว (ภยาคติ) คือความลำเอียงอันเกิดจากความกลัวภัยมาถึงตัว
...อ่านต่อ
ใครก็ตามที่มีอคติแม้เพียงข้อเดียว หรือครบทั้ง 4 ข้อ ก็เพราะสัมมาทิฏฐิยังไม่เข้าไปอยู่ในใจเขาอย่างมั่นคงเหนียวแน่น
...อ่านต่อ
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน เขตกรุงราชคฤห์ 1 พระลักขณะกับพระมหาโมคคัลลานะ
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระเชตวันมหาวิหาร ทรงปรารภผลแห่งการรักษาอุโบสถเพียงครึ่งวันของปุโรหิตคนหนึ่ง
...อ่านต่อ
ได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 แล้วว่า ความเข้าใจของคนเรามีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับพื้นผิว กับระดับลึกความเข้าใจระดับพื้นผิว
...อ่านต่อ
สัทธาสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยศรัทธา หมายถึง มีความศรัทธา หรือเชื่อมั่นใน การตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
สีลสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยศีล หมายถึง การรักษาศีลอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปอย่างน้อยก็เป็นการรักษาศีล 5
...อ่านต่อ
จาคสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยการเสีย สละ หมายถึงมีนิสัยชอบแบ่งปันสิ่งของ ที่ตนมีตามมากตามน้อย
...อ่านต่อ
ปัญญาสัมปทา แปลว่า ความถึงพร้อมด้วยปัญญา
...อ่านต่อ
จินตามยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการคิดพิจารณาหาเหตุผล เป็นสิ่งที่ทุกคนมี ติดตัวกันมาตั้งแต่เกิด
...อ่านต่อ
สุตมยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการศึกษาเล่าเรียนและการ ดับฟังจากครูอาจารย์ผู้คนแวดล้อม ตลอดจนสื่อทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ภาวนามยปัญญา หมายถึง ปัญญาอันเกิดจากการฝึกอบรมตนด้วยการฝึกทำใจให้หยุดนิ่งไม่คิดฟุ้งซ่าน ซัดส่ายไปในเรื่องต่างๆ อย่างไร้ประโยชน์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร